Κρίσεις 2019-Αξιωματικοί: Ποιους επηρεάζει η νέα διάταξη;

Σύμφωνα με τη νέα τροπολογία που κατέθεσε ο Υπουργός Άμυνας στη Βουλή, οι αξιωματικοί μέχρι τον βαθμό του Ταξιάρχου και Αρχιπλοιάρχου θα έχουν τη δυνατότητα εξαίρεσης από την υποχρεωτική αποστρατεία. ...

Eπιδόματα και δαπάνες μετακίνησης δικαιούται ένας στρατιωτικός που μετατίθεται στο εξωτερικό;

Για τους Στρατιωτικούς γενικά, οι οποίοι μεταβαίνουν στο εξωτερικό, καταβάλλονται μια σειρά αποζημιώσεων και παροχών, που προβλέπονται για την αντιμετώπιση της διαφοράς κόστους ζωής και των αυξημένων δαπανών. Αυτά σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν αποδοχές, αλλά καταβάλλονται ως αποζημίωση, σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΣτΕ. Οι αποζημιώσεις και παροχές αυτές προβλέπονται γενικά από τα άρθρα 16 και επόμενα του Γ’ Κεφαλαίου του Ν.4336/2015, σε συνδυασμό με τις διατηρούμενες σε ισχύ διατάξεις του Ν.2685/1999 και τις υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί για την εκτέλεση των νόμων αυτών(κατ’εξουσιοδότηση εκτελεστικών διατάξεων)....

page 1 of 2