Το γραφείο μας σας παρέχει παρακάτω μερικά υποδείγματα για αναγκαστικές εκτελέσεις, για τα οποία ως προς το περιεχόμενο και την σύνταξη δεν φέρουμε καμία ευθύνη.

Η σύνταξη οποιουδήποτε εγγράφου με δικαιοπρακτική ευθύνη τόσο δικαστικού όσο και εξωδικαστικού χαρακτήρα πρέπει να γίνεται από κατάλληλα καταρτισμένο νομικό μετά από μελέτη κάθε περιπτώσεως ξεχωριστά.

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΚΟΠΗΣ

Αναγγελία απαίτησης σε πλειστηριασμό

ΑΝΑΚΟΠΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΘΟΥ Η ΑΙΤΗΣΗ 1000ΚΠολΔ

Επικοινωνία