Κυκλοφόρησαν από το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης οι νέες διατάξεις, που αφορούν την συγκρότηση και λειτουργία των Συμβουλίων Μεταθέσεων, τον καθορισμό και την εξειδίκευση των κριτηρίων τοποθετήσεως, μεταθέσεως και αποσπάσεως των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Με την Φ.411/27/81060/Σ.172/ΓΔΟΣΥ/ΔΑΔΠ/ΤΣΔΝΘ, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ υπ. αριθμ. 378 τ. Β’ , καθορίζονται όλα τα παραπάνω κατά τρόπο που θα πρέπει να τον επικροτήσουμε, αφού γίνεται μια νέα πιο αντικειμενική διαδικασία για τον καθορισμό των κριτηρίων του φλέγοντος θέματος των μεταθέσεων του στρατιωτικού προσωπικού.

Για τον λόγο αυτό το γραφείο μας εκφράζει κατ’ αρχήν τα συγχαρητήριά του στην πολιτική και στρατιωτική Ηγεσία για την πραγματικά αξιόλογη προσπάθεια που γίνεται για να υπάρξει διαφάνεια στον τομέα αυτό.

Πέραν όμως των ανωτέρω, το γραφείο μας θα διατηρήσει τις επιφυλάξεις του, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, δεδομένου ότι όλοι γνωρίζουμε την επικράτηση επί σειρά πολλών ετών ρουσφετολογικών μεταθέσεων, που οπωσδήποτε έχει δημιουργήσει ένα θέμα χαρακτηριοδομικό και συμπεριφοριστικό στα κέντρα λήψεως των αποφάσεων.

Εξάλλου, με το παράρτημα «Α» στην ως άνω απόφαση, που έχει χαρακτηριστεί ως απόρρητο, καθορίζονται τα κριτήρια και οι συντελεστές βαρύτητος.

Στο σημείο αυτό εκφράζουμε την πραγματικά μεγάλη έκπληξη και απορία μας, με ποιό κριτήριο εκρίθη διαβαθμισμένη, και μάλιστα σε βαθμό απορρήτου, η πληροφορία περί παραμετροποιήσεως γενικών κριτηρίων της μεταθετικότητος των Στελεχών.

Την απορία μας αυτή επιτείνει και το γεγονός, ότι κατά των μεταθέσεων χωρεί από τον ενδιαφερόμενο ενδικοφανή προσφυγή, το οποίο σημαίνει ότι σε επόμενο στάδιο η μετάθεση τίθεται στον ακυρωτικό έλεγχο των Διοικητικών Δικαστηρίων. Δηλαδή, τα κριτήρια για τη μετάθεση των στελεχών θα τύχουν δημόσιας εξέτασης στα ακροατήρια των Διοικητικών Δικαστηρίων, όπου ανέλεγκτα έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στο ακροατήριο κατά την δημόσια συνεδρίαση, όλοι οι Έλληνες πολίτες σύμφωνα με το Σύνταγμα.

Συνεπώς, όχι μόνο αντιφατικά χαρακτηρίστηκε απόρρητο το συγκεκριμένο παράρτημα, αλλά εκ των πραγμάτων θα έπρεπε να είναι αδιαβάθμητο, και μάλιστα να δημοσιευθεί στο ΦΕΚ, όπως απαιτεί ο Νόμος, διότι στον εξουσιοδοτούντα Νόμο 3883/2010 δεν προβλέπεται ρήτρα περί μή δημοσιεύσεως στο ΦΕΚ. Το θέμα μάλιστα αυτό δεν καλύπτεται με την πρόβλεψη της ΥΑ καθώς αυτή τελεί εκτός νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως, κάτι που δημιουργεί σοβαρή αιτία ακυρότητας.

Ελάχιστα θα πρέπει να υπομνηστεί, ότι, όπως έχει κριθεί με σωρεία αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, το Σύνταγμα επιβάλει την δημοσίευση όλων των Νομικών κανόνων στο ΦΕΚ εκτός από ρητές εξαιρέσεις που προβλέπονται από Νόμο, στις οποίες πρέπει να υφίσταται ρήτρα μη δημοσιεύσεως, αν από αυτή αιτιολογημένα παραβλάπτεται το Εθνικό συμφέρον και η Εθνική ασφάλεια. Όμως, τα γενικά κριτήρια μεταθέσεως των Στελεχών επουδενί δεν μπορούν να αιτιολογήσουν φοβία ότι η κοινολόγησή των θα έβλαπτε την Εθνική ασφάλεια ή γενικώς το Δημόσιο συμφέρον.

Για τον λόγο αυτό, προφανώς και ο Νόμος δεν προέβλεψε ρήτρα μη δημοσιεύσεως στο ΦΕΚ.

Περαιτέρω, σε ό,τι αφορά τις διατάξεις της Υπουργικής αποφάσεως, θα θέλαμε να σημειώσουμε τα παρακάτω :

Καταρχήν, οι διατάξεις αυτές ισχύουν για τις μεταθέσεις όλου του μόνιμου στρατιωτικού προσωπικού (άρθρο 1).

