Το γραφείο μας σας παρέχει παρακάτω μερικά υποδείγματα ιδιωτικών συμφωνητικών για τα οποία ως προς το περιεχόμενο και την σύνταξη δεν φέρουμε καμία ευθύνη.

Η σύνταξη οποιουδήποτε εγγράφου με δικαιοπρακτική ευθύνη τόσο δικαστικού όσο και εξωδικαστικού χαρακτήρα πρέπει να γίνεται από κατάλληλα καταρτισμένο νομικό μετά από μελέτη κάθε περιπτώσεως ξεχωριστά.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΦΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

τροποποίηση – παράταση επαγγελματικής μίσθωσης

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ

Συμφωνητικό Δανείου

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Επικοινωνία