Ενώ άλλαξε το πειθαρχικό δίκαιο για τα στελέχη της ΠΑ (ΠΔ.60/2009 «Κανονισμός Πειθαρχίας Π.Α.»), και η προθεσμία κλήτευσης σε απολογία των πειθαρχικώς εγκαλουμένων επεκτάθηκε σε 5 ημέρες από 2 που ήταν, οι Αξιωματικοί στις ΕΔΕ αρνούνται να εφαρμόσουν τις νέες διατάξεις επειδή η πάγια διαταγή 4-4/1987 περί άλλων τυρβάζει.

Το φαινόμενο των ερμηνευτικών εγκυκλίων όταν εκδίδεται ένας νέος νόμος είναι φαινόμενο ευρύτερα γνωστό σε όλο το Δημόσιο τομέα. Βέβαια το κατά πόσο ένα κράτος δικαίου προσβλέπει, ότι ενώ οι πολίτες του πρέπει να γνωρίζουν τα περί της εφαρμογής  του Νόμου, οι υπάλληλοι του Κράτους δεν έχουν την νόηση να κατανοήσουν τις διατάξεις του Νόμου και χρειάζεται ερμηνεία αυτού, από τους προϊσταμένους τους, αυτό είναι μια άλλη παράλογη ιστορία.

Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία κάθε φορά που εκδίδεται ένας Νόμος, εκδίδουν σχετικές πάγιες διαταγές ή διαταγές μονίμου φύσεως κ.τ.λ με τις οποίες δίδονται οδηγίες και καθορίζονται οι διαδικασίες για την εφαρμογή του Νόμου χωρίς αυτό όμως να το κελεύουν ρητώς. Έτσι κάθε φορά που έχουμε αλλαγή ηγεσίας σε όλα τα κλιμάκια Διοίκησης ο Προϊστάμενος μη αρεσκόμενος σε κάποιες ρυθμίσεις των διαταγών αυτών προβαίνει στην τροποποίηση των διατάξεων αυτών κατά το δοκούν. Στη συνέχεια ο επόμενος Προϊστάμενος που αντικαθιστά τον προηγούμενο προβαίνει εκ νέου σε νέα αλλαγή προσαρμόζοντας τις διατάξεις στο δικό του δοκούν. Με αυτή την τακτική όμως φτάνει στο τέλος μια πάγια διαταγή που εκδόθηκε για να εφαρμοστεί ένας νόμος να προβλέπει ακριβώς τα αντίθετα από ότι ο Νόμος . Έτσι με έμμεσο τρόπο η ηγεσία και τα ενδιάμεσα κλιμάκια Διοίκησης καθίστανται(μικροί νομοθέτες) υπερκαλύπτοντας μάλιστα τον Συνταγματικά προβλεπόμενο Νομοθέτη.

Στην περίπτωση του πειθαρχικού κανονισμού της ΠΑ που κυρώθηκε με προεδρικό διάταγμα, που δημοσιεύτηκε νομίμως στο ΦΕΚ, γίνεται ρητώς πρόβλεψη(Άρθρο 13 παράγραφος 9) για τουλάχιστον πενθήμερο προθεσμία προς απολογίαν των διοικητικώς εγκαλουμένων και πειθαρχικώς ελεγχομένων στελεχών της ΠΑ.

Εν τούτοις η διοικητικώς απολογούμενοι στις ΕΔΕ δεν έχουν το παραπάνω δικαίωμα, διότι ο ισχυρός (μικρός Νομοθέτης)δια της πάγιας διαταγής όρισε διήμερη την προθεσμία προς απολογία.

Όταν εκδόθηκε βέβαια η πάγια διαταγή εν έτη 1987 οι τότε διατάξεις του Νόμου που ερμήνευσε και ρητώς αναφέρονται στο προοίμιο της διαταγής ως σχετικό (δ) ήταν αυτές του προηγουμένου κανονισμού πειθαρχίας της ΠΑ που κυρώθηκε με το προεδρικό διάταγμα 178/77.

Επομένως αφού άλλαξε ο πειθαρχικός κανονισμός και το πιο πάνω προεδρικό διάταγμα καταργήθηκε ρητώς με το Άρθρο 27 του ΠΔ 60/2009, εξυπακούεται ότι καταργηθείσα είναι και η διάταξη της αντιστοίχου παγίας διαταγής 4-4/1987.

Το γραφείο μας ασχολούμενο με την υπεράσπιση πειθαρχικά εγκαλουμένου  Αξκού της ΠΑ υπέβαλε εγγράφως μέσω του πελάτη μας αίτημα χορηγήσεως προθεσμίας όπως προβλέπεται από τις νέες διατάξεις. Όμως ο διενεργών την ΕΔΕ ανώτερος Αξιωματικός αρνήθηκε την χορήγηση της παραπάνω προθεσμίας παρά του ότι του εξηγήθηκαν τα παραπάνω. Τούτος υποστήριξε ότι « εγώ ως Αξιωματικός εφαρμόζω την πάγια διαταγή και ότι κανένας δεν μου έχει πεί να εφαρμόζω το Προεδρικό Διάταγμα ». Δρώντας όμως έτσι με την επικίνδυνη αυτή συλλογιστική ουσιαστικά έγινε εφαρμοστής της καταργήσεως της εννόμου τάξεως, παραβιάζοντας θεμελιώδη έννομα δικαιώματα του εγκαλουμένου. Για τον ίδιο λόγο επικίνδυνη είναι και για την υπηρεσία και για το δημόσιο συμφέρον η συλλογιστική αυτή, καθώς η τυχόν προσφυγή του πειθαρχικά τιμωρημένου στα Ακυρωτικά Διοικητικά Δικαστήρια, θα έχει ως συνέπεια την ακύρωση της ποινής ανεξαρτήτως της σοβαρότητας ή της υπάρξεως του παραπτώματος.

Επικοινωνία