Φορολογείται αυτοτελώς το καθαρό ποσό των αποδοχών που λαμβάνουν οι υπηρετούντες στην αλλοδαπή στρατιωτικοί, πέραν των αποδοχών που θα ελάμβαναν αν υπηρετούσαν στο εσωτερικό, αφαιρουμένων των δαπανών που τους καταβάλλονται κατά τις διατάξεις του ν. 2685/1999, όπως η αποζημίωση λαμβάνουν όσοι υπηρετούν στην Κύπρο. Έντοκη επιστροφή φόρων που παρακρατήθηκαν αχρεωστήτως, από της επιδόσεως της προσφυγής, με την οποία υποβάλλεται το αίτημα για επιστροφή.

Το άρθρο 38 παρ. 2 του ν. 1473/1984, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 2120/1993, που ορίζει άλλο χρόνο έναρξης της επιστροφής, αντίκειται στα άρθρα 4 παρ. 5 και 17 παρ. 1 του Συντάγματος και 1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ. Απορρίπτεται η αναίρεση (επικυρώνει την αριθμ. 1596/2007 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών). (Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

ΣΤΕ 62-2015.pdf

Επικοινωνία