Κατόπιν αιτημάτων των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε συνοπτικά για τα παρακάτω:

α. Οι κρίσεις των Αξιωματικών κατά τις τακτικές και έκτακτες κρίσεις έτους 2011-2012, διενεργήθηκαν στο σύνολό τους με τις προηγούμενες διατάξεις ήτοι του Ν. 2439/2006, λόγω της μεταβατικότητας του άρθρου 91 του Ν. 3883/2010.

β. Η προθεσμία για την άσκηση ενδικοφανών προσφυγών είναι αυτή που ορίζεται από τον προηγούμενο νόμο και κατά συνέπεια προσφυγή επανακρίσεως, έχουν δικαίωμα να καταθέσουν όσοι κρίνονται δυσμενώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου νόμου και εντός προθεσμίας 60 ημερών.

γ. Η προθεσμία για να αποφανθούν τα Συμβούλια Επανακρίσεων είναι εντός 6 μηνών από την ημερομηνία που κοινοποιήθηκε η δυσμενή κρίση και όχι από τότε που κατατέθηκε η προσφυγή.

δ. Σε περίπτωση που κοινοποιηθεί απορριπτική απόφαση επί της προσφυγής επανακρίσεως ή που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των 6 μηνών, ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να προσφύγει εάν είναι μέχρι και τον βαθμό του Συνταγματάρχη και εξομοιουμένων στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών. Οι Ταξίαρχοι και οι άλλοι   ανώτατοι Αξιωματικοί υπάγονται στην αρμοδιότητα του ΣΤΕ. Σημειώνεται ότι οι Συνταγματάρχες που κρίνονται για προαγωγή στο επόμενο βαθμό, όλοι ανεξαιρέτως ακόμη και αυτοί που δεν υφίσταται περίπτωση προαγωγής τους, υπάγονται στην αρμοδιότητα του ΔΕΦΑΘ.

ε. Επίσης θα πρέπει να τονιστεί ότι δικαίωμα εφέσεως κατά αποφάσεων του ΔΕΦΑΘ μπορούν να ασκήσουν μόνο όσοι είναι Συνταγματάρχες ή με την προσβαλλόμενη κρίση προήχθησαν στον βαθμό του Ταξιάρχου.

στ. Οι Αξιωματικοί έχουν δικαίωμα να προσφύγουν στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια για παραβίαση δικαιωμάτων που απορρέουν από τις Διεθνείς Συμβάσεις, μόνο όταν εξαντλήσουν όλους τους βαθμούς των ελληνικών Δικαστηρίων.

ζ. Οι Υπαξιωματικοί και οι Ανθυπασπιστές εξακολουθούν να κρίνονται μέχρι νεοτέρας με το ΝΔ 445/74. Ως προς δε τις κρίσεις τους δεν υπάρχει ουσιώδης μεταβολή.

η. Οι Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί έχουν δικαίωμα επανακρίσεως εντός 60 ημερών και ισχύουν αντίστοιχα περαιτέρω όλα όσα προαναφέρθηκαν για τους Αξιωματικούς.

θ. Οι μετατάξεις των Υπαξιωματικών που προβλέπονται με τον Ν. 3883/2010 δεν αφορούν τις τακτικές και έκτακτες κρίσεις και αποτελούν ειδική διαδικασία, για την οποία τα Στελέχη θα ενημερωθούν εγκαίρως.

ι. Ωσαύτως και οι μεταθέσεις των Στελεχών δεν έχουν να κάνουν σχέση με την κρίση και αποτελούν και αυτές ειδική διαδικασία.

ια. Οι κρινόμενοι ΕΠΟΠ δυσμενώς, έχουν το δικαίωμα της επανακρίσεως και των περαιτέρω  ενδίκων μέσων που έχουν οι Υπαξιωματικοί.

ιβ. Η Διοίκηση είναι υποχρεωμένη να εκτελέσει τις αποφάσεις των Διοικητικών Δικαστηρίων σε ορισμένες περιπτώσεις όμως, όπως της ελλείψεως αιτιολογίας, έχει δυνατότητα να επαναλάβει την ίδια δυσμενή κρίση με διαφορετικό όμως αιτιολογικό.

ιγ. Στην περίπτωση που η Διοίκηση εμμένει στην απόφαση χωρίς διαφορετική αιτιολογία, τότε ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει εκ νέου στο Δικαστήριο και να ζητήσει να υποχρεωθεί η Διοίκηση κατά δέσμια εξουσία να τον κρίνει ευμενώς.

