ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΜΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ!

Το Γραφείο μας, ενημερώνει τα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, τα οποία υπηρέτησαν στο εξωτερικό κατά τα έτη 2013-2014 ότι η περικοπή κατά 20% του Επιδόματος Υπηρεσίας Αλλοδαπής, που επήλθε με τον Ν. 3833/2010 και με τον Ν. 3845/2010, είναι μη σύννομη και θα πρέπει τα Στελέχη να προβούν στην κατάθεση σχετικής αγωγής για την καταβολή του ποσού που δεν τους κατεβλήθη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ το ΕΥΑ δεν αποτελεί «αποδοχές» κατά την έννοια του Νόμου και αποσκοπεί στην κάλυψη των εξόδων των Στελεχών, λόγω της διαφοράς κόστους ζωής και αυξημένων εξόδων, που απαιτεί η αποστολή στην αλλοδαπή, σύμφωνα με ρητή πρόβλεψη του Νόμου. Συνεπώς, δεν νοείται «οριζόντια» περικοπή και δεν είναι λόγος από αυτούς που περιοριστικά αναφέρονται στον Νόμο «περί Οργανισμού του ΥΠΕΞ», για την αναπροσαρμογή του ΕΥΑ.
Επομένως, παράνομα περιορίστηκε το ΕΥΑ κατά 20% και θα πρέπει τα Στελέχη να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να υποχρεωθεί το Δημόσιο να τους καταβάλει τη διαφορά.
Για την διεκδίκηση του ποσού απαιτείται η κατάθεση αγωγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία λόγω ταυτότητας νομικού και πραγματικού λόγου θα γίνεται ομόδικα, για την επιτάχυνση της διαδικασίας.

Η αγωγή αυτή πρέπει να κατατεθεί άμεσα, διότι σύμφωνα με απόφαση της Ολομελείας του ΣτΕ, η παραγραφή των αξιώσεων κατά του Δημοσίου είναι διετής και ξεκινάει από την ημερομηνία που έπρεπε να καταβληθεί η κάθε επιμέρους περιοδική καταβολή (ΑΕΔ 32/2008, 1/2012). Αυτό σημαίνει ότι η περικοπή κατά 20% των αποδοχών του μηνός Ιανουαρίου 2013 παραγράφεται με την παρέλευση του Ιανουαρίου 2015. Σημειώνεται, ότι η διετής παραγραφή του άρθρου 140 παρ. 3 του N. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 143), και οι αντίστοιχες διατάξεις του προηγούμενου νόμου, με προγενέστερη απόφαση του ΣτΕ κατόπιν αποφάσεως του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (ΕΔΔΑ), είχε κριθεί αντισυνταγματική. Με τις παραπάνω όμως αποφάσεις του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου είχε ανατραπεί. Στη συνέχεια εκκρεμεί νέα προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (ΕΔΔΑ), με την οποία ζητείται η παραγραφή να είναι και για το Δημόσιο πενταετής όπως είναι και για τους Πολίτες, χάριν του «ισοδυνάμου των όπλων» των διαδίκων. Μέχρι την έκδοση αποφάσεως, όμως, του ΕΔΔΑ που πιθανόν να ανατρέψει τη διετία συνεχίζει να υφίσταται σοβαρό θέμα παραγραφής, αφού τυπικά ισχύει η διετία.

Το Γραφείο μας αναλαμβάνει την κατάθεση της σχετικής αγωγής με την κάλυψη των δικαστικών εξόδων αποκλειστικά από μας, με αμοιβή 8% επί του οποτεδήποτε επιδικασθέντος και εισπραχθεσομένου ποσού. Οι ενδιαφερόμενοι σε περίπτωση αποτυχίας της Δίκης δεν οφείλουν καμία αμοιβή και εν γένει κανένα ποσό προς το Γραφείο μας. Επαναλαμβάνουμε ότι το σύνολο των εξόδων για την αναγνώριση της οφειλής του Δημοσίου καλύπτεται από το Γραφείο μας, γι’ αυτό και το Γραφείο μας πέραν της αμοιβής θα παραλάβει και την δικαστική δαπάνη που τυχόν θα επιδικασθεί με την δικαστική απόφαση.
Για την κατάθεση της αγωγής οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υπογράψουν σχετική Εξουσιοδότηση, επίσης να υπογράψουν το σχετικό Συμφωνητικό Εργολαβικής Δίκης, στο οποίο ρητώς αναφέρεται ότι το Γραφείο μας θα καλύψει τα δικαστικά έξοδα και επίσης να μας προσκομίσουν τις αντίστοιχες Βεβαιώσεις Αποδοχών εξωτερικού, είτε περιοδικές είτε συγκεντρωτικές.

Για την επικοινωνία με το Γραφείο μας, εκτός από το e-mail που είναι και ο προσφορότερος τρόπος επικοινωνίας(info@militarylawoffice.gr), μπορείτε επίσης να στείλετε FAX στο 211 2131517, να αποστείλετε επιστολή στην διεύθυνση του Γραφείου Λ. Συγγρού 332, Καλλιθέα, ΤΚ 17673 (Υπ’ όψιν κ. Ρωμαίου Εμμανουήλ), να τηλεφωνήσετε στα τηλέφωνα του Γραφείου 210 9536664, 210 9536694, 211 0123226, 211 0123227, η ακόμα και να προσέλθετε αυτοπροσώπως ή δια οικείου προσώπου στο Γραφείο.

Επικοινωνία