Το γραφείο μας σας παρέχει παρακάτω μερικά υποδείγματα για κληρονομικά  για τα οποία ως προς το περιεχόμενο και την σύνταξη δεν φέρουμε καμία ευθύνη.

Η σύνταξη οποιουδήποτε εγγράφου με δικαιοπρακτική ευθύνη τόσο δικαστικού όσο και εξωδικαστικού χαρακτήρα πρέπει να γίνεται από κατάλληλα καταρτισμένο νομικό μετά από μελέτη κάθε περιπτώσεως ξεχωριστά.

Αγωγή ακύρωσης της διαθήκης (λόγω ασκηθείσης απειλής)

Προτάσεις εναγομένης

Προτάσεις ενάγοντος

Αγωγή ακύρωσης διαθήκης (λόγω πλάνης)

Προτάσεις εναγομένου

Προτάσεις ενάγοντος

Αγωγή ακύρωσης διαθήκης ανικανότ διαθέτη

Επικοινωνία