Το γραφείο μας προσκαλεί όλους τους Στρατιωτικούς, που έχουν καθοιονδήποτε λόγο αξιώσεις κατά του Δημοσίου, και ειδικά τους επανελθόντες από το εξωτερικό, που αξιώνουν την επιστροφή φόρων, να ενεργήσουν τάχιστα για την διασφάλιση των δικαιωμάτων τους, καθώς με απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, η μέχρι τώρα πενταετής παραγραφή των αξιώσεων των πολιτών κατά του Δημοσίου, περιορίστηκε σε διετή. Ανεξάρτητα από το αν αυτή η απόφαση αναμένεται να καταπέσει στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια, για καλό και για κακό θα πρέπει όλα ανεξαιρέτως τα Στελέχη να καταθέσουν σχετικές προσφυγές – αγωγές για τις αξιώσεις τους, ώστε να ανασταλεί η παραγραφή. Υπενθυμίζουμε ότι η παραγραφή κατά του Δημοσίου συμβαδίζει με τα οικονομικά έτη, δηλαδή κάθε τέλος έτους παραγράφεται ένα ολόκληρο οικονομικό έτος.

Όσοι έχουν  οποιονδήποτε ενδοιασμό, εκτός του ότι θα πρέπει να επικοινωνήσουν μαζί μας για να τον επιλύσουμε, θα τον συμβουλεύαμε σε κάθε περίπτωση να καταθέσει προσφυγή – αγωγή, ώστε να υφίσταται και να επιτευχθεί η αναστολή της παραγραφής, αφού υπάρχει πάντα η δυνατότητα της άρσεως της προσφυγής και καταργήσεως της διαδικασίας σε οποιοδήποτε στάδιο.

Σημειώνουμε ότι η αμοιβή σε αυτές τις περιπτώσεις, τόσο του γραφείου μας όσο και άλλων γραφείων είναι συνήθως εργολαβική. Δηλαδή θέμα καταβολής τίθεται μόνον και εφόσον επιδικαστεί και καταβληθεί εν τοις πράγμασι η αιτούμενη αξίωση.

Επικοινωνία