Το γραφείο μας σας παρέχει παρακάτω μερικά υποδείγματα για δικονομικά  για τα οποία ως προς το περιεχόμενο και την σύνταξη δεν φέρουμε καμία ευθύνη.

Η σύνταξη οποιουδήποτε εγγράφου με δικαιοπρακτική ευθύνη τόσο δικαστικού όσο και εξωδικαστικού χαρακτήρα πρέπει να γίνεται από κατάλληλα καταρτισμένο νομικό μετά από μελέτη κάθε περιπτώσεως ξεχωριστά.

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ

Αίτηση- κλήση για μετ’απόδειξη συζήτηση

Αίτηση-κλήση επανάλειψης διακοπείσας δίκης

Ανακοίνωση – Προσεπίκληση σε αναγκαστική παρέμβαση – παρεμπίπτουσα αγωγή

Δήλωση παραίτησης από δικόγραφο αγωγής

Δήλωση Παραίτησης από δικόγραφο αγωγής και από το δικαίωμα

Δήλωση παράστασης (242 παρ. 2 ΚΠολΔ)

Επιταγή προς εκούσια συμμόρφωση – καταβολή

Επιταγή προς εκούσια συμμόρφωση απόδοση – καταβολή

Κλήση ματαιωθείσας συζήτησης

Επικοινωνία