Μεγάλο κίνδυνο διατρέχουν πλέον οι εργαζόμενοι ή αυτοαπασχολούμενοι απόστρατοι στρατιωτικοί, εξ αιτίας των νέων ρυθμίσεων, από τις οποίες χωρίς να μπορούμε να καταλάβουμε γιατί, τίθενται εκτός αγοράς χιλιάδες στελέχη, που ενώ οι συντάξεις τους εδέχθησαν μεγάλες μειώσεις, τώρα καλούνται να τις απαρνηθούν ολοσχερώς αν επιλέξουν να παραμείνουν παραγωγικοί πολίτες της χώρας. Ειδικότερα:
Ο Ν.2676/1999 «Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’1) ορίζει στο άρθρο 63 ότι: «…1. Οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν εργασία, υπόκεινται στους εξής περιορισμούς: α) Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης ή των συντάξεων, κύριων και επικουρικών, β) Μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους, το ποσό της ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή του αθροίσματος των ακαθάριστων κύριων συντάξεων, που υπερβαίνει τα τριάντα ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτά διαμορφώνονται κάθε φορά και ισχύουν την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, καταβάλλεται μειωμένο κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%)…2…3…4…5. Οι συνταξιούχοι των παραγράφων 1, 2 και 4 του παρόντος υποχρεούνται, πριν αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχοληθούν, να δηλώσουν τούτο στον φορέα ή στους φορείς από τους οποίους συνταξιοδοτούνται για κύρια σύνταξη. Στους φορείς επικουρικής ασφάλισης υποβάλλεται σχετική δήλωση από τους συνταξιούχους αναπηρίας, καθώς και από τους συνταξιούχους γήρατος, εφόσον οι τελευταίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας. Παράλειψη της δηλώσεως συνεπάγεται καταλογισμό σε βάρος του συνταξιούχου του ποσού των συντάξεων που έλαβε κατά το χρονικό διάστημα της εργασίας του ή κατά το διάστημα που αυτοαπασχολείτο, και πρόστιμο επί του καταλογισθέντος ποσού ίσο με το νόμιμο τόκο υπερημερίας. Το καταλογιζόμενο αυτό ποσό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από δύο (2) μηνιαίες συντάξεις ακόμη και αν το διάστημα εργασίας ή απασχόλησης είναι μικρότερο…». Περαιτέρω με την παρ. 1 και 2 του άρθρου 10 του Ν.3865/2010 (ΦΕΚ Α΄ 120)ορίζεται ότι: «…1. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 2676/1999, όπως ισχύουν, έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τους συνταξιούχους του Δημοσίου που εργάζονται εκτός του ευρύτερου δημόσιου τομέα όπως αυτός έχει οριοθετηθεί με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α`) ή αυτοαπασχολούνται. Ομοίως, έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τους συνταξιούχους στρατιωτικούς, για τους οποίους όμως το αναφερόμενο όριο ηλικίας μειώνεται κατά δύο (2) έτη. Οι διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 8 του ν. 2592/1998, καθώς και των παραγράφων 1 έως 7 του άρθρου 58 του π.δ. 169/2007, εξακολουθούν να ισχύουν. 2. Οι συνταξιούχοι του πρώτου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου υποχρεούνται, πριν αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχοληθούν, να δηλώσουν τούτο στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γ.Λ.Κ.. Παράλειψη της δηλώσεως συνεπάγεται καταλογισμό σε βάρος του συνταξιούχου του ποσού των συντάξεων που έλαβε κατά το χρονικό διάστημα της εργασίας του ή κατά το διάστημα που αυτοαπασχολείτο, και πρόστιμο επί του καταλογισθέντος ποσού ίσο με το νόμιμο τόκο υπερημερίας…». Το άρθρο 63 του Ν. 2676/1999 όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.1 του άρθρου 16 του Ν.3863/2010 (ΦΕΚ Α’ 115) ορίζει στις παρ. 2 και 3 ότι: «…2. