Στα πλαίσια ελέγχου της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων που ήδη έχει ξεκινήσει και από τα Διοικητικά Δικαστήρια, θα θέλαμε να ενημερώσουμε τα στελέχη του Στρατού Ξηράς ότι για αυτούς ισχύουν κωδικοποιημένα τα παρακάτω κριτήρια τα οποία και για όσους επιθυμούν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον υπολογισμό σε excel πατώντας στην παρακάτω υπερσύνδεση:

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ-ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ-Σ.Ξ.

Σημειώνεται ότι περισσότερες πληροφορίες για την κατανομή των Μονάδων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από την υπηρεσία τους λόγω του προς το παρόν διαβαθμισμένου των πληροφοριών.

Επαναλαμβάνουμε αυτό που και σε προηγούμενη ανάρτησή μας έχουμε σημειώσει, ότι τα κριτήρια αυτά και όλα τα στοιχεία των μεταθέσεων δεν μπορεί να είναι «απόρρητα», καθόσον αφ’ ενός δεν μπορεί να αποκλειστούν από τον Συνταγματικά προβλεπόμενο ακυρωτικό Δικαστικό έλεγχο, αφ’ ετέρου ο Ν. 3883/2010 δεν προβλέπει ρήτρα μη δημοσιεύσεως στο ΦΕΚ. Η πρόβλεψη στην ΥΑ ότι δεν θα δημοσιευθούν στο ΦΕΚ κείται εκτός νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως, με συνέπεια να πάσχει από ακυρότητα όλο το σύστημα.

Υπενθυμίζουμε σε όλους τους αρμοδίους την σωρεία των σχετικών αποφάσεων του ΣτΕ.

Σύμφωνα με αυτές «…επειδή υπό το ισχύον Σύνταγμα (άρθρα 1, 66, 79, 86, 93 κ.λπ.) όπως και υπό το προηγούμενο (άρθρα 21, 55, 60, 80, 92 κ.λπ. του Συντάγματος του 1952, βλ. και άρθρα 2, 74, 83, 94, 116 κ.λπ. του συνταγματικού κειμένου του 1968), επιβάλλεται η πλήρης δημοσίευση των κανονιστικού περιεχομένου πράξεων της Διοικήσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΣτΕ 2638/1973 Ολομ., 3136/1989 Ολομ. κ.ά.). Ο κοινός νομοθέτης δεν δύναται να αποκλείσει ή εξαιρέσει από τη δημοσίευση κατηγορία κανονιστικών διοικητικών πράξεων, αλλά δικαιούται μόνο να προβλέψει με ειδική διάταξη τη δημοσίευση ορισμένων κανονιστικού περιεχομένου διοικητικών πράξεων όχι στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αλλά με άλλο πρόσφορο τρόπο που προσιδιάζει στο αντικείμενο και τον χαρακτήρα της επιχειρουμένης ρυθμίσεως. Δεν μπορεί, όμως, να θεωρηθεί ότι προσκρούει στο Σύνταγμα, η κατά νομοθετικό ορισμό μή δημοσίευση εν όλω ή εν μέρει κανονιστικών πράξεων, από τη δημοσίευση των οποίων θα μπορούσε να προκύψει βλάβη στην εθνική άμυνα της χώρας, όπως είναι οι αναφερόμενες στην διάρθρωση, την σύνθεση, τον εξοπλισμό κ.λπ. των Ενόπλων Δυνάμεων. ΄Αλλωστε η σχετική βούληση του συντακτικού νομοθέτη συνάγεται και από την ρητή απαγόρευση υπό του Συντάγματος της δημοσιεύσεως διά του τύπου πληροφοριών σχετιζομένων με θέματα εθνικής άμυνας. Σχετικώς ορίσθηκε με το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 301/1976 ότι κανονιστικές πράξεις του Υπουργείου Εθνικής ΄Αμυνας που αφορούν την οργάνωση, σύνθεση, διάταξη και εξοπλισμό ή εφοδιασμό των ενόπλων δυνάμεων της χώρας και χαρακτηριζόμενες ως απόρρητες δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αλλά γνωστοποιούνται μόνο στις αρμόδιες υπηρεσίες και στους κατά νόμο αποδέκτες τους (ΣτΕ 71/2003, 997/2002). …»,  «…………. η ως άνω κοινή υπουργική απόφαση εκδοθείσα το έτος 1999 επί τη βάσει της προεκτεθείσης εξουσιοδοτικής διατάξεως, η οποία δεν περιελάμβανε ρήτρα περί μή δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των κατ’ εφαρμογή της εκδιδομένων κοινών υπουργικών αποφάσεων, ούτε προέβλεπε άλλο τρόπο δημοσιεύσεως των εν λόγω αποφάσεων, περιέλαβε στο κείμενό της ρήτρα περί μή δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ως εκ τούτου δεν δημοσιεύθηκε. Κατ’ ακολουθία, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, ανεξάρτητα αν το περιεχόμενό της θα εδικαιολόγει την παράλειψη της δημοσιεύσεώς της κατ’ επιταγή νομοθετικής διατάξεως που θα την εξαιρούσε της δημοσιεύσεως, εφ’ όσον εν προκειμένω δεν υφίστατο κατά τον χρόνο που αυτή εκδόθηκε τέτοια διάταξη, η επίμαχη κοινή υπουργική απόφαση, ως κανονιστικού περιεχομένου, ήταν δημοσιευτέα και εφ όσον δεν δημοσιεύθηκε δεν έχει λάβει νόμιμη υπόσταση και είναι ανίσχυρη (πρβλ. ΣτΕ 71/2003, 997/2002).…..»

Δηλαδή αυτό το λάθος από τις υπηρεσίες του ΥΠΕΘΑ έχει ξαναγίνει και τα δικαστήρια έχουν κρίνει. Για ποιό λόγο συνεχίζεται η περιφρόνηση της νομιμότητας και μάλιστα κατά τρόπο επικίνδυνο, αφού θα δημιουργηθεί σίγουρα πρόβλημα με τις προσφυγές των διοικουμένων.

Επικοινωνία

 

Μεταθέσεις – Διεκδικήστε τα δικαιώματά σας!

ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΩΡΑ ΣΤΟ 210-9536664

Για να συνομιλήσετε με ένα εξιδικευμένο Σύμβουλο του Οργανισμού μας.


Για να λάβετε ένα σύντομο οδηγό με τις απαραίτητες διαδικασίες