Ανακοινώνεται εκ του γραφείου, ότι εκρίθη αμετακλήτως από τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια η υπόθεση που αφορά την φορολόγηση των αποζημιώσεων των αποστελλομένων στρατιωτικών στο εξωτερικό, η οποία έκρινε ότι δεν δικαιολογείται η προπαρακράτηση αυτοτελούς φορολόγησης ύψους 15% επί των αποζημιώσεων εξωτερικού, καθώς οι αποζημιώσεις αυτές αφορούν στην κάλυψη εξόδων, που εκ της υπηρεσίας τους αυτής, καλούνται να καταβάλουν οι στρατιωτικοί (ενοίκιο, δίδακτρα κλπ).

Όλοι οι αποστελλόμενοι στρατιωτικοί στο εξωτερικό των τελευταίων τουλάχιστον 5 ετών, πρέπει αμελλητί να προσφύγουν με ανάλογη προσφυγή – αγωγή κατά του εκκαθαριστικού σημειώματος και να διεκδικήσουν κατ’ έτος όλο το ποσό που αδικαιολογήτως και αχρεωστήτως παρακρατήθηκε.

Το γραφείο μας υπήρξε πρωτεργάτης για την έκδοση αυτών των αποφάσεων, και αισθάνεται ιδιαίτερη τιμή που κατάφερε να δικαιώσει για άλλη μία φορά μία τόσο μεγάλη μερίδα στρατιωτικών. Ήδη ένας μεγάλος αριθμός στρατιωτικών έχει λάβει εντόκως το σύνολο του αδικαιολογήτως και αχρεωστήτως παρακρατηθέντος φόρου, που ανέρχεται σε αρκετές χιλιάδες ευρώ.

Όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν αγωγές – προσφυγές, αλλά και για να ενημερωθούν περισσότερο επί της υποθέσεως, ας επικοινωνήσουν με το γραφείο μας.

Επικοινωνία