Δόθηκε στη δημοσιότητα η νέα Υπουργική απόφαση περί των μεταθέσεων των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων η οποία τροποποιεί, άλλως αντικαθιστά την προηγούμενη ΥΑ Φ.411/27/81060/Σ.172/9 Μαρ 2011/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΑΔΠ/ΤΣΔΝΘ (ΦΕΚ Α’ 378)

Επί της παραπάνω Αποφάσεως καλούνται οι ενδιαφερόμενοι και οι αρμόδιοι να υποβάλλουν προτάσεις και στην συνέχεια θα προωθηθεί προς δημοσίευση.

Το Γραφείο μας καταρχάς, νιώθει δικαιωμένο γιατί καταθέτοντας δεκάδες Αιτήσεις Ακυρώσεως ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων, επεσήμανε κατά τον πλέον επίσημο τρόπο ήτοι το Δικαστικό, τις εν πολλοίς παρανομίες, αντισυνταγματικότητες αλλά και ασυμβατότητες των νέων διατάξεων.

Με τις νέες Διατάξεις διορθώνονται μεν αρκετά μεμπτά, παραμένουν όμως αρκετά ανεξήγητα, πολλές παρανομίες και παραλογίες, κατά το γνωστό εις στο στράτευμα ανέκδοτο «Σκοπιά παγκάκι», κατά το οποίον ο φέρελπις νέος Δκτης Τάγματος της  παραμεθορίου,  αποφασίζει τον εκσυγχρονισμό των διατάξεων του σχεδίου ασφαλείας του Στρατοπέδου,  στο οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται η περιώνυμη «σκοπιά παγκάκι». Στην αναζήτηση των αιτιών δι’ ων απεφασίσθη η χρησιμότητα της εν λόγω σκοπιάς στους προηγουμένους Διοικητές, διαδοχικά ανακάλυψε ότι πολλοί προηγούμενοι Διοικητές είχαν δοκιμάσει τοιαύτη αλλαγή του σχεδίου ασφαλείας,  κωλυόμενοι πάντα από την χρησιμότητα της εν λόγω σκοπιάς. Επιμένοντας ο φέρελπις Διοικητής, Ταγματάρχης εις στον βαθμό, κατέληξε εις τον γηραιότερο των εν ζωή Διοικητών,  ήδη επί Τιμή Αρχηγό του Επιτελείου, ετών 90 και πλέον, στον οποίο αφού κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια για να ενθυμήσει τα σχετικά εις στον Στρατηγό, αντιμετωπίζοντας και τα γνωστά συμπτώματα του Αλτσχάιμερ, αίφνης και με περίσσεια έκπληξη άκουσε τον γηραιό Στρατηγό να αναρωτιέται «…μα δεν στέγνωσε ακόμα το παγκάκι;…».

Το παράδειγμα τούτο το αναφέρουμε γιατί στην Υπουργική Απόφαση, συνεχίζουν να αναφέρονται και να προβλέπονται διατάξεις, οι οποίες στερούνται νομιμότητας μόνο και μόνο επειδή προϋπήρχαν χωρίς να εξηγείται η διαιώνιση του λάθους.

Θα αναφέρουμε δύο ενδεικτικές περιπτώσεις, η πρώτη που αφορά την εξακολούθηση του χαρακτηρισμού ως απορρήτων των κριτηρίων μοριοδότησης, που σε ουδεμία περίπτωση δεν είναι, αλλά και δεν μπορούν να χαρακτηριστούν και να τηρηθούν ως απόρρητα, καθώς αναφέρονται στο ύψος των μορίων π.χ της οικογενειακής κατάστασης του Στελέχους (έγγαμος/άγαμος κλπ). Το δεύτερο αναφέρεται στην πρόβλεψη για προνόμιο μεταθετικότητας στον τόπο προτίμησης μόνον του θήλυ προσωπικού που προέρχεται από άδεια ανατροφής. Είναι γνωστό ότι τόσο τα Ελληνικά όσο και τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια, τέτοιες διακρίσεις δεν τις επιτρέπουν, ως αντικείμενες στις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Δικαίου.

Περαιτέρω πολλές άλλες παρατηρήσεις θα κοινοποιηθούν αρμοδίως και θα δημοσιευθούν στη ιστοσελίδα μας έως την Παρασκευή 2 Μαρτίου 2012 και γι‘αυτό παρακαλούμε όλα τα Στελέχη, που έχουν οποιαδήποτε παρατήρηση για τις παρακάτω διατάξεις, όπως διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους με κάθε πρόσφορο τρόπο ήτοι με φαξ, με e-mail, ταχυδρομικώς ή τηλεφωνικώς.

Οι παρατηρήσεις και οι απόψεις θα ληφθούν υπόψιν για την τελική διατύπωση τόσο του Δημοσιεύματος όσο και της τελικής πρότασης που θα σταλεί από το Γραφείο μας στους αρμοδίους.

Ακολουθεί το κείμενο της Υπουργικής Αποφάσεως που δόθηκε στη Δημοσιότητα.

«…Tοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις των Αξιωματικών, Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων. Eξειδίκευση κριτηρίων και λοιπών θεμάτων. Συγκρότηση και λειτουργία των κατά κλάδο συμβουλίων μεταθέσεων»

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

α. Του νομοθετικού διατάγματος 2592/1953 (ΦΕΚ Α΄254) «περί Οργανώσεως της Ιατρικής Αντιλήψεως»

β. Του νομοθετικού διατάγματος 1400/1973 (ΦΕΚ Α΄114) «περί Καταστάσεως των Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων»

γ. Του νομοθετικού διατάγματος 445/1974 (ΦΕΚ Α΄160) «περί Ιεραρχίας και Προαγωγών των Ανθυπασπιστών και Μονίμων Εθελοντών Οπλιτών Ενόπλων Δυνάμεων»

δ. Του νόμου 705/1977 (ΦΕΚ 279 Α΄/26.9.1977) «Περί Στρατεύσεως των Ελληνίδων»

ε. Του νόμου 1513/1985 (ΦΕΚ Α΄12) «Οπλίτες του Στρατού Ξηράς με Πενταετή Υποχρέωση και άλλες Διατάξεις»

στ. Του άρθρου 13 του νόμου 1848/1989 (ΦΕΚ Α΄112) «Προέλευση των Μονίμων Αξιωματικών του Οικονομικού και του Στρατολογικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες Διατάξεις»

ζ. Του νόμου 2292/1995 (ΦΕΚ Α΄35) «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις»

η. Του νόμου 2472/1997 (ΦΕΚ Α΄50) «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»

θ. Του νόμου 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»

ι. Του άρθρου 28 του Προεδρικού Διατάγματος 50/2001 (ΦΕΚ Α΄39) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα»

ια. Του νόμου 2936/2001 (ΦΕΚ Α΄166) «Επαγγελματίες Οπλίτες και άλλες Διατάξεις»

ιβ. Του άρθρου 21 του νόμου 2946/2001 (ΦΕΚ Α΄224) «Υπαίθρια διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις»

ιγ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/05 «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/22 Απρ 05, τ. Α΄).

ιδ. Του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

ιε. Του νόμου 3883/2010 (ΦΕΚ Α΄167) «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων − Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις» και ιδίως την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 8 «Συγκρότηση Συμβουλίων Μεταθέσεων – Προσφυγές»

ιστ. Την υπό στοιχεία Υ27/12-12-2011 Απόφαση του Πρωθυπουργού, με θέμα “Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας Ιωάννη Ραγκούση” (ΦΕΚ 2821/14-12-2011 Τεύχος Β΄).

