ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3

Το Γραφείο μας αφού έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθμ. 2193/2014 απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, και σε συνέχεια της προηγούμενης ανάρτησης μας, ενημερώνει τα εν ενεργεία και εν αποστρατεία Στελέχη για τα παρακάτω:

α.            Με την παραπάνω απόφαση το Συμβούλιο της Επικρατείας απεφάνθη ότι οι εκτελεστικές διατάξεις του τρίτου Μνημονίου που κυρώθηκε με το Ν. 4093/2012, κατά το μέρος που περιόρισαν τις αποδοχές των Στελεχών, αντίκεινται σε σειρά διατάξεων του Συντάγματος και ως εκ τούτου είναι ανεφάρμοστες.

β.            Μετά την εξαφάνιση των παραπάνω ως είρηται Υπουργικών Αποφάσεων, νομικά αποκατασταθήκαν οι καταργηθείσες ή τροποποιηθείσες διατάξεις, που ίσχυαν προ τις 31 Ιουλίου 2012, οι οποίες συνεχίζουν να ισχύουν μέχρι και σήμερα.

γ.            Ενόψει των παραπάνω, θα πρέπει άμεσα να καταβληθεί η διαφορά που προκύπτει, μεταξύ των αποδοχών που κατεβλήθησαν πραγματικά και αυτών των αποδοχών που θα έπρεπε να καταβληθούν, μετά την αναβίωση των ισχυουσών διατάξεων.

δ.            Η Διοίκηση στα πλαίσια των παραδεδεγμένων κανόνων και αρχών του Διοικητικού δικαίου, δεσμεύεται καταρχήν από την ακύρωση των συγκεκριμένων εκτελεστικών διατάξεων, πλην όμως έχει πάντα το δικαίωμα αφού λάβει υπόψη το σκεπτικό της αποφάσεως, να επαναλάβει με αναδρομική μάλιστα ισχύ, την νομοθέτηση κάποιων περιορισμών που θα είναι ήπιοι και θα λαμβάνουν υπόψη τις συγκεκριμένες αρχές που παραβίασαν οι προγενέστερες, ήδη ακυρωθείσες διατάξεις. Κάτι τέτοιο εκτιμάται από το Γραφείο μας, στα πλαίσια της γενικότερης δικαστικής, νομικής και πολιτικοοικονομικής κατάστασης της Χώρας, ότι δεν πρόκειται να συμβεί διότι θα πυροδοτούσε μία νέα, καθολική αυτή τη φορά, προσφυγή των Στρατιωτικών και ένστολων εν γένει, στη Δικαιοσύνη.

ε.            Μετά τις παραπάνω εξελίξεις η Διοίκηση, είτε θα υποχρεωθεί να συμμορφωθεί με την απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3068/2002, βέβαια για όσους είχαν προσφύγει στα αρμόδια Δικαστήρια και μόνον, δηλαδή το  ΣΤΕ και το ΕΣ, είτε θα υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία που θα καθορίσει την καταβολή των αναδρομικών, με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο, όπως επί παραδείγματι έγινε με τους Δικαστές.

στ.          Εάν η Διοίκηση, δεν συμμορφωθεί άμεσα ή προβεί με νομοθετική πρωτοβουλία σε ρύθμιση καταβολής των αναδρομικών, τότε πιστεύουμε ότι τα Στελέχη που έχουν προσφύγει ήδη στη Δικαιοσύνη, πρέπει να προβούν στην άμεση κατάθεση Προσφυγής, καθώς σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 2190 και 2191/2014 αποφάσεις της Ολομελείας του ΣΤΕ, η τοκοφορία των αξιώσεων κατά του Δημοσίου άρχεται από την κατάθεση σχετικής Προσφυγής (Αγωγής), στο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο που δικάζει κατά την διαδικασία διαφορών ουσίας.

