Από το γραφείο μας ανακοινώνονται κατόπιν μεγάλου αριθμού ερωτημάτων τα παρακάτω:

Τα στελέχη που επαναπατρίζονται από οποιαδήποτε τοποθέτηση-μετάθεση στο εξωτερικό πρέπει να αναζητήσουν άμεσα με σχετική προσφυγή τους την παρακράτηση της αυτοτελούς φορολόγησης ύψους 15%  επί του επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής  (ΕΥΑ) για το χρονικό διάστημα μέχρι τις 31 Δεκ 2009. Η επιστροφή αυτή αναζητείται όχι μόνον λόγω της νομολογίας (αποφάσεων ΣτΕ κλπ), αλλά και ενόψει των διατάξεων του Ν. 3790/2009  «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθμιση φορολογικών θεμάτων, θεμάτων του Νομι­κού Συμβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 143) ο οποίος με το άρθρο 8 απάλλαξε πλήρως και ρητώς από την φορολόγηση το ΕΥΑ για του υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών. Σημειώνεται ότι ο Ν. 2685/1999 «Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 35), ορίζει ότι στους αποστελλόμενους στρατιωτικούς στην αλλοδαπή καταβάλλεται ΕΥΑ με τις ίδιες προϋποθέσεις που καταβάλλεται στους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών.

Από την 1 Ιαν 2010 ισχύουν τα εξής:

Σύμφωνα με το Ν. 2238/1994 «Κύρωση του Κώδικα   Φορολογίας Εισοδήματος» (ΦΕΚ Α’151) στο άρθρο 45, όπως αυτό τροποποιήθηκε εν μέρει με το Ν.2954/2001 (ΦΕΚ Α’ 255),      ορίζεται ότι: «1. Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες είναι το εισόδημα που προκύπτει κάθε ένα οικονομικό έτος από μισθούς, ημερομίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόματα, συντάξεις και γενικά από κάθε παροχή που χορηγείται περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή είτε σε χρήμα είτε σε είδος ή άλλες αξίες για παρούσα ή προηγούμενη υπηρεσία ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, το οποίο αποκτάται από μισθωτούς γενικά και συνταξιούχους….2…3…4. Δεν θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και δεν υπόκειται σε φόρο: α)…β)… “β. Οι δαπάνες που καταβάλλονται στα πρόσωπα που μετακινούνται με εντολή του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α` και Β` βαθμού και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), όπως ορίζονται με τις διατάξεις του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α`) και του Π.Δ. 200/1993 (ΦΕΚ 75 Α`), καθώς και τα έξοδα κίνησης που καταβάλλονται στους οικονομικούς επιθεωρητές του άρθρου 2 του Ν. 2343/1995 (ΦΕΚ 211 Α`), όπως ορίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 15του Ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α`)”» .  Στο άρθρο 47 του ιδίου νόμου όπως αυτό τροποποιήθηκε διαδοχικά με την παρ.10 του άρθρου 12 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ A’ 17) και με την παρ.5 του άρθρου 24 του Ν. 3867/2010 (ΦΕΚ Α’ 128), ορίζεται ότι: «1. Το εισόδημα που καθορίζεται στο άρθρο 45 αποτελεί το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.  Από αυτό το εισόδημα εκπίπτουν:  α) κάθε ποσό για φόρο, τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου που βαρύνει αυτό το εισόδημα.  β) Οι κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων, οι οποίες επιβάλλονται με νόμο.  2. Το ποσό που απομένει, μετά τη διενέργεια των εκπτώσεων που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, αποτελεί το καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες. 3. Ειδικά, για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών και των λοιπών δημόσιων πολιτικών υπηρεσιών, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, της Μόνιμης Αντιπροσωπείας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και των στρατιωτικών, που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και των καταλλήλων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, των υπαλλήλων του Εθνικού Οργανισμού Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και των υπαλλήλων της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών, που υπηρετούν στα οικεία αντιπροσωπευτικά γραφεία τους στις Βρυξέλλες, ως καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες αυτού του άρθρου λαμβάνεται ποσό ίσο με το καθαρό ποσό αποδοχών, τις οποίες αυτοί θα έπαιρναν αν υπηρετούσαν στο εσωτερικό, καθώς και το 50% των αποδοχών που λαμβάνουν λόγω της υπηρεσίας τους στο εξωτερικό, με εξαίρεση τις προσαυξήσεις κατοικίας και τέκνων που αντιστοιχούν στην αποζημίωση υπηρεσίας αλλοδαπής. 4..» .