ιδ. Σε όλες τις περιπτώσεις των δυσμενών κρίσεων στοιχειοθετείται δικαίωμα για τους δυσμενώς κριθέντες, να εγείρουν δικαίωμα αποζημιώσεως για την ηθική και όχι μόνο βλάβη που υπέστησαν.

ιε. Τέλος επειδή έχουν υποβληθεί μεγάλο μέρος ερωτημάτων που σιγά σιγά θα απαντώνται, σας παραθέτουμε παρακάτω περιλήψεις και τις ίδιες τις αποφάσεις των Διοικητικών Δικαστηρίων, τις οποίες επίσης θα εμπλουτίζουμε για την ενημέρωσή σας.

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ:

153/2011 ΣΤΕ Ένοπλες Δυνάμεις και προαγωγές αξιωματικών κατά το σύστημα του ν.2439/1996. Η κρίση του αξιωματικού ως ευδοκίμως τερματίσαντος τη σταδιοδρομία του διότι δεν συγκεντρώνει σε βαθμό 10 όλα τα προσόντα για προαγωγή, δεν αποκλείει κρίση αυτού ως διατηρητέου στον αυτό βαθμό. Το οικείο Συμβούλιο οφείλει να αιτιολογήσει την τυχόν δυσμενή κρίση του. Πότε η έλλειψη σε ορισμένο μέτρο και ενός μόνον από τα ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται για προαγωγή μπορεί να στηρίξει την κρίση του αξιωματικού ως ευδοκίμως τερματίσαντος τη σταδιοδρομία του. Μη νόμιμη η αιτιολογία της προσβαλλόμενης απόφασης του ΣΑΓΕ, η οποία στηρίζεται σε βαθμό «λίαν καλώς» στις εκθέσεις ικανότητας. Δεκτή η αίτηση ακύρωσης.

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ  ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ  ΣτΕ 153-2011

154/2011 ΣΤΕ   Ένοπλες Δυνάμεις και προαγωγές αξιωματικών. Η κρίση αξιωματικού ως ευδοκίμως τερματίσαντος τη σταδιοδρομία του δεν εμπεριέχει και κρίση ότι αυτός δεν μπορεί να κριθεί ως διατηρητέος. Το Στρατιωτικό Συμβούλιο, πριν κρίνει τον αξιωματικό ως ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του, οφείλει να ερευνήσει αν αυτός μπορεί να κριθεί ως διατηρητέος και να αιτιολογήσει την τυχόν δυσμενή κρίση του. Η αιτιολογία αυτή της δυσμενούς κρίσης του αιτούντος είναι πλημμελής, διότι στηρίζεται σε έκθεση ικανότητας, που είναι παρωχημένη, ενώ στις λοιπές εκθέσεις ο αιτών βαθμολογείται με «λίαν καλώς» 8 ή 9, βαθμολογία η οποία δεν αποκλείει το χαρακτηρισμό του ως διατηρητέου. Δεκτή η αίτηση ακύρωσης. Όμοιες οι υπ΄ αριθμ. 155/2011ΣτΕ, 156/2011 ΣτΕ και 157/2011 ΣτΕ.

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ  ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ  ΣτΕ 154-2011

158/2011 ΣΤΕ Ένοπλες Δυνάμεις και προαγωγές αξιωματικών με το νέο σύστημα του ν.2439/1996. Πότε οι κρινόμενοι μπορούν να χαρακτηριστούν από το Στρατιωτικό Συμβούλιο ως διατηρητέοι και να μην αποστρατευθούν. Η αιτιολογία της δυσμενούς κρίσεως του αιτούντος δεν είναι νόμιμη, διότι στις εκθέσεις ικανότητας αυτός βαθμολογείται με «λίαν καλώς», βαθμολογία η οποία δεν αποκλείει το χαρακτηρισμό του ως διατηρητέου, ενώ όσον αφορά τις λοιπές εκθέσεις αυτές είναι παρωχημένες. Δεκτή η αίτηση ακύρωσης.

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ  ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ   ΣτΕ 158-2011

159/2011 Ένοπλες Δυνάμεις και προαγωγές αξιωματικών κατά τις διατάξεις του ν.2439/1996. Η κρίση αξιωματικού ως ευδοκίμως τερματίσαντος την σταδιοδρομία του, δεν εμπεριέχει και την κρίση ότι δεν μπορεί να κριθεί διατηρητέος στον αυτό βαθμό. Το οικείο Συμβούλιο οφείλει να εξετάσει εάν ο αξιωματικός μπορεί να κριθεί ως διατηρητέος και να αιτιολογήσει την τυχόν αντίθετη κρίση του. Η έλλειψη σε ορισμένο μέτρο και ενός μόνον από τα ουσιαστικά προσόντα για προαγωγή, μπορεί να στηρίξει την κρίση αξιωματικού ως ευδοκίμως τερματίσαντος την σταδιοδρομία του. Στοιχεία για την αιτιολόγηση του σχετικού πρακτικού. Πλημμελώς αιτιολογημένη η κρίση περί αποστρατείας του αιτούντος, διότι στις εκθέσεις ικανότητας βαθμολογείται με “λίαν καλώς”. Δεκτή η αίτηση ακύρωσης.