ζ.             Για όσους δεν έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη, για την ακύρωση των εκτελεστικών διατάξεων, που είναι και η πλειοψηφία των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, η Διοίκηση δεν έχει την υποχρέωση να τους καταβάλλει αναδρομικά καθώς η απόφαση του ΣΤΕ δεσμεύει την Διοίκηση μόνο για όσους έχουν προσφύγει ατομικά. Σ’ αυτή την περίπτωση τα Στελέχη πρέπει άμεσα και μέχρι 31/07/2014 να καταθέσουν Αγωγή κατά του Υπουργού Οικονομικών, στο καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο, καθώς έτσι αφενός διακόπτεται η παραγραφή, δεδομένου ότι υφίσταται διετή παραγραφή των αξιώσεων, από την ημερομηνία γεννήσεώς των, και αφετέρου να επιτύχουν την έναρξη τοκοφορίας μέχρι την οριστική εξόφληση της διαφοράς. Σημειώνεται ότι η προτεινόμενη από κάποιους υποβολή αίτησης εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, δεν ενδείκνυται γιατί ναι μεν διακόπτει την παραγραφή, πλην όμως αφενός δεν ξεκινάει την τοκοφορία των αξιώσεων, αφετέρου καθυστερεί έτι περισσότερο την έκδοση της δικαστικής αποφάσεως, αφού κατά βάση το ΝΣΚ δεν τις δέχεται τις σχετικές αιτήσεις.

Κατόπιν των ανωτέρω το Γραφείο μας, συμβουλεύει τα ενδιαφερόμενα εν ενεργεία και εν αποστρατεία Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, να προβούν άμεσα και μέχρι 31/07/2014 στην κατάθεση Αγωγής για την διασφάλιση καταβολής των αναδρομικών, ανεξάρτητα σε ποια κατηγορία ανήκουν και ανεξάρτητα το τί απόφαση θα λάβει το Υπουργείο Οικονομικών όποτε αυτό τη λάβει, καθώς η κατάθεση των Αγωγών, θα ασκήσει συγκεκριμένη πίεση για την συμμόρφωση της Διοίκησης.

Το Γραφείο μας, αναλαμβάνει και αυτό όπως και άλλα γραφεία την διεκπεραίωση της κατάθεσης των σχετικών Αγωγών, με ομοδικίες όπως προβλέπεται και προς τούτο οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν καταρχήν, με οποιοδήποτε τρόπο στο Γραφείο μας τα στοιχεία τους, το τηλέφωνό τους και την διεύθυνση τους, με την υποσημείωση ότι ενδιαφέρονται για την κατάθεση Αγωγής για τα αναδρομικά του Μνημονίου, ώστε το Γραφείο μας άμεσα να έρθει σε επικοινωνία μαζί σας, για κάθε περαιτέρω πληροφορία που θα απαιτηθεί.

Το Γραφείο μας για την κατάθεση της Αγωγής, θα καταβάλλει αυτό τα έξοδα, και δεν απαιτείται να προκαταβληθεί κανένα απολύτως ποσό, η αμοιβή του Γραφείου μας θα καταβληθεί εργολαβικά μετά το πέρας της υποθέσεως, και εφόσον καταβληθούν τα ποσά που αξιώνονται, σε ποσοστό 4% επί των καταβαλλομένων. Σε περίπτωση που δεν καταβληθούν τα ποσά, ή σε περίπτωση που αποτύχει η δίκη για οποιοδήποτε λόγο το Γραφείο δεν θα λάβει καμία αμοιβή και δεν έχει αξίωση για την καταβολή εξόδων.

Η παραπάνω ξεκάθαρη θέση του Γραφείου καταδηλώνει ότι πιστεύουμε ακράδαντα στην επιτυχία της υποθέσεως και γι’ αυτό διακινδυνεύουμε ιδίοις εξόδοις την κατάθεση και την εκδίκαση των αγωγών, λαμβάνοντας βέβαια υπόψιν και την οικονομική στενότητα  των στελεχών.

Για την επικοινωνία με το Γραφείο μας, εκτός από το e-mail που είναι και ο προσφορότερος τρόπος επικοινωνίας(militarylawoffice@gmail.com), μπορείτε επίσης να στείλετε FAX στο 211 2131517, να αποστείλετε επιστολή στην διεύθυνση του Γραφείου Λ. Συγγρού 332, Καλλιθέα, ΤΚ 17673, να τηλεφωνήσετε στα τηλέφωνα του Γραφείου 210 9536664, 210 9536694, 211 0123226, 211 0123227, η ακόμα και να προσέλθετε αυτοπροσώπως ή δια οικείου προσώπου στο Γραφείο.

Επικοινωνία