ιζ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Άρθρο 1

Γενικά

1. Η παρούσα απόφαση αφορά τους Αξιωματικούς όλων των κατηγοριών, τους Ανθυπασπιστές, τους Μονίμους και Εθελοντές Υπαξιωματικούς, τους Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) και τους μονιμοποιηθέντες Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ) των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ). Τα αντίστοιχα θέματα των λοιπών κατηγοριών στρατιωτικού προσωπικού ρυθμίζονται από τις ισχύουσες για αυτές διατάξεις, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 60 του νόμου 3883/2010 (ΦΕΚ Α΄167).

2. Όπου στην παρούσα απόφαση αναφέρεται ο όρος «μετάθεση», νοείται συμπληρωματικά και ο όρος «τοποθέτηση», εκτός εάν ρητά ορίζεται διαφορετικά.

3. Τα κοινωνικά κριτήρια του άρθρου 5§1α(2) του νόμου 3883/2010 (ΦΕΚ Α΄167)

γνωστοποιούνται με πρωτοβουλία του στελέχους εγγράφως ή ηλεκτρονικά στην

υπηρεσία, συνοδευόμενα από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπου αυτό

απαιτείται.

4. Στελέχη, μετατίθενται υποχρεωτικά κατόπιν επιθυμίας τους ως υπεράριθμοι ανεξαρτήτως του αριθμού και πέραν των προβλεπομένων για το βαθμό τους θέσεων βάσει των ΠΟΥ, εφ’όσον εμπίπτουν στις κατηγορίες των κοινωνικών κριτηρίων. Το ίδιο ισχύει και για στελέχη που επιθυμούν συνυπηρέτηση με σύζυγο στρατιωτικό ή δημόσιο υπάλληλο. Μοναδική εξαίρεση στον κανόνα αυτόν αποτελεί η συνδρομή μείζονος σημασίας επιχειρησιακών λόγων, οι οποίοι διαπιστώνονται με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης των ανωτάτων Συμβουλίων των Κλάδων κατα περίπτωση.

Άρθρο 2

Σχεδιασμός και Χρόνος Υλοποίησης Τακτικών Μεταθέσεων

1. Ο σχεδιασμός και προγραμματισμός των τακτικών μεταθέσεων των στελεχών είναι μια διαρκής διαδικασία που πρέπει να λαμβάνει υπόψη κάθε δεδομένο το οποίο μπορεί να επηρεάσει την έγκαιρη κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας σε συνάρτηση με την υπηρεσιακή εξέλιξη των στελεχών αλλά και τις κοινωνικές παραμέτρους που αυτές επηρεάζουν (οικογένεια, σχολική εκπαίδευση, στέγαση, οικονομικά, προβλήματα υγείας κ.α.). Οι παράμετροι που επηρεάζουν την υλοποίηση των μεταθέσεων και ως εκ τούτου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό αυτών είναι οι εξής:

α. Υπό εξέλιξη ή μελλοντικές ενέργειες αναδιοργάνωσης των Ε.Δ, (διάλυση, συγκρότηση και αναδιοργάνωση μονάδων).

β. Υποχρεώσεις της χώρας που απορρέουν από τη συμμετοχή της σε διεθνείς οργανισμούς (αντιπροσωπείες, σύνδεσμοι, παρατηρητές, ειρηνευτικές αποστολές κ.α.).

γ. Αποστρατείες κατόπιν τακτικών ή έκτακτων κρίσεων στις Ε.Δ,καθώς και παραιτήσεις στελεχών.

δ. Αποτελέσματα που επιφέρουν, οι τακτικές και έκτακτες κρίσεις στις Ε.Δ (κάλυψη θέσεων υψηλής ευθύνης Αξκών που αποστρατεύονται ή μετατίθενται λόγω προαγωγής, συμπλήρωση του απαιτούμενου σε κάθε βαθμό χρόνου διοίκησης)

ε. Τοποθετήσεις στελεχών Εκτός Οργανικής Δύναμης μονάδων.

στ. Αιτήσεις στελεχών με οξέα οικογενειακά και κοινωνικά προβλήματα και προβλήματα υγείας.

2. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καταρτίζονται μέχρι 10 Νοεμβρίου εκάστου έτους πίνακες κατά Κλάδο και ειδικότητα, με τις κενές οργανικές θέσεις που πρέπει να πληρωθούν κατά τις ετήσιες τακτικές μεταθέσεις. Οι ανωτέρω πίνακες κοινοποιούνται στις μονάδες μέχρι 31 Δεκεμβρίου και λαμβάνουν γνώση ενυπόγραφα όλα τα στελέχη.

3. Οι γενικές θέσεις, οι θέσεις εξωτερικού και οι θέσεις Διοικητών, Κυβερνητών και Διευθυντών επιτελικών γραφείων Μειζόνων Σχηματισμών (θέσεις ευθύνης), καταρτίζονται σε ιδιαίτερους πίνακες.

4. Μετά τη κοινοποίηση των πινάκων, τα στελέχη εφόσον επιθυμούν υποβάλλουν ιεραρχικά έγγραφη ατομική αναφορά για τη κάλυψη των θέσεων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Οι αναφορές υποβάλλονται το αργότερο μέχρι 31 Ιανουαρίου εκάστου έτους.

5. Οι πίνακες των υπό μετάθεση στελέχών κοινοποιούνται στις μονάδες μέχρι τις 30 Μαρτίου εκάστου έτους. Αυτοί συνοδεύονται υποχρεωτικά από τους αντίστοιχους πίνακες μορίων των στελεχών που συμμετείχαν στη διαδικασία επιλογής. Στους αποστελλόμενους πίνακες μορίων θα πρέπει να εμφανίζονται συγκεντρωτικά και αναλυτικά τα μόρια εκάστου στελέχους αλλά και η αιτιολογία για όσους δεν μετατίθενται (μη παρέλευση διετίας από τη τελευταία τοποθέτηση, ειδικές καταστάσεις όπως χρόνος διοίκησης, συμμετοχή σε ειδικές αποστολές,άδεια κυήσεως κ.α).

6. Για την κάλυψη εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών επιλέγονται κατ’ αρχάς, στελέχη που έχουν δηλώσει σχετική επιθυμία και σε αρνητική περίπτωση, στελέχη που υπηρετούν ήδη πλησίον της φρουράς, για την οποία απαιτείται η κάλυψη της κενής θέσεως. Στη περίπτωση αυτή δύναται να διαταχθεί απόσπαση μέχρι η θέση να πληρωθεί από στέλεχος αναλόγου ειδικότητας και ανεξαρτήτως βαθμού. Από τις ρυθμίσεις αυτές εξαιρούνται οι θέσεις Διοικητών και προϊσταμένων επιτελικών γραφείων Μειζόνων Σχηματισμών (θέσεις ευθύνης).

7. Οι ετήσιες τακτικές μεταθέσεις υλοποιούνται κατά τη θερινή περίοδο και μέχρι τη 5η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.