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ  ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ ΣτΕ 159-2011

220/2011 ΣΤΕ Ένοπλες Δυνάμεις και προαγωγές αξιωματικών. Η κρίση αξιωματικού ως ευδοκίμως τερματίσαντος τη σταδιοδρομία του δεν εμπεριέχει και κρίση ότι δεν μπορεί αυτός να κριθεί διατηρητέος. Το αρμόδιο Συμβούλιο, πριν κρίνει τον αξιωματικό ως ευδοκίμως τερματίσαντα την σταδιοδρομία του, οφείλει να εξετάσει αν αυτός μπορεί να κριθεί ως διατηρητέος και να αιτιολογήσει την τυχόν δυσμενή κρίση του. Η αιτιολογία της κρίσεως του αιτούντος δεν είναι νόμιμη, διότι στις εκθέσεις ικανότητας βαθμολογείται με «λίαν καλώς», ενώ η απομάκρυνσή του από την υπηρεσία σε προηγούμενα έτη οφείλεται σε δυσμενείς κρίσεις του, οι οποίες είτε ακυρώθηκαν, είτε επαναλήφθηκαν ευμενώς γι΄ αυτόν. Δεκτή η αίτηση ακύρωσης.

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ  ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ ΣτΕ 220-2011

105/2010 ΣΤΕ Ενοπλες Δυνάμεις και προαγωγές αξιωματικών. Η κρίση αξιωματικού ως ευδοκίμως τερματίσαντος τη σταδιοδρομία του, διότι δεν συγκεντρώνει σε βαθμό εξαίρετο όλα τα ιδιάζοντα ουσιαστικά προσόντα ή δεν αποδίδει σε βαθμό εξαίρετο για να κριθεί διατηρητέος, δεν εμπεριέχει και κρίση ότι αυτός δεν είναι κατάλληλος για την αποτελεσματική ενάσκηση των καθηκόντων του βαθμού του, αφού και οι με το βαθμό «λίαν καλώς» βαθμολογούμενοι δεν αποκλείεται να κριθούν ως διατηρητέοι Το οικείο Στρατιωτικό Συμβούλιο, πριν κρίνει τον αξιωματικό ως ευδοκίμως τερματίσαντα την σταδιοδρομία του, οφείλει να ερευνήσει προηγουμένως μήπως αυτός μπορεί να κριθεί ως διατηρητέος και να αιτιολογήσει την τυχόν δυσμενή κρίση του. Η αιτιολογία της δυσμενούς κρίσεως του αιτούντος δεν είναι νόμιμη, διότι στηρίζεται σε εκθέσεις ικανότητας όπου ο αιτών βαθμολογείται με βαθμό «λίαν καλώς» και δεν αποκλείειται ο χαρακτηρισμός του ως διατηρητέου, ενώ δεν παρατίθεται στο οικείο πρακτικό ειδικότερη αιτιολογία η οποία θα δικαιολογούσε τον παρά ταύτα χαρακτηρισμό του ως ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του. Δεκτή η αίτηση ακύρωσης.

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ  ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ     ΣτΕ 105-2010

