Το γραφείο μας σας παρέχει παρακάτω μερικά υποδείγματα για διοικητικά  για τα οποία ως προς το περιεχόμενο και την σύνταξη δεν φέρουμε καμία ευθύνη.

Η σύνταξη οποιουδήποτε εγγράφου με δικαιοπρακτική ευθύνη τόσο δικαστικού όσο και εξωδικαστικού χαρακτήρα πρέπει να γίνεται από κατάλληλα καταρτισμένο νομικό μετά από μελέτη κάθε περιπτώσεως ξεχωριστά.

ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΑΣΦΑΛ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣτΕ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣτΕ ΔΗΜ ΕΡΓΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ

ΔΙΟΙΚ ΕΦΕΣΗ

Διοικητική Αγωγή για επίδομα 3ου παιδιού

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Προσφυγή δικηγόρου κατά προστίμου

ΠΡΟΣΦΥΓΗ κατά καταλογισμού φόρου κληρονομίας

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

Επικοινωνία