Σύμφωνα με την υπ. αρίθμ. ΠΟΛ 1135/4-10-2010 «Κοινοποίηση άρθρων του ν.3842/2010» εγκύκλιο του Υπουργού Οικονομικών ορίσθηκε στο άρθρο 1 παρ. 1  ότι: «….Κατά ρητή διάταξη του νόμου, οι πιο κάτω αναφερόμενοι δικαιούνται το αφορολόγητο ποσό, χωρίς να προσκομίσουν αποδείξεις :α) οι δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή και τα λοιπά πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 47 του ΚΦΕ. Πρόκειται για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών και των λοιπών δημόσιων πολιτικών υπηρεσιών, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, της Μόνιμης Αντιπροσωπείας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και των στρατιωτικών, που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και των υπαλλήλων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, των υπαλλήλων του Εθνικού Οργανισμού Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και των υπαλλήλων της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών, που υπηρετούν στα οικεία αντιπροσωπευτικά γραφεία τους στις Βρυξέλλες. β)…» και στο άρθρο 4 παρ.5 ότι «…5. Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου αυτού και με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 5 (Ν.3842/2010) καταργήθηκαν, αντίστοιχα, οι διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3790/2009 (ΦΕΚ 143/Α’) και οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 14 του ΚΦΕ, αντίστοιχα. Δηλαδή, με τις διατάξεις αυτές καταργήθηκε η απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος του «επιμισθίου αλλοδαπής» των Ελλήνων υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών που υπηρετούν στην αλλοδαπή και η αυτοτελής φορολογία του «επιμισθίου αλλοδαπής» που εισπράττουν οι Έλληνες δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στο εξωτερικό. Στη συνέχεια όμως, με την περ. α’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν.3867/2010 (ΦΕΚ 128/Α’), τροποποιήθηκαν οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 47 του ΚΦΕ. Με βάση τις τελευταίες διατάξεις, ως καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες που υπόκειται σε φόρο, λαμβάνεται το καθαρό ποσό των αποδοχών τις οποίες αυτοί θα έπαιρναν αν υπηρετούσαν στο εσωτερικό, πλέον του 50% του «επιμισθίου αλλοδαπής» που λαμβάνουν εξαιτίας της υπηρεσίας τους στο εξωτερικό. Συνεπώς, το υπόλοιπο 50% του «επιμισθίου» αυτού δεν υπόκειται σε φόρο. Στον προσδιορισμό του ως άνω καθαρού εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες δεν λαμβάνονται υπόψη οι προσαυξήσεις λόγω κατοικίας και τέκνων που αντιστοιχούν στο «επιμίσθιο αλλοδαπής». Οι πιο πάνω καταργήσεις και ο νέος τρόπος φορολόγησης αφορούν «επιμίσθια αλλοδαπής» που καταβάλλονται από την 1.1.2010 και μετά…..».

Κατά συνέπεια από  1 Ιαν 2010 και εφεξής οι αποζημιώσεις (ΕΥΑ) εξωτερικού θα φορολογηθούν με βάση τα ανωτέρω κατά το μέρος που λογίζονται ως εισόδημα στην φορολογική κλίμακα που υπάγεται ο κάθε φορολογούμενος στρατιωτικός.