513/2010 ΣΤΕ Ενοπλες Δυνάμεις και προαγωγές αξιωματικών. Η κρίση αξιωματικού ως ευδοκίμως τερματίσαντος τη σταδιοδρομία του, διότι δεν συγκεντρώνει σε βαθμό εξαίρετο τα ιδιάζοντα ουσιαστικά προσόντα για κάλυψη ανώτερης θέσεως ή δεν αποδίδει σε βαθμό εξαίρετο, δεν εμπεριέχει και κρίση ότι αυτός δεν μπορεί να κριθεί ως διατηρητέος. Το οικείο Στρατιωτικό Συμβούλιο, πριν κρίνει αξιωματικό ως ευδοκίμως τερματίσαντα την σταδιοδρομία του, οφείλει να ερευνήσει προηγουμένως, εάν αυτός είναι δυνατόν να κριθεί ως διατηρητέος και να αιτιολογήσει την τυχόν δυσμενή κρίση του. Η κρίση του αιτούντος δεν είναι νομίμως αιτιολογημένη, διότι η προσβαλλόμενη πράξη του Σ.Α.Γ.Ε. παραπέμπει στην αιτιολογία άλλης πράξεώς του, στην οποία γίνεται επίκληση εκθέσεων ικανότητας, στις οποίες όμως ο αιτών βαθμολογείται με βαθμούς που θα δικαιολογούσαν την κρίση του ως διατηρητέου. Δεν αρκεί η αιτιολογία ότι ο αιτών είναι εκτός στρατεύματος για αρκετό καιρό και ότι είναι αδύνατη η επαναφορά στην ενεργό υπηρεσία, αφού η απομάκρυνση αυτού από την υπηρεσία δεν οφείλετο σε δική του υπαιτιότητα, αλλά σε δυσμενή κρίση του. Δεκτή η αίτηση ακύρωσης.

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ  ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ ΣτΕ 513-2010

1036/2010 ΣΤΕ  Οπλίτες πενταετούς υποχρεώσεως. Μετά τη λήξη της πενταετούς υποχρεώσεώς τους, εντάσσονται, εφόσον υποβάλουν σχετική αίτηση, στο θεσμό των εθελοντών μακράς θητείας, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμύνης, μετά από πρόταση του οικείου Συμβουλίου Κρίσεων. Η πρόταση του Συμβουλίου περί ακαταλληλότητας του κρινομένου πρέπει να είναι ειδικώς αιτιολογημένη και να στηρίζεται στο σύνολο των στοιχείων που αφορούν τον κρινόμενο, καθ` όλη τη διάρκεια της πενταετούς υπηρεσίας του. Η αιτιολογία της δυσμενούς κρίσης του εκκαλούντος είναι νόμιμη, διότι, από τις πειθαρχικές ποινές κατά τη διάρκεια της πενταετούς υπηρεσίας του, προκύπτει η έλλειψη στο πρόσωπο του των συγκεκριμένων προσόντων που του αποδίδονται. Το Συμβούλιο νομίμως, κατά την ανέλεγκτη ουσιαστική κρίση του, προσέδωσε μεγαλύτερη βαρύτητα στα ανωτέρω στοιχεία, παρά την θετική πρόταση του Διοικητή της Μονάδας και την ύπαρξη βαθμολογιών «λίαν καλώς» στις εκθέσεις ικανότητας. Απορρίπτεται η έφεση.

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ  ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ ΣτΕ 1036-2010

27/2010 ΔΕΦ ΑΘ Επαγγελματίες Οπλίτες. Προϋποθέσεις για τη μονιμοποίησή τους και τις προαγωγές τους. Μη νόμιμη η κρίση για την αποστρατεία ΕΠ.ΟΠ. του Στρατού Ξηράς, ως αόριστη και ανεπίδεκτη δικαστικής εκτίμησης, εφόσον δεν παρατίθενται τα συγκεκριμένα παραπτώματα και οι ποινές που επιβλήθηκαν, ενώ οι πειθαρχικές ποινές που αναφέρονται συγκεκριμένα στην απόφαση, κρίνονται ανεπαρκείς, γιατί αναφέρονται σε παραπτώματα, τα οποία δεν θεωρήθηκαν από την Υπηρεσία ως χαρακτηριστικά και δεν επέδρασαν, αν και λήφθηκαν υπόψη από τους συντάκτες των αντιστοίχων Εκθέσεων Ικανότητας, στη μείωση της βαθμολογίας. Αντίθετη άποψη μειοψηφίας.

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ  ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ    ΔΕφΑθ 27-2010

28/2010 ΔΕΦ ΑΘ  Ένοπλες Δυνάμεις. Προαγωγές κατ΄ εκλογή των Ανθυπασπιστών και μονίμων Εθελοντών Οπλιτών. Προϋποθέσεις. Στοιχεία που πρέπει να περιέχει το πρακτικό. Μη νόμιμη η κρίση περί παραμονής στον ίδιο βαθμό που στηρίζεται σε βαθμολογία με 7 και 8 που είναι προαγωγική και σε κρίσεις και πειθαρχικά παραπτώματα που ανάγονται σε χρόνο πέραν της δεκαετίας, καθώς και σε κρίσεις εντός της δεκαετίας, στις οποίες παρά το βαθμό του με 7, αναφέρονται σε αυτές πλήθος ευμενών σκιαγραφήσεων. Αντίθετη μειοψηφία.

