Το γραφείο μας σας παρέχει παρακάτω μερικά υποδείγματα για εξώδικα για τα οποία ως προς το περιεχόμενο και την σύνταξη δεν φέρουμε καμία ευθύνη.

Η σύνταξη οποιουδήποτε εγγράφου με δικαιοπρακτική ευθύνη τόσο δικαστικού όσο και εξωδικαστικού χαρακτήρα πρέπει να γίνεται από κατάλληλα καταρτισμένο νομικό μετά από μελέτη κάθε περιπτώσεως ξεχωριστά.

ΕΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ αγοραστή ακινήτου

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ εκμισθωτή για οφειλόμενα μισθώματα

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ εκμισθωτή για οφειλόμενη αποζημίωση και φθορες στο μίσθιο

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ εκμισθωτή για παράβαση όρου της μίσθωσης

ΕΞΩΔΙΚΗ κλήση σε ένορκη βεβαίωση

ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Εξωδικη προσκληση Kαταγγελία

Εξώδικη πρόσκληση αγοραστή για εξόφληση

Εξωδικη προσκληση σε εργολάβο

Εξώδικο για παράνομη ανέγερση οικοδομής

ΕΠΙΣΤΟΛΗ για διευθέτηση διανομής κληρονομίας

Επικοινωνία