1. Σε συνέχεια και της προηγούμενης αναρτήσεώς μας, σχετικώς με τις μεταθέσεις των Στελεχών, οι οποίες πραγματικά αστραπιαίως κυκλοφόρησαν σχεδόν σε όλες τις μονάδες και τα Στελέχη, θα πρέπει να εγείρουμε τις έντονες ανησυχίες μας για το πώς θα εφαρμοστούν, καθώς και για τη βασιμότητα των κριτηρίων.

2. Σχεδόν για κάθε παράγραφο των εν λόγω διατάξεων, έχουν εγερθεί τουλάχιστον απορίες, τις οποίες τα Στελέχη εκθέτουν καθημερινώς στο γραφείο μας.

3. Πολλές από τις απορίες αυτές έχουν να κάνουν με την πρωτοποριακή εφαρμογή συστήματος μοριοδότησης των μεταθέσεων του Στρατιωτικού προσωπικού των Ε.Δ. Αυτές οι «παιδικές ασθένειες» θα μπορούσαν να εξαλειφθούν χωρίς ιδιαίτερη επί της ουσίας, τροποποίηση των διατάξεων αυτών, δια διευκρινιστικών παραπομπών, ώστε να είναι κατανοητές στο σύνολο του μέσου Στρατιωτικού προσωπικού.

4. Ενδεικτικά, θα μπορούσε να διευκρινιστεί ότι τα Στελέχη, που τελούν σε ειδική κατάσταση  λόγω προβλημάτων υγείας, υπηρετούν στον τόπο προτίμησής τους, όπως και αυτοί των τρίτεκνων οικογενειών, καθώς και ότι η συνακόλουθη πρόβλεψη μοριοδοτήσεώς τους, δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για τις γενικές μεταθέσεις των Στελεχών, αλλά σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως της διεκδικήσεως της ίδιας θέσης με άλλο Στέλεχος της ιδίας προστατευόμενης κατηγορίας.

5. Επίσης, πολλά είναι και τα «παρατράγουδα», τα οποία χρήζουν άμεσα και επιτακτικά επιλύσεως.

6. Το γραφείο μας ερευνά και μελετά κάθε καταγγελία. Θα ενημερώνει τα Στελέχη, αλλά θα απευθύνεται και εγγράφως στους αρμοδίους φορείς, προκειμένου να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες και διορθώσεις. Επί παραδείγματι, η νέα Υπουργική Απόφαση προσδιορίζει στο άρθρο 3 παράγραφος γ΄ ότι οι Αξιωματικοί που συμμετέχουν στις Επιχειρήσεις Υποστήριξης Ειρήνης, θεωρούνται στον δυσμενή υπολογισμό, ότι υπηρέτησαν γενικώς στο εξωτερικό. Έτσι, Στελέχη που χωρίς αίτησή τους και χωρίς την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο επιθυμία τους, υπηρέτησαν ανελλιπώς σε τέτοιες Ειρηνευτικές Αποστολές, δεν έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν επιθυμία τοποθετήσεως σε κανονική τοποθέτηση του εξωτερικού. Δηλαδή, ενώ αυτά τα Στελέχη θα έπρεπε να αποκτούν avantage για την τοποθέτησή τους στο εξωτερικό, αντιθέτως αυτά τα Στελέχη αποκτούν, συλλήβδην συμπεριλαμβανόμενα, μειονέκτημα σε σχέση με τους άλλους συναδέλφους τους. Επομένως, στην κατηγορία αυτή θα μπορούσε να υπάρξει κατηγοριοποίηση των Στρατιωτικών, που η συμμετοχή τους στην Αποστολή έγινε κατόπιν ή χωρίς την επιθυμία τους.

7. Κατόπιν όλων των ανωτέρω, παρακαλούμε ανελλιπώς όλα τα Στελέχη, για οποιαδήποτε πληροφορία ή παρατήρηση επί του θέματος, να απευθύνονται με όλους τους πρόσφορους τρόπους στο γραφείο μας.

Επικοινωνία