Κατόπιν πληθώρας ερωτημάτων Στελεχών, θα θέλαμε να ενημερώσουμε σχετικά με τις διενεργούμενες κρίσεις Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και Επαγγελματιών Οπλιτών για τα παρακάτω:

α. Οι δυσμενείς κρίσεις για τους Αξιωματικούς κατά το τρέχον έτος, κατά την άποψή μας, πρέπει να διενεργηθούν με βάση τις διατάξεις του Ν. 2439/96 και όχι με τις διατάξεις του Ν. 3883/10. Μόνο εξαιρετικά ορισμένες διατάξεις πρέπει να ισχύσουν σύμφωνα με τις προβλέψεις του νέου Νόμου.

β. Κάθε κρινόμενος έχει το δικαίωμα ενδικοφανούς προσφυγής ως τέτοια νοούμενη, η προσφυγή επανακρίσεως. Ακόμα και στην περίπτωση που ο Νόμος δεν προβλέπει δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής, ακόμη και τότε, δικαιούται να υποβάλλει ενδικοφανή προσφυγή, ως τέτοια νοούμενη η αίτηση θεραπείας κατά τα άρθρα 26 και 25 του Ν. 2690/99 Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας.

γ. Η προσφυγή επανακρίσεως συντάσσεται εφ’ απλού χάρτου και υποβάλλεται εις τόσα αντίγραφα, όσα ορίζει το έγγραφο κοινοποίησης της δυσμενούς κρίσεως.

δ. Κατά τα ανωτέρω, όταν κοινοποιηθεί η δυσμενής κρίση, όλα τα Στελέχη έχουν δικαίωμα υποβολής προσφυγής επανακρίσεως, υποβαλλόμενοι εντός των προθεσμιών όπως ορίζει το έγγραφο της κοινοποίησης της κρίσης. Προσοχή! Σε όσους δεν προκύπτει η προθεσμία, πρέπει αμέσως είτε να επικοινωνήσουν με την υπηρεσία τους, είτε με το γραφείο μας, είτε με άλλο κατάλληλο δικηγορικό γραφείο, για να πληροφορηθούν την προθεσμία που ισχύει γι’ αυτούς.

ε. Σε όλες τις περιπτώσεις των δυσμενών κρίσεων, καλό θα ήτο ο προσφεύγων να έχει ή να ζητήσει και να λάβει αντίγραφο των εκθέσεων αξιολογήσεως, των  εκθέσεων ικανότητος, των σημειωμάτων επιδόσεων και εν πάση περιπτώσει, όλων των διαδοχικών σημειώσεων. Επίσης, καλό είναι να έχει αντίγραφο από τον πειθαρχικό του φάκελο, δηλαδή αντίγραφα των ποινών που επεβλήθησαν με τα αιτιολογικά τους και αν είναι δυνατόν με τις σχετικές απολογίες.

στ. Κάθε απόφαση που εκδίδεται επί επανακρίσεως προσβάλλεται πάντα ενώπιων των Διοικητικών Δικαστηρίων, ανάλογα και με το βαθμό του κρινόμενου. Οι κρίσεις των ανώτατων υπάγονται στο ΣτΕ, όλων δε των υπολοίπων στο Διοικητικό Εφετείο.

ζ. Η προσβολή των δυσμενών κρίσεων, δεν αναστέλλει την εκτέλεση της δυσμενούς κρίσεως, ούτε τις συνέπειές της. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως η εξαιτίας δυσμενούς κρίσεως απομάκρυνση του Στρατιωτικού χωρίς δικαίωμα συντάξεως, δικαιολογείται η υποβολή, εν είδη ασφαλιστικών μέτρων, αιτήσεως αναστολής εκτελέσεως ενώπιον του ίδιου Δικαστηρίου στο οποίο εκκρεμεί η ακύρωση της κρίσεως.

η. Σημειώνουμε ότι μεγάλος αριθμός Στρατιωτικών, ιδιαίτερα ανώτατοι και ανώτεροι Αξιωματικοί, έχουν παραβλέψει ή δεν ήθελαν για τους δικούς τους λόγους να προσβάλλουν δυσμενείς βαθμολογίες και άλλα τέτοια δυσμενή στοιχεία. Έτσι αυτά μπορεί μεν να μην προσβάλλονται πλέον, εκτός και αν προκύπτουν νεότερα στοιχεία, πλην όμως, σε κάθε στάση της διαδικασίας επανεξετάζονται ελευθέρως τόσο υπό των Συμβουλίων, όσο και υπό των Δικαστηρίων. Συνεπώς, ο προσφεύγων πρέπει να βάλει και να αναφέρεται αναλυτικά σε κάθε ελαφρυντική περίπτωση που μειώνει τη σοβαρότητα του δυσμενούς στοιχείου.

θ. Σε πολλές περιπτώσεις τα Στελέχη αναρωτιούνται εάν υπάρχει πραγματικό συμφέρον προσφυγής, δηλαδή εάν εν τέλει  το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, θα είναι κάποιο άξιο λόγου. Στην περίπτωση αυτή, η άποψή μας είναι, αν και η κάθε περίπτωση  πρέπει να εξεταστεί ξεχωριστά, ότι υπάρχει πάντα ένας λιγότερο ή περισσότερο σημαντικός λόγος για να προσφύγει κάποιος κατά μίας άδικης κρίσεως.

ι. Επίσης ερωτώμεθα κατά πόσο βάσιμη και επιτυχής μπορεί να είναι η προσβολή μιας δυσμενούς κρίσεως. Στο ερώτημα αυτό μπορούμε πάλι να απαντήσουμε μόνο αν εξετάσουμε την κάθε υπόθεση ξεχωριστά, πλην όμως σε γενικές γραμμές η συχνότητα των δυσμενών στοιχείων επί των ιδίων προσόντων, η επαναληψημότητα από διαφορετικούς αξιολογητές και ο αριθμός των παραπτωμάτων που έχει υποπέσει το Στέλεχος, παίζουν σημαντικό ρόλο ανάλογα και με το βαθμό του κρινομένου.

ια. Τέλος, πολλά Στελέχη υπέβαλαν ερώτημα για το τί θα πρέπει να πράξουν εν αναμονή της κοινοποίησης του πρακτικού δυσμενούς κρίσεως ή και επικείμενης αποστρατείας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, καλό είναι να συγκεντρώσουν όλα τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν στην παράγραφο (ε).

Για κάθε περαιτέρω πληροφορία και διευκρίνηση, που θεωρούν τα Στελέχη ότι είναι απαραίτητη, παρακαλούμε να επικοινωνείτε άμεσα και χωρίς κανένα δισταγμό με το γραφείο μας.

Επικοινωνία