Σύμφωνα με το άρθρο 57 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) που κυρώθηκε σύμφωνα με τα προλεχθέντα με το Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α’ 151) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5  του άρθρου 9 του Ν.3091/2002 (ΦΕΚ Α’ 330), ορίζετε ότι: «…1. Στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ο φόρος παρακρατείται από εκείνον που απασχολεί κατά σύστημα έμμισθο ή ημερομίσθιο προσωπικό είτε καταβάλλει συντάξεις, επιχορηγήσεις και κάθε άλλη παροχή. Η παρακράτηση ενεργείται κατά την καταβολή και ο φόρος υπολογίζεται ως εξής: α) Με βάση την κλίμακα (α) της παραγράφου 1, καθώς και το πρώτο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9, στους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό, τους συνταξιούχους και τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες με σχέση μίσθωσης εργασίας πάνω από ένα έτος στον ίδιο εργοδότη ή με σχέση μίσθωσης εργασίας αορίστου χρόνου, μετά από προηγούμενη αναγωγή του μισθού ή της σύνταξης ή του ημερομισθίου ή της αμοιβής που ορίζεται με άλλη βάση, σε ετήσιο καθαρό εισόδημα.β).…» , στο δε άρθρο 9 ότι: «Το εισόδημα, που απομένει μετά την αφαίρεση των δαπανών από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου, υποβάλλεται σε φόρο με βάση την ακόλουθη κλίμακα:

 

Κλιμάκιο Εισοδήματος (ευρώ) Φορολογικός Συντελεστής % Φόρος Κλιμακίου (ευρώ) Σύνολο Εισοδήματος (ευρώ) Σύνολο Φόρου (ευρώ)
8.000 0 0 8.000 0
4.000 10 400 12.000 400
4.000 18 720 16.000 1.120
6.000 24 1.440 22.000 2.560
4.000 26 1.040 26.000 3.600
6.000 32 1.920 32.000 5.520
8.000 36 2.880 40.000 8.400
20.000 38 7.600 60.000 16.000
40.000 40 16.000 100.000 32.000
Υπερβάλλον 45

 

Για τους νέους ηλικίας έως και τριάντα ετών, για τους συνταξιούχους άνω των εξήντα πέντε ετών και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, όπως ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 ή συνταξιούχους ανεξαρτήτως ηλικίας με παιδιά με ειδικές ανάγκες, το αφορολόγητο ποσό ορίζεται στις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ. Ειδικά για τους παραπάνω συνταξιούχους και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, όταν το συνολικό τους εισόδημα είναι από δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ και άνω, το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την ανωτέρω κλίμακα περιορίζεται ώστε το συνολικό καθαρό εισόδημα που προκύπτει μετά την αφαίρεση του φόρου να μην υπολείπεται του ποσού των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ. Οι δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή και τα λοιπά πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 47 του Κ.Φ.Ε., όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας, οι φυλακισμένοι και οι κάτοικοι κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα πλέον του ενενήντα τοις εκατό (90%) του συνολικού εισοδήματός τους, δικαιούνται το αφορολόγητο ποσό της κλίμακας χωρίς την προσκόμιση αποδείξεων.»

Κατόπιν όλων των ανωτέρω προκύπτει ότι οι Στρατιωτικοί έχουν φορολογηθεί, για μεν το χρονικό διάστημα μέχρι 31/12/2009 αυτοτελώς με ποσοστό 15%, γεγονός το οποίο είναι όχι μόνο παράνομο,  όπως έχει κρίνει με σχετική απόφασή του το ΣτΕ, αλλά και επειδή η σχετική διάταξη περί αυτοτελούς φορολόγησης είχε ως προανεφέρθη καταργηθεί δια νόμου (Ν.3790/2009), για δε το χρονικό διάστημα από 01/01/2010 και ένθεν, το επίδομα Υπηρεσίας Αλλοδαπής, αφαιρουμένου του επιδόματος τέκνων και στέγης, φορολογείται κατά το ήμισυ ως εισόδημα με βάση την κλίμακα εισοδήματος που αντιστοιχεί στα συνολικά εισοδήματα του Στρατιωτικού.

Μάλιστα, για την φορολόγηση αυτή προπαρακρατείται ο αναλογούν φόρος σύμφωνα με ρητή διάταξη του ΚΦΕ, του προπαρακρατουμένου φόρου υπολογιζομένου σύμφωνα με το προμνημονευθέν άρθρο 9 του ΚΦΕ.

