Εισαγωγές αυτοκινήτων. Οι Έλληνες δημόσιοι υπάλληλοι, αξιωματικοί κ.λπ. που παραμένουν στο εξωτερικό με αποστολή για περισσότερα από δύο συνεχή χρόνια, εξακολουθούν μεν να τυγχάνουν ατελειών, δυνάμει του άρθρου 3 της κυα Δ.245/11/1988 και όχι των άρθρων 25 και 26 που καταργήθηκαν.

Το άρθρο 38 παρ. 2 του ν. 1473/1984, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 2120/1993, ως προς την έναρξη της τοκοφορίας επί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων, αντίκειται στο Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ, ενώ οι ρυθμίσεις για το εφαρμοζόμενο επιτόκιο, δεν αντίκεινται στα άρθρα 4 παρ.1 και 5, 78 παρ.1 του Συντάγματος και 1 του 1ου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Ο αναιρεσίβλητος είχε πράγματι αποκτήσει κατά το χρόνο που υπηρετούσε ως προξενικός λιμενάρχης τη συνήθη κατοικία του στην Κύπρο και μη νόμιμα καταλογίσθηκαν σε βάρος του οι ένδικοι φόροι καταναλώσεως και φπα. Απορρίπτεται η αναίρεση (επικυρώνει την αριθμ. 914/2008 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά).

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

ΣΤΕ 65-2015.pdf

Επικοινωνία