Άρθρο 3

Προϋποθέσεις, Περιορισμοί Μεταθέσεων και Εξειδίκευση Κριτηρίων

1. Οι προϋποθέσεις, οι περιορισμοί μεταθέσεων και η εξειδίκευση των κριτηρίων έχουν ως εξής:

α. Τα στελέχη καλύπτουν θέσεις που προβλέπονται από το βαθμό και την ειδικότητά τους, σύμφωνα με τους ισχύοντες Πίνακες Οργάνωσης Υλικού (ΠΟΥ) και τις εκάστοτε υπηρεσιακές απαιτήσεις. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τοποθέτηση στελέχους όπως προβλέπεται απο τον αντίστοιχο ΠΟΥ , λόγω έλλειψης προσωπικού στον αντίστοιχο βαθμό, ή λόγω ανωτέρας βίας, θα επιλέγονται κατ’ αρχήν στελέχη από τον αμέσως κατώτερο βαθμό και σε περίπτωση κωλύματος από τον αμέσως επόμενο από τον προβλεπόμενο για τη θέση βαθμό. Επιπλέον στη περίπτωση που δύο ή περισσότερα στελέχη ίδιου ή διαφορετικού βαθμού, ισοψηφούν στα μόρια και διεκδικούν κοινή θέση η οποία βάσει του ΠΟΥ προβλέπεται να καλυφθεί από περισσότερους του ενός βαθμούς (πχ. Υπλγό – Ανθλγό ή Κατώτερο Αξκό), τότε θα επιλέγεται ο ανώτερος ή αρχαιότερος εξ αυτών. Ειδικά για την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας , λαμβάνονται επιπλέον υπόψη η ιεραρχική δομή των Μονάδων, η ειδικότητα, η εξειδίκευση , η ναυτική ικανότητα, η ασφάλεια πτήσεων και εδάφους καθώς και η κρισιμότητα στελέχωσης των Μονάδων.

β. Οι μεταθέσεις στελεχών από το βαθμό του Δεκανέα και αντιστοίχων μέχρι και Αντισυνταγματάρχη και αντιστοίχων διατάσσονται μετά τη συμπλήρωση διετούς τουλάχιστον συνεχούς υπηρέτησης των στελεχών αυτών σε μία (1) υπηρεσία.. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για μεταθέσεις λόγω εκτάκτων οικογενειακών προβλημάτων και/ή προβλημάτων υγείας και/ή εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

(1) Η δυσμενής αξιολόγηση (χαμηλή απόδοση-απαγγελματική ανεπάρκεια)

(2) Η συγκεκριμένη φρουρά αποτελεί επιλεγμένο τόπο προτίμησης του στελέχους.

(3) Η θέση που θα καλύψει το στέλεχος προβλέπεται ρητά για το βαθμό, που προβλέπεταιι από τον ΠΟΥ της νέας Υπηρεσίας. Ως χρόνος παραμονής σε μία (1) υπηρεσία, δε λογίζεται ο χρόνος κατά τον οποίο το στέλεχος αποσπάται ή διατίθεται σε Επιχειρήσεις Υποστηρίξεως Ειρήνης ή για την παρακολούθηση υποχρεωτικής εκπαίδευσης διάρκειας μεγαλύτερης των τριών (3) μηνών, σε τόπο εκτός της έδρας της οργανικής του τοποθέτησης, εφόσον η απόσπαση ή διάθεση αυτή δεν πραγματοποιείται κατόπιν επιθυμίας του.

γ. Τα στελέχη που ολοκληρώνουν με μέριμνα της υπηρεσίας ειδικές εκπαιδεύσεις εσωτερικού-εξωτερικού (φοίτηση σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, μεταπτυχιακά προγράμματα, εξειδικευμένες κατά Κλάδο εκπαιδεύσεις), καθώς και τα στελέχη τα οποία τοποθετούνται σε Εθνικές Θέσεις Μονίμων Αντιπροσωπειών σε Διεθνείς Οργανισμούς, Συμμαχικά Στρατηγεία και Υπηρεσίες και σε Στρατηγεία Πολυεθνικών Δυνάμεων,μετατίθενται μετά το πέρας της εκπαίδευσής τους ή τη λήξη της τοποθέτησής τους σε θέσεις αντίστοιχες του αντικειμένου εκπαίδευσής τους με σκοπό την αξιοποίηση των γνώσεων που απέκτησαν.

δ. Θέσεις για τις οποίες καθορίζεται ως απαραίτητο προσόν η γλωσσική επάρκεια συγκεκριμένου επιπέδου, στελεχώνονται από προσωπικό που κατέχει πιστοποιημένα το υπόψη προσόν, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας.

ε. Στην περίπτωση που στέλεχος καλύπτει θέση εκτός οικείου Κλάδου ή του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), , η παραμονή σε αυτή τη θέση δεν δύναται να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) συνεχόμενα έτη.

στ. Ο μέγιστος χρόνος παραμονής στελεχών σε θέσεις υπευθύνων για προμήθειες κυρίου και λοιπού υλικού και παρακολούθησης συμβάσεων, πρόσκτησης νέων μονάδων ή εκτέλεσης νέων έργων ή κατασκευών, καθορίζεται σε τρία (3) συνεχόμενα έτη. Μεταξύ δύο θητειών σε μια από αυτές τις θέσεις, δεν είναι δυνατόν να μεσολαβεί χρονικό διάστημα μικρότερο των έξι (6) ετών.

ζ. Για διάστημα 25 ετών συνολικής υπηρεσίας καθορίζεται για κάθε στέλεχος ανώτερο όριο μεταθέσεων οι έξι (6))

μεταθέσεις σε διάστημα 25 ετών συνολικής υπηρεσίας, εκτός του Δήμου με εξαίρεση των περιφερειακών ενοτήτων Αττικής και Θεσσαλονίκης στους οποίους υπάγεται ο τόπος πρώτης προτίμησης του στελέχους. Στον ανωτέρω περιορισμό δεν υπάγονται οι μεταθέσεις για εκπαίδευση στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Επίσης δεν υπάγονται οι μεταθέσεις εξωτερικού και γενικών θέσεων εφόσον το στέλεχος τοποθετήθηκε σε αυτές με δική του αίτηση.

η. Μετά τη παρέλευση 25ετούς συνολικής υπηρεσίας το στέλεχος δύναται να μετατίθεται στον τόπο προτίμησής του και εάν αυτό δεν είναι δυνατόν μετατίθεται σε μονάδα ή υπηρεσία του οικείου ή άλλου Κλάδου των ΕΔ που απέχει το ανώτερο80 χιλιόμετρααπό αυτόν εντός της περιφερειακής ενότητας στην οποία υπάγεται ο τόπος πρώτης προτίμησης του στελέχους. Εξαιρούνται όσοι αιτούνται τη τοποθέτησή τους σε θέση υψηλής ευθύνης και όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το ανώτερο όριο μεταθέσεων των έξι (6) μετεθέσεων, της 25ετούς συνολικής υπηρεσίας, εκτός του Δήμου με εξαίρεση των περιφερειακών ενοτήτων Αττικής και Θεσσαλονίκης. Μετά τη συμπλήρωση του ανώτερου ορίου μεταθέσεων ή τη συμπλήρωση 30ετούς συνολικής υπηρεσίας, το στέλεχος υπάγεται, εφόσον το επιθυμεί, στις ανωτέρω ευεργετικές διατάξεις. Από την εφαρμογή της διάταξης αυτής εξαιρούνται οι Ανώτατοι Αξιωματικοί και τα στελέχη που έχουν αποφοιτήσει από τις ΑΔΙΣΠΟ, ΑΣΠ και ισότιμες αυτών, έχουν εκπαιδευτεί με έξοδα της υπηρεσίας στο εσωτερικό ή εξωτερικό και δεν έχουν συμπληρώσει το προβλεπόμενο πρόσθετο χρόνο υποχρεωτικής παραμονής στην υπηρεσία.