Οι μεταθέσεις για τους Υπαξιωματικούς και τους Αξιωματικούς μέχρι τον βαθμό του Αντισυνταγματάρχη και εξομοιουμένων των άλλων κλάδων διενεργείται μετά την συμπλήρωση δύο ετών παραμονής σε μία υπηρεσία. Επίσης, οι Αξιωματικοί που εμπλέκονται σε προμήθειες κλπ. δεν μπορούν να υπηρετήσουν σε τέτοιες θέσεις παραπάνω από τρία έτη, σε περίπτωση δε που επανέλθουν σε τέτοια θέση πρέπει να έχει μεσολαβήσει χρονικό διάστημα έξι ετών. Για την μετάθεση λαμβάνονται διάφορα κριτήρια, μεταξύ των οποίων σημαντικά είναι και αυτό της υπάρξεως τέκνου που θα φοιτήσει στη Β’ ή Γ’ Λυκείου, καθώς και η ύπαρξη προβλημάτων υπογονιμότητος υπό φαρμακευτικής αγωγής. Επίσης, Στελέχη που έχουν την επιμέλεια ΑΜΕΑ υπηρετούν στις φρουρές προτίμησής τους (άρθρο 2).

Για την κάλυψη θέσεων εξωτερικού σημαντικό παράγοντα παίζουν το επίπεδο γλωσσομάθειας του Στελέχους αλλά και οι βαθμολογίες τους στις ΕΑ και ΕΙ να είναι σε υψηλό επίπεδο(άρθρο 3).

Προβλέπεται η συνυπηρέτηση συζύγων ακόμα και στην περίπτωση της διαστάσεως, επιπλέον προβλέπεται για τις μητέρες Στελέχη η επί τριετία παραμονή στην φρουρά προτίμησης (άρθρο 4).

Στο άρθρο 5 προβλέπεται μια πραγματικά ρηξικέλευστη καινοτομία στις μεταθέσεις των Στελεχών, αυτή της αμοιβαίας μετάθεσης των Στρατιωτικών, γεγονός που για εμάς τους επαΐοντες στο χώρο του Διοικητικού Δικαίου θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα πρωτοποριακή, αλλά και αποδεδειγμένα παραγωγική όπου αυτή έχει εφαρμοστεί (υπόλοιπο Δημόσιο Τομέα), κάτι που μεταξύ άλλων προάγει την συνεργασία και την συναδελφική αλληλεγγύη των Αξιωματικών και εν γένει των Στελεχών.

Στη συνέχεια, προβλέπονται οι τοποθετήσεις και μεταθέσεις των ανακαλουμένων μονίμων Αξιωματικών, οι οποίοι δεν μπορούν να καλύψουν ορισμένες θέσεις ευθύνης, ούτε να μετατεθούν στο εξωτερικό (άρθρο 6).

Η διάθεση ή η απόσπαση των Στελεχών διεξάγεται με βάση τα αυστηρά κριτήρια του Νόμου και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30 ημέρες, μετά τη λήξη της οποίας το Στέλεχος επιστρέφει αυτοδικαίως στη μονάδα του (άρθρο 7).

Ο ΥΕΘΑ μπορεί να αναστείλει την εφαρμογή των κριτηρίων σε ειδικές καταστάσεις πολέμου κλπ (άρθρο 8).

Προβλέπεται η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων για το κατώτερο προσωπικό (άρθρο 9).

Η δήλωση προτίμησης, στην οποία περιλαμβάνονται τουλάχιστον συγκεκριμένα στοιχεία, καθώς και το δικαίωμα του δηλούντος να υποβάλει επιπλέον στοιχεία με άλλη προσωπική αναφορά που επισυνάπτεται (άρθρο 10).

Στα άρθρα 11 έως 18 προβλέπεται η συγκρότηση και η σύνθεση των Συμβουλίων μεταθέσεων και στο άρθρο 12 προβλέπεται η διαδικασία κοινοποίησης των αποφάσεων, το δικαίωμα ασκήσεως ενδικοφανούς προσφυγής και οι σχετικές προθεσμίες.

Σε ό,τι αφορά περαιτέρω τα κριτήρια των μεταθέσεων θα περιμένουμε τον αποχαρακτηρισμό από το ΥΕΘΑ του παραρτήματος, καθώς, όπως γίνεται ευκόλως αντιληπτό, η κοινολόγησή του είναι θέμα χρόνου, αφού οπωσδήποτε λείαν συντόμως θα υπάρξουν και οι πρώτες ακυρωτικά δικαστικές διερευνήσεις.

Τέλος στο άρθρο 19 προβλέπονται οι μεταβατικές διατάξεις και προσοχή χρήζει η πρόβλεψη για υποβολή αναφοράς προτίμησης εντός 10 ημερών από κοινοποιήσεως για όσους επιθυμούν αλλαγή του ήδη δηλωθέντα τόπου προτίμησης.

Τα στελέχη που επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται απευθείας στο γραφείο με όλους τους γνωστούς τρόπους.

Επίσης, σημειώνουμε ότι το γραφείο μας θα παρακολουθεί τα θέματα των μεταθέσεων από καθαρά Νομικής και Επιστημονικής απόψεως και θα ενημερώνει τα Στελέχη για κάθε σχετικό θέμα που θα προκύψει.

Επικοινωνία