Συνεπώς οι Στρατιωτικοί που επανέρχονται κατά το τρέχον έτος, πρέπει να διεκδικήσουν με μία πλέον προσφυγή-αγωγή, όχι δηλαδή με μία για κάθε έτος, τόσο την επιστροφή του φόρου για πριν το 2010, όσο και την επιστροφή του φόρου μετά το 2010, καθόσον από καμία διαφορετική ερμηνευτική εκδοχή δεν προέκυψε ότι το ποσό αυτό δίδεται όχι για έξοδα, αλλά ως αμοιβή.

Επειδή όμως ως προς την νέα φορολόγηση πρόκειται για νεότερο δεδομένο, καλό είναι οι Στρατιωτικοί που επαναπατρίζονται να έχουν για περίπτωση ανάγκης αντίγραφα του συνόλου των εξόδων που καθοιονδήποτε τρόπο υπεβλήθησαν στο εξωτερικό.

Τούτο το αναφέρουμε και εφιστούμε την προσοχή στα στελέχη, επειδή εμφιλοχώρησε απόφαση περιφερειακού Διοικητικού Εφετείου, με το οποίο ζητήθηκε με έμμεσο τρόπο η προσκόμιση αποδείξεων, που να αποδεικνύουν μεγάλα έξοδα του προσωπικού, ώστε να δικαιολογεί τον χαρακτηρισμό της αποζημιώσεως  ως τεκμαρτή καταβολή εξόδων. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση αποδείξεων επί όλου του ποσού, αλλά γενικώς να αποδεικνύεται ότι είναι πολύ μεγάλα τα έξοδα στο εξωτερικό.

Σημειώνουμε ότι δεν είναι δεδομένη η επέκταση νομολογιακά της κρίσεως αυτής του συγκεκριμένου Εφετείου και στις κρίσεις των υπολοίπων Δικαστηρίων, κυρίως στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, όπου εκδικάζεται ο μεγαλύτερος όγκος των υποθέσεων αυτών, αλλά θα πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι καλό είναι να είναι προετοιμασμένοι οι προσφεύγοντες, ώστε τουλάχιστον έως ότου παγιωθεί η ακυρότητα και του νέου συστήματος φορολόγησης, και να διαθέτουν τα ανωτέρω στοιχεία και αποδείξεις, ώστε όταν τους ζητηθούν να τα προσκομίσουν.

Οι ενδιαφερόμενοι να προσφύγουν για την επιστροφή του αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου, και που θα επιλέξουν προς τούτο το γραφείο μας, πρέπει να προσκομίσουν κατ’ αρχήν μόνο τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Τις βεβαιώσεις αποδοχών των αντιστοίχων ετών που τους χορήγησε η Υπηρεσία,

β. τη συμπλήρωση τριών (3) δικαιολογητικών προς το γραφείο μας, η οποία μπορεί να γίνει και τηλεφωνικώς,

γ. προαιρετικά, και εφόσον υπάρχει δυνατότητα, η αποστολή απλών αντιγράφων  των αντιστοίχων εκκαθαριστικών της εφορίας.

Με την κατάθεση των δικαιολογητικών στο γραφείο, στις αμέσως επόμενες ημέρες από την κατάθεση αποστέλλεται ειδική επιστολή προς τους προσφεύγοντες, στους οποίους χορηγούνται ειδικοί κωδικοί εισόδου στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, από το οποίο θα μπορούν να παρακολουθούν σε διασύνδεση με τους υπολογιστές και τα αρχεία των Δικαστηρίων την εξέλιξη της υποθέσεώς τους σε πραγματικό χρόνο.

Επίσης όσοι Στρατιωτικοί έχουν κάποιο σοβαρό οικονομικό πρόβλημα, θα υπάρξει ειδική μέριμνα από το γραφείο για να επισπευσθεί η ημερομηνία εκδικάσεως των προσφυγών τους, σε συνεργασία με τα αντίστοιχα όργανα των αρμοδίων Δικαστηρίων.

Τελειώνοντας, κρίνουμε σκόπιμο ότι τα Στελέχη δεν θα πρέπει να αμελήσουν να καταθέσουν σχετικές προσφυγές, δεδομένου ότι δεν υφίσταται ουσιώδες ρίσκο, και η πιθανότητα να τους καταβληθούν τα διεκδικούμενα ποσά είναι κάτι παραπάνω από αυξημένη.

Επικοινωνία