θ. Στελέχη που υπηρετούν σε φρουρά, που αποτελεί επιλεγμένο τόπο προτίμησής τους δεν μετατίθενται πριν τη συμπλήρωση τριών (3), τουλάχιστον, ετών υπηρεσίας στον τόπο αυτό, ενώ μετατίθενται υποχρεωτικά μετά από διετή τουλάχιστον υπηρέτηση σε φρουρά, που δεν αποτελεί τόπο προτίμησης.

2. Ο σχεδιασμός των μεταθέσεων για την κάλυψη των κατά Κλάδο κενών θέσεων λαμβάνει υπόψη το σύνολο των κριτηρίων του άρθρου 5 του νόμου 3883/2010 (ΦΕΚ Α΄167) και ιδίως τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία παραμετροποιούνται στα παραρτήματα της παρούσας ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες των Κλάδων:

α. Η υπηρεσία σε θέσεις ευθύνης.

β. Η επιχειρησιακή βαρύτητα των Μονάδων που υπηρέτησε το στέλεχος.

γ. Η επιτελική εμπειρία σε Γενικά Επιτελεία (ΓΕ) και Μείζονες

Επιχειρησιακούς Σχηματισμούς.

δ. Υφιστάμενα τέκνα που θα φοιτήσουν στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου κατά το επόμενο από την υλοποίηση των μεταθέσεων σχολικό έτος, προκειμένου να μην αλλάζουν σχολικό περιβάλλον. Στην περίπτωση αυτή ο γονέας υποβάλλει ιεραρχικά μέχρι τέλος Νοεμβρίου του έτους υπεύθυνη δήλωση επιθυμίας μη μετάθεσης για το επόμενο έτος, η οποία θα συνοδεύεται από βεβαίωση του διευθυντού του Σχολείου στο οποίο φοιτά ο μαθητής και στην οποία θα βεβαιώνεται η εγγραφή του στη Α΄ ή Β΄ Τάξη του Λυκείου. Το εν λόγω αίτημα ικανοποιείται κατά απόλυτη προτεραιότητα. Σε περίπτωση ανυπέρβλητου κωλύματος (διάλυση μονάδος, μεταστάθμευση κλπ) η υπηρεσία οφείλει να τοποθετήσει το εν λόγω στέλεχος σε μονάδα η επιτελείο πλησίον του τόπου διαμονής του και όχι σε απόσταση μεγαλύτερη των100 χιλιομέτρων. Εάν εντός της ανωτέρω απόστασης δεν εδρεύει μονάδα του οικείου Κλάδου τότε το στέλεχος τοποθετείται σε μονάδα άλλου Κλάδου αυστηρώς περιοριστικά για το χρονικό διάστημα που απαιτείται και αν αυτό καθίσταται αδύνατο, μετατίθεται σε τόπο προτίμησής του.

ε. Προβλήματα υπογονιμότητας υπό θεραπευτική αγωγή.

στ. Η εκπαίδευση με τη μέριμνα της υπηρεσίας στο εσωτερικό ή το εξωτερικό (φοίτηση σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, μεταπτυχιακά προγράμματα, εξειδικευμένες κατά Κλάδο εκπαιδεύσεις).

3. Οι μεταθέσεις στελεχών στην Προεδρία της Δημοκρατίας και στα Στρατιωτικά Γραφεία (ΣΓ) του Πρωθυπουργού, του Υπουργού,των Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας, καθώς και στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) και στις Διευθύνσεις ή Υπηρεσίες που υπάγονται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν εξαιρούνται του συστήματος των κριτηρίων.

4. Πολύτεκνοι, , γονείς μονογονεϊκών οικογενειών, καθώς και οι πάσχοντες από ανίατα ή δυσίατα νοσήματα μετατίθενται μόνο κατόπιν πρότερης σχετικής αναφοράς τους ανεξαρτήτως του αριθμού μορίων τους και πέραν των προβλεπομένων για το βαθμό τους θέσεων βάσει του ΠΟΥ

5. Στον τόπο προτίμησής τους, υπηρετούν έναντι των υπολοίπων στελέχη που ανήκουν στις παρακάτω ειδικές κατηγορίες:

α. Όσοι έχουν σύζυγο ή επιμελούνται τέκνο με αναπηρία άνω του 67%.

β. Γονείς μονογονεϊκών οικογενειών.

γ. Στελέχη διαζευγμένα από σύζυγο μη στρατιωτικό που είναι γονείς ανήλικων τέκνων και δεν έχουν την επιμέλεια αυτών.

6. Η προτεραιότητα ικανοποίησης των ειδικών κατηγοριών γίνεται με την αύξουσα σειρά ανωτέρω παραγράφου. Σε περίπτωση ισοψηφίας μορίων εντός της ίδιας κατηγορίας επιλέγεται αυτός που συγκεντρώνει ι τα περισσότερα μόρια.

7 Το ανίατο ή το δυσίατο του νοσήματος και ο καθορισμός του ποσοστού αναπηρίας αποδεικνύεται με πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση των οικείων κατά κλάδο υγειονομικών επιτροπών των Ενόπλων Δυνάμεων.

8 Σε περίπτωση δήλωσης του ίδιου τόπου προτίμησης από περισσότερα του ενός στελέχη και εφόσον απαιτείται κάλυψη κενής οργανικής θέσης στον τόπο αυτό, επιλέγεται κατ’ αρχάς το στέλεχος που συγκεντρώνει τα περισσότερα μόρια. Σε περίπτωση που απαιτηθεί μετακίνηση στελεχών σε τόπο μη προτίμησής τους, επιλέγονται για μετακίνηση κατ’ αρχάς τα στελέχη που συγκεντρώνουν τα λιγότερα μόρια. Στις παραπάνω περιπτώσεις είναι δυνατό να αποφασιστεί διαφορετικά, κατόπιν πλήρους, εμπεριστατωμένης και ειδικά αιτιολογημένης γνώμης του αρμοδίου Συμβουλίου Μεταθέσεων.

Άρθρο 4

Κριτήρια Μεταθέσεων Εξωτερικού

Για την πλήρωση των θέσεων εξωτερικού λαμβάνονται υπόψη οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί του άρθρου 2 και επιπλέον τα ακόλουθα κριτήρια:

α. Πλήρωση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, όπως καθορίζονται στα αντίστοιχα έντυπα ανάλυσης καθηκόντων και περιγραφής της θέσης.καθώς και μη κρίση από τα αρμόδια Συμβούλια Κρίσεων ως προακτέου σε ανώτερο βαθμό από αυτόν που προβλέπεται για τη θέση η οποία απαιτείται να καλυφθεί, κατά το έτος έκδοσης της απόφασης μετάθεσης.

β. Να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) ετών από τον επαναπατρισμό του στελέχους λόγω προηγούμενης μετάθεσής του στο εξωτερικό ή στην Κύπρο, για διάστημα πλέον του (1) ενός έτους,με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων της παρούσας απόφασης και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρχει άλλος ενδιαφερόμενος που να πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις κάλυψης της θέσεως και δεν έχει υπηρετήσει στο εξωτερικό ή στην Κύπρο.

