Κατόπιν αιτημάτων των Στελεχών, σχετικά με την τύχη των αγωγών που ασκήθηκαν, από τους αποστελλόμενους σε διάφορες Υπηρεσίες του ΝΑΤΟ ή Διπλωματικών Αποστολών κατά τα έτη 1990 έως και 1998, θα θέλαμε να ενημερώσουμε για τα παρακάτω, ανεξαρτήτως του Δικηγορικού Γραφείου, μέσω του οποίου προσέφυγαν τα Στελέχη.

Στα μέσα του έτους 1990 εξεδόθη η Κ.Υ.Α.  ΔΙΔΑΔ/Φ12/14/13573  ( Προεδρίας, Εθν. Άμυνας, Εξωτερικών κ.λπ.) της 18.26/7/90 «Καθορισμός της ημερήσιας  εκτός έδρας  αποζημίωσης και των λοιπών εξόδων των μετακινούμενων με ειδική αποστολή ή για εκτέλεση υπηρεσίας στο εξωτερικό» (ΦΕΚ Β’ 485), η οποία προσδιόρισε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 12 του Ν. 1256/82, την αποζημίωση των με ειδική αποστολή για εκτέλεση Υπηρεσίας αποστελλομένων στο εξωτερικό.

Αυτό είχε ως συνέπεια ένας μεγάλος αριθμός Στελεχών των ΕΔ να αρχίσει να ερευνά για ποιον λόγο οι Στρατιωτικοί συνέχιζαν να αμείβονται με βάση το Β.Δ. 515/72.

Μετά από έρευνα, διαπιστώθηκε ότι για το προσωπικό, που τοποθετείται στο εξωτερικό, όπως το εν λόγω, ισχύουν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 του Ν. 1256/82, οι διατάξεις της Κ.Υ.Α. Φ. 083-58/1988 «Καθορισμός από 1.1.88 του επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής του προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών» (ΦΕΚ Β’ 177), η οποία όριζε ότι: «…Τα ανωτέρω πσοστά λαμβάνουν και όλοι οι σε βαθμό εξομοιούμενοι, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, υπάλληλοι άλλων κατηγοριών και ειδικοτήτων...».

Κατόπιν των ανωτέρω, ξεκίνησε ένα μπαράζ αγωγών κατά του Ελληνικού Δημοσίου, και μάλιστα σε μία εποχή που η άσκηση αγωγών κατά της Υπηρεσίας τους, αποτελούσε «ταμπού» για το Στράτευμα, με συνέπεια πολλά Στελέχη να υποστούν διώξεις.

Μετά από αντιφατικές αποφάσεις των Διοικητικών Δικαστηρίων, η Ελληνική Κυβέρνηση κατανόησε ότι ήταν θέμα χρόνου, να αρχίσουν να δικαιώνονται οι προσφεύγοντες.

Με το δεδομένο αυτό, αρχικώς το 1995 κατήργησε το Β.Δ. 515/72, και υπήγαγε όλο ανεξαρτήτως το προσωπικό στην ημερήσια αποζημίωση, που όμως για το υπόλοιπο προσωπικό του Δημοσίου εφαρμόζοτο μόνο σε περιπτώσεις αποσπάσεων μερικών ημερών.

Της εξέλιξης των υποθέσεων, προηγήθηκε τυχαίως ένας Υπαξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, που υπηρετούσε στην Νάπολη. Αρχικώς δικαιώθηκε ένα ποσό στο Διοικητικό Πρωτοδικείο, και ακολούθως μετά από εκατέρωθεν εφέσεις η υπόθεση ήχθη στο Διοικητικό Εφετείο, το οποίο δικαίωσε εν μέρει τον Υπαξιωματικό, και ακολούθως το ΣτΕ επικύρωσε την εφετειακή απόφαση.

Στη συνέχεια, λόγω του ότι το ποσό που εκδικάσθηκε ήταν μικρό, έγινε προσφυγή στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια, τα οποία όμως δήλωσαν αναρμόδια, λόγω του ότι η Ελλάδα δεν είχε αποδεχθεί ακόμα τότε την αρμοδιότητα του Δικαστηρίου για το προσωπικό του Δημοσίου.

Με αυτήν όμως την εξέλιξη, το Δημόσιο άσκησε τεράστια πίεση, με συνέπεια να ανατραπεί η νομολογία, τόσο στο Διοικητικό Πρωτοδικείο, όσο και στο Διοικητικό Εφετείο, με συνέπεια τα Δικαστήρια να δέχονται τις αιτιάσεις του Ελληνικού Δημοσίου, ότι για το χρονικό διάστημα 1990 έως το 1999 που η Ελληνική Κυβέρνηση, με τον Ν. 2685/99 εξομοίωσε τους Στρατιωτικούς στα θέματα αυτά με τους Διπλωματικούς Υπαλλήλους, δεν υπήρχε νομική πρόβλεψη και άρα τυπικά καλώς τους αδικούσε.

Από την άλλη μεριά, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου διεπίστωνε παραβίαση αυτών, χωρίς όμως να μπορεί να επέμβει αφού αυτό  επαφίετο στην διακριτική ευχέρεια της Ελληνικής Κυβέρνησης να αναγνωρίσει αναδρομικά την αρμοδιότητα του Δικαστηρίου.

Έτσι μεσούσης της κρίσης, δεν φαίνεται τουλάχιστον κατά τα όσα γνωρίζουμε να υπάρχει κάποια εξέλιξη για τις συγκεκριμένες υποθέσεις, που αφορούν επαναλαμβάνουμε αποκλειστικά και μόνον όσους πήγαν για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στο εξωτερικό.

Δε θα πρέπει να παραλείψουμε όμως, να τονίσουμε, ότι εξαιτίας αυτών και των αγωγών τους, η Ελληνική Κυβέρνηση αναγκάστηκε να συμμορφωθεί εν τέλει και να μην καταβάλει ημερήσια αποζημίωση στο στρατιωτικό προσωπικό, καταβάλλοντας του κατ’ αντιστοιχίαν με τους διπλωματικούς υπαλλήλους Επίδομα Υπηρεσίας Αλλοδαπής, Επίδομα Στέγης και Επίδομα Οικογενειακών Βαρών.

Εάν υπάρξει οποιαδήποτε εξέλιξη στην υπόθεση ή υποπέσει στην αντίληψή μας οποιοσδήποτε τρόπος να ανακινηθεί η υπόθεση και να καταβληθούν, όπως είναι απολύτως δίκαιο, και στα Στελέχη αυτά η δικαιούμενη αποζημίωση, τότε με νεότερη ανάρτησή μας θα σας ενημερώσουμε.

Επικοινωνία