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ  ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ  ΔΕφΑθ 28-2010

161/2010 ΔΕΦ ΑΘ Ένοπλες Δυνάμεις. Προαγωγές κατ΄ εκλογή των Ανθυπασπιστών και μονίμων Εθελοντών Οπλιτών. Προϋποθέσεις. Πότε οι Υπαξιωματικοί κρίνονται ως παραμένοντες στον ίδιο βαθμό. Στοιχεία για την νομιμότητα της σχετικής κρίσεως. Μη νόμιμη η κρίση περί παραμονής Ανθυπασπιστή του Στρατού Ξηράς στον ίδιο βαθμό που στηρίζεται σε εκθέσεις ικανότητας και πειθαρχικές ποινές, οι οποίες αναφέρονται σε χρόνο που υπερβαίνει τη δεκαετία και δεν συνεπικουρούνται από νεότερα στοιχεία.

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ  ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ  ΔΕφΑθ 161-2010

182/2010 ΔΕΦ ΑΘ (ΑΚΥΡ) Ένοπλες Δυνάμεις. Προϋποθέσεις προαγωγής στον επόμενο βαθμό, της κρίσης αξιωματικών ως ευδοκιμών τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους και αποστρατείας. Μη νόμιμη η κρίση Πλοιάρχου ως ευδοκίμως τερμαντίσταντος τη σταδιοδρομία του που στηρίζεται σε βαθμολογία του με 8, που δεν αποκλείει την κρίση του ως διατηρητέου, καθώς και σε βαθμολογία του με 7 σε ένα μόνο προσόν που αποτελεί παρωχημένο στοιχείο, ως αναγόμενη σε χρόνο πέραν της δεκαετίας.

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ  ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ  ΔΕφΑθ 182-2010

184/2010 ΔΕΦ ΑΘ (ΑΚΥΡ) Ένοπλες Δυνάμεις. Προαγωγές Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών. Προϋποθέσεις. Μη νόμιμη η κρίση περί παραμονής Λοχία στον ίδιο βαθμό, που στηρίζεται βαθμολογία του με 7, η οποία είναι προαγωγική, αλλά επιπλέον αποτελεί μεμονωμένο στοιχείο και δεν συνοδεύεται από άλλα δυσμενή στοιχεία. Η παρατήρηση δε που υπάρχει στην εν λόγω έκθεση ικανότητας δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη αυτοτελώς, αφού είχε ήδη ληφθεί υπόψη για την διαμόρφωση της ανωτέρω βαθμολογίας.

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ  ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ  ΔΕφΑθ 184-2010

185/2010 ΔΕΦ ΑΘ (ΑΚΥΡ) Ένοπλες Δυνάμεις. Προϋποθέσεις προαγωγής στον επόμενο βαθμό, της κρίσης αξιωματικών ως ευδοκιμών τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους και αποστρατείας. Μη νόμιμη η κρίση Σμηνάρχου – ιπταμένου ως ευδοκίμως τερμαντίσταντος τη σταδιοδρομία του που στηρίζεται σε βαθμολογία του με 6 και 7 εκθέσεων ικανότητας που είχαν ληφθεί σε χρόνο πέραν της δεκαετίας από την ένδικη κρίση και σε αόριστη αναφορά σε πειθαρχικές ποινές, για τις οποίες δεν γίνεται προσδιορίζονται τα συγκεκριμένα περιστατικά και ο χρόνος τέλεσης των παραπτωμάτων.

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ  ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ  ΔΕφΑθ 185-2010

408/2010 ΔΕΦ ΑΘ (ΑΚΥΡ) Ένοπλες Δυνάμεις. Προϋποθέσεις προαγωγής στον επόμενο βαθμό, αποστρατείας, καθώς και της κρίσης αξιωματικών ως ευδοκιμών τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους. Στοιχεία που πρέπει να περιέχει το σχετικό πρακτικό κρίσης. Μη νόμιμη η κρίση Ταξιάρχου ως ευδοκίμως τερματίσαντος τη σταδιοδρομία του στο βαθμό του Σμηνάρχου που στηρίζεται σε βαθμολογία του με 92 και 93 που δεν αποκλείουν την ευμενέστερη κρίση του αιτούντος ως διατηρητέου. Μη συμμόρφωση Διοικήσεως με ακυρωτική απόφαση. Δημιουργείται υποχρέωση να συμμορφωθεί με αυτήν, με την έκδοση νέας νομίμως αιτιολογημένης κρίσης κι όχι μόνο με την έκδοση ευμενέστερης απόφασης για τον αξιολογούμενο.

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ  ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ  ΔΕφΑθ 408-2010

Επικοινωνία