γ. Ο χρόνος συμμετοχής σε Επιχειρήσεις Υποστήριξης Ειρήνης (ΕΥΕ) λογίζεται στη συνολική διάρκεια παραμονής στο εξωτερικό, μόνο σε περίπτωση εθελοντικής τοποθέτησης κατόπιν ατομικής αναφοράς.

δ . Ο χρόνος συμμετοχής σε εκπαίδευση στο εξωτερικό λογίζεται στη συνολική διάρκεια παραμονής στο εξωτερικό, εφόσον η εκπαίδευση έχει συνεχόμενη διάρκεια μεγαλύτερη των τριών (3) μηνών.

ε. Η συνολική διάρκεια παραμονής στο εξωτερικό συμπεριλαμβανομένης και της σχεδιαζόμενης μετάθεσης (εκπαίδευση, τοποθέτηση-μετάθεση-απόσπαση) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη στρογγυλοπoιημένων μέχρι τους 78 μήνες.

στ. Τα Συμβούλια Μεταθέσεων δε λαμβάνουν υπόψη τους περιορισμούς των παραγράφων β και ε του παρόντος άρθρου σε περίπτωση αδυναμίας επιλογής προσωπικού που πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις κάλυψης της θέσης.

ζ. Γλωσσική επάρκεια όπως αυτή καθορίζεται από το ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ Α΄39) και συγκεκριμένα:

(1) Για τις θέσεις Στρατιωτικών Αντιπροσωπειών στο ΝΑΤΟ – ΕΕ και αναπληρωτών αυτών, καθώς και λοιπών Διεθνών Οργανισμών, γνώση αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον κατηγορίας «Πολύ Καλή» ή γνώση της αγγλικής και γαλλικής γλώσσας σωρευτικά σε επίπεδο τουλάχιστον κατηγορίας «Καλή».

(2) Για τις θέσεις Ακολούθων Άμυνας (ΑΚΑΜ) και Στρατιωτικών – Ναυτικών – Αεροπορικών Ακολούθων (ΣΝΑΑ), όταν η αγγλική γλώσσα είναι η επίσημη γλώσσα του κράτους διαπίστευσης, αγγλομάθεια τουλάχιστον κατηγορίας «Πολύ Καλή». Όταν η αγγλική γλώσσα δεν είναι επίσημη γλώσσα της χώρας διαπίστευσης το επίπεδο αγγλομάθειας είναι δυνατόν να είναι και μικρότερης κατηγορίας εφόσον το στέλεχος έχει χαρακτηρισθεί ως γλωσσομαθής (τουλάχιστον κατηγορίας «Μέτρια») της χώρας που θα διαπιστευθεί.

(3) Κατηγορίας τουλάχιστον «Καλή» για τις λοιπές θέσεις.

(4) Το επίπεδο γλωσσομάθειας των θέσεων στα Συμμαχικά Στρατηγεία και στις ΕΥΕ καθορίζεται στο ισχύον έντυπο ανάλυσης καθηκόντων και περιγραφής θέσης, όπως αναλύεται στην αντίστοιχη συμφωνία τυποποίησης (STANAG). Το εν λόγω επίπεδο γλωσσομάθειας, όπου αυτό απαιτείται, πρέπει να αναγράφεται στην εκάστοτε προκήρυξη θέσεων των ΓΕ.

η. Στελέχη που έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για τα αδικήματα του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του Ν.3883/2010 (ΦΕΚ Α΄167) ή τους έχει επιβληθεί καταστατική ποινή ή εκκρεμεί παραπομπή τους ενώπιον Πειθαρχικών Συμβουλίων δεν μετατίθενται στο εξωτερικό.

θ. Οι Αξιωματικοί να έχουν προαχθεί τουλάχιστον κατ’ εκλογή στον κατεχόμενο βαθμό και να μην έχουν επιλεγεί για την κάλυψη θέσεως ευθύνης η ανάγκη κάλυψης της οποίας υπερτερεί της ανάγκης κάλυψης των θέσεων εξωτερικού.

ι. Οι Ανθυπασπιστές, Μόνιμοι Υπαξιωματικοί, ΕΜΘ και μονιμοποιηθέντες ΕΠΟΠ να έχουν βαθμολογίες επιπέδου «Λίαν Καλώς» και άνω.

ια. Τα προς επιλογή στελέχη να είναι υγιή, όπως καθορίζεται στο Προεδρικό Διάταγμα 133/2002 (ΦΕΚ Α΄109), και να μην έχουν μεταπέσει στις ειδικές καταστάσεις των άρθρων 14,14α, 15 και 16 του ΝΔ 1400/73 (ΦΕΚ Α΄114).

ιβ. Πλέον των ανωτέρω, συνεκτιμώνται τα εξής:

(1) Η γνώση της επίσημης γλώσσας ή τοπικής διαλέκτου και άλλων ξένων γλωσσών, οι οποίες να έχουν καταχωρηθεί στον ατομικό φάκελο των προς επιλογή στελεχών.

(2) Η προηγούμενη εμπειρία ένεκα της υπηρεσίας του στελέχους σε ανάλογες θέσεις εσωτερικού.

Άρθρο 5

Συνυπηρέτηση Συζύγων

1. Υπό την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 5 § 6 του νόμου 3883/2010 (ΦΕΚ Α΄167), η συνυπηρέτηση με σύζυγο του στελέχους των ΕΔ εφόσον είναι Αξιωματικός, Ανθυπασπιστής ή Υπαξιωματικός, ΕΜΘ και μονιμοποιηθείς ΕΠΟΠ, είναι υποχρεωτική για την Υπηρεσία ανεξαρτήτως του αριθμού των μορίων του, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Το επιθυμούν τα στελέχη.

β. Προβλέπεται κατ’ αρχάς από τους Πίνακες Οργάνωσης & Υλικού (ΠΟΥ) θέση αντιστοίχου βαθμού και ειδικότητας, όταν η συνυπηρέτηση υλοποιείται στο εσωτερικό. Σε αντίθετη περίπτωση θα υλοποιείται, είτε σε οργανική θέση του Κλάδου τους, είτε σε θέση πέραν των προβλεπομένων, ανεξαρτήτως Κλάδου.

γ. Δεν έχουν υποστεί τα ενδιαφερόμενα στελέχη ειδική εκπαίδευση στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, συνεπεία της οποίας υπηρετούν σε συγκεκριμένη θέση και από τη μετακίνηση αυτή βλάπτεται το υπηρεσιακό συμφέρον με τη μη αξιοποίηση – απόδοση των γνώσεών τους που αποκτήθηκαν από την εκπαίδευση.

δ. Δεν υφίσταται υποχρέωση υπηρέτησης του στελέχους σε συγκεκριμένη Μονάδα ή Υπηρεσία για συμπλήρωση χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας κατά τη δεδομένη χρονική περίοδο.

ε. Ως τόπος συνυπηρέτησης νοείται Μονάδα ή Υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία βρίσκεται υποχρεωτικά εντός της ιδίας περιφερειακής ενότητας και απέχει το ανώτερο80 χιλιόμετρααπό τη φρουρά στην οποία υπηρετεί ο έτερος σύζυγος. Σε περίπτωση που εντός της απόστασης αυτής δεν υφίσταται θέση που να προβλέπει το βαθμό ή την ειδικότητα του στελέχους, αυτό μετατίθεται σε γενική θέση μονάδος ή υπηρεσίας του ίδιου ή και άλλου Κλάδου των ΕΔ. Ο εν λόγω χιλιομετρικός περιορισμός δύναται να αρθεί κατόπιν σχετικής αναφοράς του μετατιθέμενου στελέχους. Κατ’ εξαίρεση για τις νήσους, ως τόπος συνυπηρέτησης νοείται Μονάδα ή Υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάμεων που εδρεύει στην ίδια νήσο και πληροί την παραπάνω χιλιομετρική προϋπόθεση.

