Σύμφωνα με τον περί ιεραρχίας και προαγωγών των Αξιωματικών νόμο, όπως εκάστοτε ισχύει (Ν.2439/1996, Ν.3883/2010),  για τις προαγωγές των Αξιωματικών που προέρχονται από Υπαξιωματικούς απόφοιτους ΑΣΣΥ, στον συνολικό χρόνο Υπηρεσίας Αξιωματικού προστίθετο και ο χρόνος πέραν των 13 ετών, που διένυσαν αυτοί από την ονομασία των ως μονίμων Υπαξιωματικών, ανεξαρτήτως βαθμού, δηλαδή προκειμένου να προαχθεί ένας Υπαξιωματικός στον επόμενο βαθμό ως γνωστό, χρειάζεται να συμπληρώσει ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα στον κατεχόμενο βαθμό, επίσης η προαγωγή του Αξιωματικού είναι υποχρεωτική ανεξαρτήτως υπάρξεως κενών οργανικών θέσεων με την συμπλήρωση ενός ανώτατου ορίου παραμονής στον αυτό βαθμό ή με την συμπλήρωση ενός συγκεκριμένου συνολικού χρόνου Αξιωματικού. Επειδή η εξ Υπαξιωματικών Αξιωματικοί καθυστερούν να προαχθούν σε Αξιωματικούς λόγω συνωστισμού στην επετηρίδα και ελλείψεως κενών οργανικών θέσεων, υπάρχει πρόβλεψη στο Νόμο να συνυπολογίζεται σαν χρόνος Αξιωματικού και ο πέραν των δεκατριών χρόνος που διένυσαν ως Υπαξιωματικοί ή Ανθυπασπιστές.

                    Με το Ν.3978/2011 « Δημόσιες συμβάσεις Έργων , Υπηρεσιών και Προμηθειών στους Τομείς Άμυνας και της Ασφάλειας  – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/81/ΕΚ- Ρύθμιση Θεμάτων του ΥΕΘΑ» (ΦΕΚ Α’ 137) και συγκεκριμένα με το άρθρο 110 υπήρξε πρόβλεψη από το νομοθέτη ότι ειδικά για τους Υπαξιωματικούς απόφοιτους της ΣΜΥΝ, ο χρόνος υπηρεσίας Αξιωματικού, δεν θα υπολογίζεται για τον πέραν των 13 χρόνων, από ονομασίας  τους σε μόνιμο Κελευστή, αλλά από  κατατάξεώς τους στη ΣΜΥΝ.

                    Επειδή αυτό ήταν εξόφθαλμη άνιση μεταχείριση για τους Υπαξιωματικούς των άλλων Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) το Γραφείο μας προσέφυγε στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, το οποίο εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 2266/2013 απόφασή του, με την οποία έκρινε ότι η παραπάνω διάταξη, κατά το μέρος  που δεν προβλέπει και για τις υπόλοιπες Σχολές να υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας Αξιωματικού ο πέραν των 13 χρόνων, από κατατάξεως και όχι από ονομασίας τους σε μόνιμους Υπαξιωματικούς, είναι μη σύννομο και Αντισυνταγματικό και θα πρέπει αναλογικά να εφαρμόζεται και για τους Υπαξιωματικούς των άλλων κατηγοριών – σχολών.

                    Μετά την κοινοποίηση της αποφάσεως αυτής, η Διοίκηση συμμορφώθηκε και προήγαγε τον Αξιωματικό που προσέφυγε, υπολογίζοντας στο χρόνο υπηρεσίας του ως Αξιωματικού, τον πέρα των 13 χρόνων υπηρεσίας από κατατάξεώς του στη ΣΜΥ και όχι από την ονομασία του ως μονίμου Λοχία.

                    Ενώ λοιπόν εξεδόθη η εγκύκλιος για την προαγωγή του Αξιωματικού, εντούτοις η Διοίκηση δεν εφήρμοσε αναλογικά την απόφαση και για τους υπολοίπους Αξιωματικούς που τους αφορά, καθώς δεν ήτο υποχρεωμένη και δεν δεσμεύετο από την συγκεκριμένη απόφαση.

                    Κατόπιν των ανωτέρω, θα πρέπει να προσφύγουν και οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι για να εκδώσουν σχετική απόφαση, ώστε να προάγονται και μάλιστα αναδρομικά κατά δύο χρόνια ενωρίτερο, αφού θα συνυπολογίζεται πλέον στον χρόνο Αξιωματικού και τα δύο έτη φοιτήσεως στη Σχολή Υπαξιωματικών.

                    Σημειώνεται ότι αυτό δεν αφορά ορισμένες κατηγορίες Υπαξιωματικών οι οποίες δεν έχουν θέμα με το συνολικό χρόνο υπηρεσίας Αξιωματικού, οι οποίες όμως είναι ελάχιστες.

                    Το Γραφείο μας αναλαμβάνει μεταξύ άλλων γραφείων, την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης υποθέσεως, έχοντας ήδη με πρωτοβουλία του δημιουργήσει νομολογιακό δεδικασμένο και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν μαζί μας, για την ενημέρωση τους.

Επικοινωνία