Από την μέχρι τώρα ροή εκατοντάδων αιτημάτων Στρατιωτικών περί του συννόμου των μεταθέσεων, θα θέλαμε να επισημάνουμε προς ενημέρωση των Στελεχών τα κάτωθι:

α.   Οι τακτικές μεταθέσεις των στελεχών, όπως είχαμε ενημερώσει και στην προηγούμενη ανάρτησή μας, διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο με βάση τα μόρια, ανάλογα με την κατηγορία των πληρούντων τα κριτήρια της θέσεως, όπως ορίζει ο Π.Ο.Υ. Μόνο στις έκτακτες μεταθέσεις και κατόπιν ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογήσεως παρακάμπτονται τα κριτήρια και η μοριοδότηση.

β.   Μέχρι σήμερα έχουν περιέλθει εις γνώσιν μας σωρεία μεταθέσεων με καταστρατήγηση βασικών κριτηρίων, όπως πχ μετάθεση πολυτέκνων, τριτέκνων κλπ, χωρίς απολύτως καμία ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία την οποία απαιτεί το Σύνταγμα, ο Νόμος και η εφαρμοζόμενη Υπουργική απόφαση.

γ.   Η ερμηνεία και εφαρμογή των νόμων έχει γίνει όχι μόνο μεταξύ των κλάδων κατά εντελώς διαφορετικό τρόπο και κατά το δοκούν ενός εκάστου, αλλά και μεταξύ των χειριστών εισηγητών μεταθέσεων και των μελών και των προέδρων των συμβουλίων μεταθέσεων, έχει παρατηρηθεί αποκλίνουσα ερμηνευτική εκδοχή των εφαρμοζομένων διατάξεων.

δ.   Το σύνολο των Επιτελείων εφαρμόζει εσφαλμένα το σύστημα μεταθέσεων, πράγμα που αποδεικνύεται από τις μεταξύ τους διαφορές, και δημιουργεί την εντύπωση σε όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό, ότι στο σύστημα αντικειμενικοποίησης ανθίσταται ένα βαθιά προνομιακό («ρουσφετολογικό») κατεστημένο.

ε.   Οι μεταθέσεις του στρατιωτικού προσωπικού, πρέπει να διεξάγονται με τόν πλέον απλούστερο τρόπο, τον οποίο ευθέως και κατά ορθή ερμηνευτική και τελολογική εκδοχή πρεσβεύει ο νομοθέτης. Στις κενούμενες οργανικές θέσεις καθοιονδήποτε τρόπο, στις οποίες περιλαμβάνονται και αυτές, στις οποίες ο Στρατιωτικός που τις καλύπτει συμπληρώνει δύο έτη, καλύπτονται με σειρά προτεραιότητος από αυτούς που επιθυμούν να υπηρετήσουν σε αυτές, και έχουν τα περισσότερα μόρια. Σε όσες θέσεις δεν επιθυμεί κανένα στέλεχος να υπηρετήσει, και απομένουν μετά την παραπάνω πλήρωση, τότε αυτές καλύπτονται από τον Στρατιωτικό που έχει τα λιγότερα μόρια. Στην περίπτωση που κενές οργανικές θέσεις βρίσκονται σε τόπο επιθυμίας στρατιωτικού που εκ των στοιχείων του φακέλου του έχει δικαίωμα να υπηρετεί σε τόπο προτίμησης, τότε προνομιακά μετατίθεται στις θέσεις αυτές κατά σειρά προτεραιότητος από αυτήν την κατηγορία των στρατιωτικών που έχουν περισσότερα μόρια.

στ.  Ενώ τα παραπάνω είναι απλά, οι κλάδοι δεν ενημέρωσαν για τις κενές θέσεις ανά τόπο προτίμησης, και το κυριότερο δεν ενημέρωσαν τα στελέχη τόσο για τα μόριά τους, όσο και για τα μόρια των υπολοίπων ανθυποψηφίων τους στρατιωτικών. Το ακόμα πιο οξύμωρο είναι ότι ο ένας κλάδος αναφέρει τα μόρια μόνο κατόπιν της μεταθέσεως, και παρά ταύτα δεν ακολουθείται ο κανόνας του μετατιθέμενου με τα περισσότερα μόρια, ή λιγότερα κατά περίπτωση, σε άλλο κλάδο δεν αναφέρονται καθόλου τα μόρια. Σε κάποιον χειριστή ο νέος τρόπος μεταθέσεων δεν ισχύει, και εξακολουθεί να ισχύει ο παλαιός τρόπος. Σε έτερη περίπτωση οι μεταθέσεις εσωτερικού επί ομοιοβάθμων προηγήθηκε των μεταθέσεων εξωτερικού, με συνέπεια όλως τυχαίως να εναπομείνουν τα στελέχη με τα λιγότερα μόρια για τις τοποθετήσεις εξωτερικού, και ελλείψει άλλων, αφού όπως προείπαμε οι ομοιόβαθμοί τους είχαν ήδη τοποθετηθεί στο εσωτερικό, να καλύψουν τις θέσεις του εξωτερικού, κατά παράκαμψη κάθε έννοιας αξιοκρατίας με την εφαρμογή της μοριοδότησης.