2. Σε περίπτωση λύσης του γάμου, η συνυπηρέτηση είναι υποχρεωτική για την Υπηρεσία, εφόσον το επιθυμούν τα στελέχη και από τον γάμο που λύθηκε υπάρχουν ανήλικα τέκνα.

3. Στελέχη σε περίπτωση λύσης του γάμου, με σύζυγο που δεν είναι στρατιωτικός, οι οποίοι είναι γονείς ανήλικων τέκνων και δεν έχουν την επιμέλεια αυτών, εφόσον το επιθυμούν μετατίθενται κατά προτεραιότητα στον τόπο μόνιμης διαμονής των παιδιών τους, ή πλησίον αυτού και όχι σε απόσταση μεγαλύτερη των120 χιλιομέτρων. Εάν ο τόπος διαμονής των τέκνων βρίσκεται σε νήσο , το στέλεχος μετατίθεται είτε εντός της ίδιας νήσου, είτε στη πλησιέστερη αυτής φρουρά, με την οποία υπάρχει άμεση ακτοπλοϊκή συγκοινωνία.

4. Γυναίκες στελέχη των ΕΔ που επιστρέφουν από άδεια κύησης – τοκετού,

τοποθετούνται στον τόπο προτίμησής τους, εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση,

άλλως σε γενική θέση μονάδος ή υπηρεσίας του ίδιου Κλάδου ή άλλου Κλάδου των

ΕΔ, που εδρεύει κατ΄ αρχάς στον επιλεγμένο τόπο προτίμησης ή εντός αποστάσεως

80 χιλιομέτρωναπό τον επιλεγμένο τόπο προτίμησης. Σε περίπτωση που δεν

υφίσταται τέτοια Μονάδα τοποθετούνται εντός του τόπου προτίμησης και παραμένουν για τρία (3) έτη, εφόσον το επιθυμούν. Εάν επιθυμούν να τοποθετηθούν σε διαφορετική φρουρά από αυτή που υπηρετεί ο στρατιωτικός σύζυγός τους, αυτός δεν έχει δικαίωμα μετάθεσης στη φρουρά αυτή προ της παρέλευσης τριετίας, εκτός αν το επιβάλλουν σοβαροί λόγοι υγείας.

5. Συνυπηρετούντες σύζυγοι στρατιωτικοί τοποθετούνται, εφ’ όσον αυτό είναι εφικτό, σε θέσεις που δεν έχουν μεταξύ τους σχέση διοικητικής εξάρτησης.

6. Σε κάθε περίπτωση αιτήματος στελέχους για συνυπηρέτηση κατά τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων, τα αρμόδια κατά Κλάδο συμβούλια υποχρεούνται σε άμεση συνεργασία με σκοπό την κατά το δυνατόν ικανοποίηση του αιτήματος των ενδιαφερομένων στελεχών. Για την εξέταση κάθε αιτήματος συνυπηρέτησης τα οικεία ΓΕ και κατά περίπτωση αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας υποχρεούνται να συνεννοούνται και να συνεργάζονται με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.

Άρθρο 6

Αμοιβαία Μετάθεση Στελεχών

1. Είναι δυνατή η αμοιβαία μετάθεση ή αμοιβαία αλλαγή μετάθεσης στελεχών, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α. Υποβολής αναφοράς από τα ενδιαφερόμενα στελέχη ότι επιθυμούν την αμοιβαία μετάθεση ή αμοιβαία αλλαγή μετάθεσής τους, στην οποία θα αναφέρονται και οι λόγοι.

β. Να εξυπηρετούνται ή να μην βλάπτονται οι υπηρεσιακές ανάγκες.

γ. Να πληρούνται οι προϋποθέσεις και να συνηγορούν τα κριτήρια μεταθέσεων.

2. Οι αναφορές υποβάλλονται έντυπα ή ηλεκτρονικά απευθείας στην αρμόδια διεύθυνση του οικείου Γενικού Επιτελείου, η οποία εισάγει το θέμα, στα προβλεπόμενα χρονικά όρια, στο αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων.

3. Σε περίπτωση που πληρούνται τα παραπάνω κριτήρια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και δεν υφίσταται δυσμενής εγγραφή στους ατομικούς φακέλους των ενδιαφερομένων, που να επηρεάζει την κάλυψη των θέσεων αυτών, η αποδοχή του αιτήματος είναι υποχρεωτική για το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων. Τα έξοδα των αμοιβαίως μετακινουμένων Στρατιωτικών βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον τους μετατιθέμενους και γίνεται περί τούτου σχετική μνεία στη διαταγή, ως επίσης και ότι μετατίθενται αμοιβαία κατόπιν αίτησής τους. Σε περίπτωση που έχει ήδη εκδοθεί διαταγή μετάθεσης με ανάλογη έγκριση πίστωσης του προϋπολογισμού, τα έξοδα μετάθεσης βαρύνουν την υπηρεσία υπέρ του στελέχους το οποίο μετατίθεται στη φρουρά για την οποία εγκρίθηκε η σχετική πίστωση.

Άρθρο 7

Τοποθετήσεις – Μεταθέσεις Ανακαλούμενων στην Ενεργό Υπηρεσία

εκ της Αποστρατείας Μονίμων Αξιωματικών

1. Οι Αξιωματικοί που ανακαλούνται στην ενέργεια σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν. 3883/2010 (ΦΕΚ Α΄167), μετατίθενται όπως παρακάτω:

α. Σε Υπηρεσίες – Μονάδες και λοιπούς φορείς, που υπάγονται ή εποπτεύονται από τα ΓΕ των Κλάδων, σε ανάλογες με το βαθμό τους θέσεις, για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Επίσης σε θέσεις Πολιτικής Άμυνας – Πολιτικού Σχεδιασμό Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΑΜ-ΠΣΕΑ) των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

β. Δεν μετατίθενται σε θέση Διευθυντή Όπλου ή Σώματος ή σε θέση ευθύνης ή σε θέση Διοικητή επιχειρησιακής μονάδας.

γ. Δεν μετατίθενται σε θέσεις εξωτερικού.

2. Κατά το σχεδιασμό των μεταθέσεων των Μονίμων εξ Εφέδρων Αξιωματικών, πέραν των ανωτέρω αναφερόμενων περιορισμών, εφαρμόζονται τα κριτήρια μεταθέσεων του Ν. 3883/2010 (ΦΕΚ Α΄167), όπως αυτά επιμέρους εξειδικεύονται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 8

Αποσπάσεις – Διαθέσεις

1. Τα στελέχη των ΕΔ αποσπώνται βάσει των υπηρεσιακών και των κοινωνικών κριτηρίων του άρθρου 5 του νόμου 3883/2010 (ΦΕΚ Α΄167). Ο περιορισμός του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης 1α(2)(α) του ίδιου άρθρου δεν ισχύει και δεν λαμβάνεται υπόψη στο σχεδιασμό των αποσπάσεων, η διοίκηση όμως οφείλει να επιλέγει κατ’ αρχάς μεταξύ των στελεχών που δεν υπάγονται στις εν λόγω κατηγορίες. Στελέχη των ΕΔ δεν επιτρέπεται να αποσπώνται προ της παρέλευσης διετίας από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης απόσπασής τους.

