Το γραφείο μας σας παρέχει παρακάτω μερικά υποδείγματα για αγωγές εμπράγματες  για τα οποία ως προς το περιεχόμενο και την σύνταξη δεν φέρουμε καμία ευθύνη.

Η σύνταξη οποιουδήποτε εγγράφου με δικαιοπρακτική ευθύνη τόσο δικαστικού όσο και εξωδικαστικού χαρακτήρα πρέπει να γίνεται από κατάλληλα καταρτισμένο νομικό μετά από μελέτη κάθε περιπτώσεως ξεχωριστά.

ΑΓΩΓΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΓΩΓΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ

Επικοινωνία