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις ισχύουν για όσους συνταξιούχους αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται ή διοριστούν σε θέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α`), από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και εφεξής. Οσοι συνταξιούχοι έχουν ήδη αναλάβει εργασία ή αυτοαπασχολούνται ή έχουν διοριστεί σε θέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α`), και έως την ισχύ του παρόντος νόμου δεν καταλαμβάνονταν από τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α`), όπως ίσχυαν έως την αντικατάσταση του με το παρόν άρθρο, οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται από 1.1.2013. Οι διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α`), όπως αυτό ίσχυε έως την αντικατάσταση του με το παρόν, εξακολουθούν να ισχύουν έως 31.12.2012 για όσους συνταξιούχους είχαν ήδη υπαχθεί σε αυτές έως την έναρξη ισχύος του παρόντος. Από 1.1.2013 εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, καταργούμενης κάθε αντίθετης διάταξης…..»
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι για όσους αποστράτους θελήσουν να εργαστούν για να συμπληρώσουν το ήδη πενιχρό εισόδημά τους, θα πρέπει αυτομάτως να τους ανασταλεί η σύνταξή τους, ή αυτή να περιοριστεί δραστικά. Αυτό μάλιστα θα ισχύσει και για τους ήδη εργαζομένους από 01-01-2013, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις.
Είναι πραγματικά λυπηρό που στελέχη με τέτοια εμπειρία αλλά και ανάγκη για εργασία τίθενται είτε εκτός αγοράς είτε στη διάθεση της «μαύρης» αγοράς, χωρίς να μπορούμε να κατανοήσουμε γιατί και ποιον ωφελεί μία τέτοια κίνηση.
Το γραφείο μας αναζήτησε λύση, κατόπιν προτροπής παραγωγικών εταιρειών που παραδοσιακά συνεργάζονται με απόμαχο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, όχι λόγω της ιδιότητός τους κατ’ ανάγκην, αλλά λόγω της εμπειρίας τους και κυρίως της συνεπείας τους, αλλά και, γιατί όχι, της συμφέρουσας οικονομικά λύσης.
Μεγάλη εταιρεία δραστηριοποιούμενη σε χώρες της ευρωπαϊκής ενώσεως, και με έδρα μία εξ αυτών, μας ζήτησε να της προτείνουμε στελέχη προκειμένου να απασχοληθούν μέσω αυτής σε διάφορες εταιρείες της Ελλάδος ή του εξωτερικού, αναλαμβάνοντας τα διαδικαστικά με απολύτως νόμιμες διαδικασίες.
Όσα στελέχη ενδιαφέρονται να εργαστούν ή να αυτοαπασχοληθούν, μέσω της εν λόγω λύσεως, παρακαλούμε να αποστείλουν στο γραφείο μας σχετικό βιογραφικό, κατά προτίμηση ακολουθώντας τον κανόνα  σύνταξης του ‘EUROPASS’ υπόδειγμα το οποίο θα βρείτε στην διεύθυνση http://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae , προκειμένου να το προωθήσουμε στην εν λόγω εταιρεία διαχειρίσεως ανθρωπίνων πόρων, η οποία και θα έλθει σε επαφή με το κάθε στέλεχος για τα περαιτέρω.
Επίσης, επιχειρήσεις που επιθυμούν να απασχολήσουν πρώην στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, μπορούν επίσης να απευθύνονται στο γραφείο μας προκειμένου να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες.
Σημειώνουμε ότι η εμπλοκή του γραφείου μας περιορίζεται αμιγώς στο νομικό έλεγχο και στην νομική διασφάλιση των στελεχών, χωρίς κάποιο κόστος, προκειμένου να διευκολύνουμε τα στελέχη στους δύσκολους καιρούς που βιώνουμε, να εξασφαλίσουν νόμιμα ένα βοήθημα στις ήδη πενιχρές αποδοχές τους, χωρίς τον κίνδυνο να υποστούν τις παραπάνω κυρώσεις που ορίζουν οι διατάξεις για την απασχόληση των αποστράτων.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Άρθρο 10 του Ν. 3865-2010

Άρθρο 16 του Ν. 3863-2010

ΕΓΚ. OAEE-48-2011

Άρθρο 32 ΠΔ 258-2005

Άρθρο 63 του Ν. 2676-1999

KAN. EOK 1408-1971

Επικοινωνία