2. Διάθεση είναι η προσωρινή μετακίνηση στελεχών των ΕΔ για κάλυψη επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών που άπτονται της επιχειρησιακής διαθεσιμότητας και μαχητικής ικανότητας στρατιωτικών μονάδων. Για τις διαθέσεις δεν λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια του άρθρου 5 του νόμου 3883/2010 (ΦΕΚ Α΄167). Η διάρκεια των διαθέσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών, και των δύο (2) διαθέσεων σε απόλυτο αριθμό ανά έτος,μετά τη λήξη του οποίου αυτές παύουν αυτοδικαίως και τα στελέχη επιστρέφουν στη μονάδα από την οποία διατέθηκαν. Κατά των διαταγών διαθέσεων τα στελέχη δεν έχουν δικαίωμα ενδικοφανούς προσφυγής του άρθρου 8§2 του νόμου 3883/2010 (ΦΕΚ Α΄167).

3. Η μέγιστη χιλιομετρική απόσταση της μονάδας στην οποία δύναται να

αποσπάται ή να διατίθεται ένα στέλεχος από την οικογενειακή του εστία, δε μπορεί να υπερβεί τα80 χιλιόμετρα, εκτός εαν το ίδιο το στέλεχος συνηγορήσει με γραπτή του αναφορά.

4 Η αρμοδιότητα αποσπάσεων και διαθέσεων μεταβιβάζεται στους Αρχηγούς των ΓΕ, οι οποίοι έχουν δικαίωμα περαιτέρω μεταβίβασής της συνολικά ή εν μέρει και κατά κατηγορία στελεχών σε κατώτερα κλιμάκια διοίκησης.

Άρθρο 9

Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων

Η αρμοδιότητα μεταθέσεων κατωτέρων Αξιωματικών, Ανθυπασπιστών, Μονίμων και Εθελοντών Υπαξιωματικών, Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) και μονιμοποιηθέντων Επαγγελματιών Οπλιτών μεταβιβάζεται στους Αρχηγούς των ΓΕ, οι οποίοι έχουν δικαίωμα περαιτέρω μεταβίβασής της, γενικά ή εν μέρει και κατά κατηγορία στελεχών, σε κατώτερα κλιμάκια διοίκησης.

Άρθρο 10

Δήλωση Τόπου Προτίμησης

Η δήλωση του τόπου προτίμησης:

α. Υποβάλλεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, στην αρμόδια Διεύθυνση του οικείου Κλάδου του ΓΕ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν μεταβολές ισχύει η τελευταία υποβληθείσα δήλωση τόπου προτίμησης και δεν απαιτείται η κατ’ έτος επανυποβολή της.

β. Περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω:

(1) Στοιχεία ταυτότητας και υπηρεσιακά στοιχεία του στελέχους.

(2) Στοιχεία της οικογενειακής του κατάστασης και στοιχεία συναρτώμενα με τα κοινωνικά κριτήρια. Συνυποβάλλονται, κατά περίπτωση, τα απαιτούμενα από το νόμο δικαιολογητικά κοινωνικών κριτηρίων.

(3) Την επιθυμία μετάθεσης σε θέσεις Εσωτερικού ή Εξωτερικού.

(4) Τους τόπους προτίμησης των στελεχών, όπως αυτοί καθορίζονται στην παρ.1(ιε) του άρθρου 1 του Ν.3883/2010 (ΦΕΚ Α΄167/2010). Πρέπει να δηλώνεται τουλάχιστον ένας (1) τόπος προτίμησης. Μπορούν να δηλωθούν και περισσότεροι τόποι προτίμησης και στην περίπτωση αυτή ο πλέον επιθυμητός να δηλώνεται πρώτος.

(5) Τις θέσεις επιχειρησιακής αξιοποίησης που επιθυμεί να μετατεθεί το στέλεχος.

(6) Την επιθυμία συνυπηρέτησης.

(7) Οποιαδήποτε άλλα στοιχεία επιθυμεί να αναφέρει το στέλεχος επισυνάπτοντας και άλλη προσωπική αναφορά του.

(8) Την επιθυμία του να τοποθετηθεί σε θέση ευθύνης.

Άρθρο 11

Συγκρότηση Συμβουλίων Μεταθέσεων

1. Στον κάθε Κλάδο των ΕΔ συγκροτούνται Συμβούλια Μεταθέσεων, τα οποία γνωμοδοτούν επί των τοποθετήσεων – μεταθέσεων – αποσπάσεων των στελεχών των ΕΔ. Από τις υπόψη γνωμοδοτήσεις προκύπτουν οι πίνακες των προς μετάθεση στελεχών.

2. Τα Συμβούλια συγκαλούνται με διαταγή του Προέδρου τους. Στα Συμβούλια δικαίωμα ψήφου έχουν ο πρόεδρος, τα μέλη και ο εισηγητής. Δεν έχουν δικαίωμα ψήφου οι εκτελούντες χρέη γραμματέα.

3. Οι αποφάσεις των συμβουλίων λαμβάνονται πλειοψηφικά, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

4. Οι Γραμματείες των Συμβουλίων μεριμνούν για τη συγκέντρωση και τη διάθεση των στοιχείων που κρίνονται απαραίτητα για την διαμόρφωση των γνωμοδοτήσεων των Συμβουλίων.

5. Οι εισηγητές κατά τη συνεδρίαση θέτουν υπόψη των Συμβουλίων λεπτομερή στοιχεία, που αφορούν στους κρινομένους προς μετάθεση.

6. Για κάθε σύσκεψη των Συμβουλίων τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από όλους τους συμμετέχοντες και στα οποία αναφέρεται υποχρεωτικά η αιτιολογία της απόφασης, ενώ καταγράφονται υποχρεωτικά τα μειοψηφούντα μέλη και οι απόψεις τους.

Άρθρο 12

Διαδικασία Προσφυγής – Προθεσμίες

1. Η απόφαση μετάθεσης κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο.

2. Τα συμβούλια μεταθέσεων οφείλουν να κοινοποιούν σε έντυπη και

ηλεκτρονική μορφή μαζί με τις αποφάσεις μεταθέσεων και τους πίνακες εξαγωγής μορίων για όλα τα στελέχη καθώς και αντίγραφο των πρακτικών

της παραγράφου 6 του άρθρου 12 κατόπιν αιτήσεώς τους.

3. Ως ημερομηνία κοινοποίησης θεωρείται η επόμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας εισόδου στη Μονάδα της απόφασης μετάθεσης, οπότε και η Μονάδα οφείλει να ενημερώσει ενυπογράφως τους ενδιαφερομένους αυθημερόν. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, τότε επιδιώκεται η ενημέρωση κατά το δυνατόν συντομότερο χρονικό διάστημα αναφέροντας τους λόγους καθυστέρησης ι άμεσα στην αρμόδια Διεύθυνση των οικείων ΓΕ.

