Σας ενημερώνουμε ότι με νεότερη τροποποίηση που θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 92 του Ν. 4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 74), οι αποφάσεις των Διοικητικών Δικαστηρίων που αναφέρονται σε χρηματικές απαιτήσεις μεταξύ άλλων και των Στρατιωτικών, εκτελούνται άμεσα χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού τελεσιδικίας ή εγγυητικής επιστολής Τραπέζης. Η υποχρέωση αυτή είχε θεσμοθετηθεί με το άρθρο 326 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α΄ 86) προκειμένου κάποιος να εισπράξει αξιώσεις που απέρρεαν από δικαστική απόφαση.

Σημειώνεται ότι η υποχρέωση προσκόμισης εγγυητικής επιστολής ή πιστοποιητικού τελεσιδικίας συνεχίζει να ισχύει για όλους τους υπολοίπους πολίτες καθώς και για αξιώσεις των Υπαλλήλων και των Στρατιωτικών που δεν απορρέουν από την εργασιακή τους σχέση.

Κατόπιν της παραπάνω εξελίξεως παρακαλούνται όλα τα ενδιαφερόμενα Στελέχη τα οποία έχουν αξιώσεις από την Υπηρεσία τους στο Εξωτερικό για τα οποία έχει εκδοθεί απόφαση να έρθουν σε επαφή με το Γραφείο μας για να τους παρασχεθούν οδηγίες για την καταβολή των οφειλομένων ποσών.

Γενικότερα θα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι, ότι μετά την εκδίκαση της υποθέσεως, ακολουθεί ένα διάστημα ορισμένων μηνών που ποικίλει μεταξύ των κατά τόπων αρμοδίων Δικαστηρίων, για να εκδοθεί η απόφαση. Ακολούθως απαιτείται η καθαρογραφή την οποία το Στέλεχος μπορεί να επισπεύσει με Αίτηση Προτίμησης στην αρμόδια Γραμματεία, η οποία συνήθως διαρκεί από μερικές ημέρες έως μερικές εβδομάδες. Στην συνέχεια ακολουθεί η κοινοποίηση της αποφάσεως στην αρμόδια Υπηρεσία η οποία είναι υποχρεωμένη από την Απόφαση να καταβάλλει το όποιο ποσό. Η κοινοποίηση γίνεται με μέριμνα της Γραμματείας του Δικαστηρίου η οποία μπορεί να διαρκέσει και αυτή από μερικές εβδομάδες έως και μήνες, καθώς στα Δικαστήρια παρατηρείται σοβαρή έλλειψη Δικαστικών Επιμελητών. Για την κοινοποίηση προτείνουμε στους ενδιαφερόμενους να την επιμεληθούν οι ίδιοι με δικό τους Δικαστικό Επιμελητή, δεδομένου ότι το κόστος είναι μικρό.

Με την νέα αυτή εξέλιξη εκτιμούμε ότι η πληρωμή από την αρμόδια Υπηρεσία θα είναι σχετικά σύντομη και θα διαρκέσει από μερικές εβδομάδες έως δύο μήνες.

Σημειώνεται ότι οι αποφάσεις καθίστανται τελεσίδικες και άρα μπορούν να εκτελεστούν βιαίως και κατά του Δημοσίου, μετά την παρέλευση της προθεσμίας ασκήσεως των ενδίκων μέσων, που είναι οι εξήντα (60) ημέρες. Αυτό δεν ισχύει για όσες αποφάσεις έχουν κηρυχθεί προσωρινώς εκτελεστές. Γι’ αυτές ισχύει ότι εντός τριών ημερών πρέπει να πληρωθούν, άλλως  εκτελούνται αναγκαστικά δια κατασχέσεως.

Τελειώνοντας θα θέλαμε να χαιρετήσουμε την δίκαια αυτή τροποποίηση, καθώς επίσης και να σχολιάσουμε το γεγονός ότι αυτή επήλθε με το Νόμο περί «εξαρτησιογόνων ουσιών» γεγονός που σημειολογικά, καταμαρτυρά ότι ο «Νομοθέτης» τελεί σε πλήρη σύγχυση, γιατί μέσα σε ένα χρόνο κατάφερε να αλλάξει γνώμη, σημείο προχειρότητας και στοιχείο ελλείψεως σοβαρής μελέτης στην νομοθετική διεργασία.

Ελπίζουμε πολύ σύντομα, με ή χωρίς την συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, οι Νομοθετικές διεργασίες στην Ελλάδα, να αποκτήσουν την σοβαρότητα ενός σύγχρονου Κράτους Δικαίου.

Επικοινωνία