Το γραφείο μας ενημερώνει τους ενδιαφερομένους, ότι όσοι αποστρατεύτηκαν από τον Ιούλιο του 2012 και μετά, στους οποίους χορηγήθηκε από τα οικεία Μετοχικά Ταμεία εφ’ άπαξ βοήθημα για οποιονδήποτε λόγο, μπορούν να διεκδικήσουν συμπληρωματικό εφ’ άπαξ, καθώς μετά την έκδοση των αποφάσεων του ΣτΕ (ΣτΕ 2192/2014, 2193/2014, 2194/2014), οι περικοπές των αποδοχών βάσει των οποίων υπολογίζεται το εφ’ άπαξ θεωρούνται ανίσχυρες.
Ειδικότερα όσα στελέχη έλαβαν εφ’ άπαξ από τον Ιούλιο του 2012 και εντεύθεν θα πρέπει να καταθέσουν Αγωγή κατά των Μετοχικών Ταμείων άμεσα, και προκειμένου να διεκδικήσουν την διαφορά του εφ’ άπαξ που θα ελάμβαναν χωρίς τις μειώσεις, που επήλθαν με τον Ν. 4093/2012.
Για όσους προσφύγουν στη Δικαιοσύνη, η Διοίκηση θα έχει την υποχρέωση να τους καταβάλλει αναδρομικά και εντόκως το ποσό της διαφοράς που διεκδικούν, καθώς η απόφαση του ΣΤΕ δεσμεύει την Διοίκηση μόνο για όσους έχουν προσφύγει ατομικά. Σ’ αυτή την περίπτωση τα Στελέχη πρέπει άμεσα να καταθέσουν Αγωγή κατά των Μετοχικών Ταμείων, στο καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο, καθώς έτσι αφενός διακόπτεται η παραγραφή, δεδομένου ότι υφίσταται διετή παραγραφή των αξιώσεων από την ημερομηνία γεννήσεώς των, και αφετέρου να επιτύχουν την έναρξη τοκοφορίας μέχρι την οριστική εξόφληση της διαφοράς.
Κατόπιν των ανωτέρω το Γραφείο μας, συμβουλεύει τα ενδιαφερόμενα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, να προβούν άμεσα στην κατάθεση Αγωγής για την διασφάλιση της καταβολής του ποσού της διαφοράς του εφ’ άπαξ που προκύπτει σε κάθε περίπτωση, από την άδικη μείωση του βασικού μισθού και των επιδομάτων τους, ανεξάρτητα σε ποια κατηγορία ανήκουν και ανεξάρτητα το τί απόφαση θα λάβει το Υπουργείο Οικονομικών όποτε αυτό τη λάβει, καθώς η κατάθεση των Αγωγών, θα ασκήσει συγκεκριμένη πίεση για την συμμόρφωση της Διοίκησης.
Το Γραφείο μας, αναλαμβάνει και αυτό όπως και άλλα γραφεία την διεκπεραίωση της κατάθεσης των σχετικών Αγωγών και προς τούτο οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν καταρχήν, με οποιοδήποτε τρόπο στο Γραφείο μας τα στοιχεία τους, το τηλέφωνό τους και την διεύθυνση τους, με την υποσημείωση ότι ενδιαφέρονται για την κατάθεση Αγωγής, για την διεκδίκηση του ποσοστού που έχει περικοπεί το εφ άπαξ βοήθημα που πήραν, ώστε το Γραφείο μας άμεσα να έρθει σε επικοινωνία μαζί σας, για κάθε περαιτέρω πληροφορία που θα απαιτηθεί.
Το Γραφείο μας για την κατάθεση της Αγωγής, θα καταβάλει αυτό τα έξοδα, και δεν απαιτείται να προκαταβληθεί κανένα απολύτως ποσό, η αμοιβή του Γραφείου μας θα καταβληθεί εργολαβικά μετά το πέρας της υποθέσεως, και εφόσον καταβληθούν τα ποσά που αξιώνονται, σε ποσοστό 10% επί των καταβαλλομένων. Σε περίπτωση που δεν καταβληθούν τα ποσά, ή σε περίπτωση που αποτύχει η δίκη για οποιοδήποτε λόγο το Γραφείο δεν θα λάβει καμία αμοιβή και δεν έχει αξίωση για την καταβολή εξόδων.
Η παραπάνω ξεκάθαρη θέση του Γραφείου, καταδηλώνει ότι πιστεύουμε ακράδαντα στην επιτυχία της υποθέσεως και γι’ αυτό διακινδυνεύουμε ιδίοις εξόδοις, την κατάθεση και την εκδίκαση των αγωγών, λαμβάνοντας βέβαια υπ΄ όψιν και την οικονομική στενότητα των στελεχών.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Όσοι έλαβαν εφ’ άπαξ βοήθημα κατά το έτος 2012, πρέπει υποχρεωτικά να καταθέσουν Αγωγή έως 27 Δεκεμβρίου 2014, διότι επέρχεται παραγραφή. Δηλαδή εάν δεν καταθέσουν Αγωγή, θα χάσουν το ποσό που διεκδικούν.
Για την επικοινωνία με το Γραφείο μας, εκτός από το e-mail που είναι και ο προσφορότερος τρόπος επικοινωνίας(info@militarylawoffice.gr), μπορείτε επίσης να στείλετε FAX στο 211 2131517, να αποστείλετε επιστολή στην διεύθυνση του Γραφείου Λ. Συγγρού 332, Καλλιθέα, ΤΚ 17673 (Υπ’ όψιν κ. Ρωμαίου Εμμανουήλ), να τηλεφωνήσετε στα τηλέφωνα του Γραφείου 210 9536664, 210 9536694, 211 0123226, 211 0123227, η ακόμα και να προσέλθετε αυτοπροσώπως ή δια οικείου προσώπου στο Γραφείο.

Επικοινωνία