ζ.   Σε πλείστες άλλες περιπτώσεις, διαπιστώθηκαν προφανείς αντινομίες, πολλές φορές ερχόμενες και σε αντίθεση με το Σύνταγμα, όπως το γεγονός ότι οι μητέρες Στρατιωτικοί που επιστρέφουν από τοκετό, δικαιούνται προνομιακή μετάθεση επί τριετία στον τόπο προτίμησής τους, παρότι αυτό είναι ευθέως αντίθετο προς κάθε έννοια ισότητας των φύλων που πρεσβεύει το διεθνές και εθνικό δίκαιο.

η.   Ωσαύτως, πέραν νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως, αλλοιώνοντας τις διατάξεις του Ν. 3883/2010, τυγχάνει η παράγραφος 3 του άρθρου 19 της ΥΑ Φ.411/27/81060 (ΦΕΚ Α’ 378), καθώς, όπως αυτή εφαρμόστηκε από μέρος των χειριστών – εισηγητών των μεταθέσεων όλων των κλάδων, δεν ελήφθησαν υπ’ όψιν οι προηγούμενες μεταθέσεις των Στρατιωτικών, με συνέπεια, ενώ λαμβάνοντο όλα τα υπόλοιπα κριτήρια από το παρελθόν του Στρατιωτικού, το κυρίαρχο για την μετάθεσή του που δεν είναι άλλο από το προηγούμενο των μεταθέσεών του, και αν αυτό τελεί ή όχι σε τόπο προτίμησης, δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν. Άλλος χειριστής με αυτόν τον τρόπο εξαφάνισε αρνητική μοριοδότηση από τοποθετήσεις εξωτερικού.

θ.   Σε κάθε  περίπτωση η Διοίκηση σε προφανείς δυσμενείς μεταθέσεις, που δεν δικαιολογούνται από όσα αναφέρονται στο σώμα των διαταγών μεταθέσεων, δηλαδή πλήρη και εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση, τότε σαφώς οφείλεται η προηγούμενη ακρόαση του διοικουμένου, η οποία δεν καλύπτεται με την ενδικοφανή προσφυγή.

ι.   Πολλές Υπηρεσίες ή χειριστές, ευτυχώς λίγοι, αποφάσισαν ότι στους ενδιαφερόμενους που δικαιούνται την προσφυγή του άρθρου 8 του Ν.3883/2010 δεν υπάγονται όσοι επιθυμούσαν μετάθεση και δεν μετετέθησαν διότι μετετέθη άλλος στην θέση τους, ερμηνεία επικίνδυνη και εντελώς αυθαίρετη, καθώς εάν ένας Στρατιωτικός έχει περισσότερα μόρια και στον τόπο προτίμησής του μετατίθεται άλλος με λιγότερα μόρια, ο αδικηθείς δεν έχει το δικαίωμα ενδικοφανούς προσφυγής, αλλά έχει, άκουσον άκουσον !!!, δικαίωμα μόνο ο ευνοηθείς. Τώρα για ποιό λόγο ο ευνοηθείς θα ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή, αυτό εμείς δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι όποιος διοικούμενος αδικείται ή θεωρεί ότι αδικείται εξ οποιασδήποτε διοικητικής πράξεως, έχει κατά τα άρθρα 24 και 25 του Ν.2690/1999 το δικαίωμα της ενδικοφανούς προσφυγής, που μεταφράζεται είτε σε ιεραρχική προσφυγή είτε σε αίτηση θεραπείας, το έχει πάντα ο διοικούμενος ακόμη και αν δεν προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις. Συνεπώς ο αποκλεισμός των Στρατιωτικών από την άσκηση ενδικοφανών ή ενδίκων μέσων δια οποιουδήποτε τρόπου και ιδιαίτερα δια εκφοβισμού τους, συνιστά σοβαρό περαιτέρω ποινικό και πειθαρχικό αδίκημα.

ια.  Τέλος σοβαρό πρόβλημα παρατηρείται, χωρίς παρεξήγηση, στον ορθό υπολογισμό των μορίων των Στελεχών, καθώς δεν λαμβάνονται σε πολλές περιπτώσεις υπ’ όψιν πτυχία ή άλλα προσόντα των Στελεχών, λόγω ελλείψεως εγκαίρου ενημερώσεως των φακέλων τους. Φρονούμε ότι το θέμα αυτό θα μπορούσε να λυθεί δια της υποχρεώσεως των στελεχών να υποβάλλουν μαζί με τους τόπους προτίμησης σχετική κατάσταση με τα επί μέρους στοιχεία από τα οποία εξάγονται τα μόρια.

Μετά τα ανωτέρω, καλούμε τα Στελέχη να αναφέρουν στο Γραφείο κάθε άλλη κατά την άποψή τους δυσλειτουργία, αλλά και παρατυπία, ώστε εγκαίρως να τεθούν αυτές ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, προκειμένου να καλυφθούν νομολογιακά όσα κενά έχουν προκύψει.

Επικοινωνία