4. Με την κοινοποίηση της απόφασης μετάθεσης η διοίκηση οφείλει να

ενημερώνει ενυπογράφως τον ενδιαφερόμενο για το δικαίωμα άσκησης της

ενδικοφανούς προσφυγής του άρθρου 8§2 του νόμου 3883/2010 (ΦΕΚ Α΄167) και τη

σχετική προθεσμία. Επίσης δικαίωμα ενδικοφανούς προσφυγής έχουν και τα στελέχη τα οποία δεν έχουν περιληφθεί στους πίνακες των μετατιθέμενων ενώ έχουν αιτηθεί μεταθέσεως.

5. Το αρμόδιο διοικητικό όργανο, υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογημένα, εντός δεκαπέντε (15) ημερών, από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής προσφυγής. Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας και ενόσω εκκρεμεί η ασκηθείσα προσφυγή, αναστέλλεται η εκτέλεση της απόφασης. Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας των πέντε (5) εργάσιμων ημερών εντός της οποίας το στέλεχος δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα προσφυγής ή την απάντηση επί των προσφυγών που τυχόν υποβληθούν και σε χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης στη μονάδα, οι πίνακες του προς μετάθεση προσωπικού προωθούνται για κύρωση αρμοδίως.

Άρθρο 13

Συμβούλια Μεταθέσεων Στρατού Ξηράς (ΣΞ)

Καθορίζονται τα παρακάτω συμβούλια για το ΣΞ:

α. Το Συμβούλιο Μεταθέσεων Ανωτάτων (ΣΜΑΝ):

(1) Το εν λόγω συμβούλιο αποτελείται από:

(α) Τον Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) ως Πρόεδρο.

(β) Τον Α΄ Υπαρχηγό ΓΕΣ.

(γ) Τον Β΄ Υπαρχηγό ΓΕΣ.

(δ) Το Διοικητή της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ).

(ε) Το Διοικητή της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Εσωτερικού και Νήσων (ΑΣΔΕΝ).

(στ) Τον αρχαιότερο Αντιστράτηγο που υπηρετεί στο ΓΕΕΘΑ ή σε Υπηρεσίες του κατά περίπτωση.

(ζ) Το Διευθυντή Όπλου – Σώματος, ο οποίος συμμετέχει στη σύνθεση μόνον για τις μεταθέσεις ανωτέρων – κατωτέρων αξιωματικών σε θέσεις ευθύνης αντιστοίχου Όπλου – Σώματος.

(η) Το Διευθυντή της Διεύθυνσης Μονίμου Στρατιωτικού Προσωπικού (ΔΙΜΣΠΡΟ) του ΓΕΣ, που συμμετέχει στη σύνθεση μόνον για τις μεταθέσεις εξωτερικού, ως μέλη.

(2) Στην αρμοδιότητα του ΣΜΑΝ υπάγονται:

(α) η γνωμοδότηση επί των μεταθέσεων των Ανώτατων Αξιωματικών Στρατού Ξηράς, οι οποίες δεν αποφασίζονται από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ).

(β) η γνωμοδότηση για τις μεταθέσεις των Ανωτέρων – Κατωτέρων Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς σε θέσεις ευθύνης.

(γ) η γνωμοδότηση για τις μεταθέσεις εξωτερικού, του συνόλου του στρατιωτικού προσωπικού.

(3) Ως εισηγητής στο ΣΜΑΝ ορίζεται:

(α) το νεότερο μέλος του Συμβουλίου για τις μεταθέσεις των Υποστρατήγων και των Ταξιάρχων.

(β) ο Διευθυντής Όπλου – Σώματος του ΓΕΣ για τις μεταθέσεις Ανωτέρων- Κατωτέρων Αξιωματικών αντιστοίχου Όπλου – Σώματος σε θέσεις ευθύνης.

(γ) Ο Διευθυντής ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ για τις μεταθέσεις εξωτερικού του συνόλου του στρατιωτικού προσωπικού.

(4) Το ΣΜΑΝ συνεδριάζει σε απαρτία, παρόντων των 4/6 ή 5/7 των μελών του.

(5) Γραμματέας, υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών, ορίζεται ο Γραμματέας του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου (ΑΣΣ).

β. Συμβούλιο Μεταθέσεων Ανωτέρων – Κατωτέρων Αξιωματικών Όπλων (ΣΜΑΚΟ).

(1) Το εν λόγω συμβούλιο αποτελείται από:

(α) Το Διευθυντή Β΄ Κλάδου ΓΕΣ, ως πρόεδρο.

(β) Το Διευθυντή ΔΙΜΣΠΡΟ/ΓΕΣ,

(γ) Τους Υποδιευθυντές Διευθύνσεων Όπλων του ΓΕΣ, ως μέλη.

(δ) Τον Τμηματάρχη ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ/3 για τις γενικές θέσεις και τους Τμηματάρχες των 1ων Γραφείων /Διευθύνσεων Όπλων του ΓΕΣ για τις θέσεις κάθε Όπλου αντίστοιχα και των Διευθύνσεων Ειδικών Δυνάμεων και Στρατονομίας όταν απαιτείται, ,ως εισηγητές και μέλη.

(2) Αρμοδιότητα του ΣΜΑΚΟ είναι η γνωμοδότηση επί των μεταθέσεων των ανωτέρων και κατωτέρων Αξιωματικών Όπλων του Στρατού Ξηράς, που τοποθετούνται σε θέσεις για τις οποίες δεν απαιτείται γνωμοδότηση από το ΣΜΑΝ.

(3) Το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία παρόντων των 3/4 των μελών του. Η παρουσία του Υποδιευθυντή του Όπλου και του αρμόδιου για τις μεταθέσεις τμηματάρχη είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση απουσίας ενός εκ των δύο αναβάλλεται η συνεδρίαση.

(4) Γραμματέας, υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών, ορίζεται κατάλληλος Ανώτερος Αξιωματικός, με διαταγή του Αρχηγού ΓΕΣ (Α/ΓΕΣ).

γ. Συμβούλιο Μεταθέσεων Ανωτέρων – Κατωτέρων Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΜΑΚΣ).

(1) Το εν λόγω συμβούλιο αποτελείται από:

(α) Το Διευθυντή Β΄ Κλάδου ΓΕΣ, ως πρόεδρο.

(β) Το Διευθυντή ΔΙΜΣΠΡΟ/ΓΕΣ,

(γ) Τους Υποδιευθυντές Διευθύνσεων Σωμάτων ΓΕΣ, ως μέλη.

(δ) Τον Τμηματάρχη ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ/3 για τις γενικές θέσεις και τους Τμηματάρχες των 1ων Γραφείων /Διευθύνσεων Σωμάτων του ΓΕΣ για τις θέσεις κάθε Σώματος αντίστοιχα, ως εισηγητές και μέλη.

(2) Αρμοδιότητα του ΣΜΑΚΣ είναι η γνωμοδότηση επί των μεταθέσεων των ανωτέρων και κατωτέρων Αξιωματικών Σωμάτων του Στρατού Ξηράς, που τοποθετούνται σε θέσεις για τις οποίες δεν απαιτείται γνωμοδότηση από το ΣΜΑΝ.

(3) Το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία παρόντων των 3/4 των μελών του. Η παρουσία του Υποδιευθυντή του Σώματος και του αρμόδιου για τις μεταθέσεις τμηματάρχη είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση απουσίας ενός εκ των δύο αναβάλλεται η συνεδρίαση.

(4) Γραμματέας, υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών, ορίζεται κατάλληλος Ανώτερος Αξιωματικός, με διαταγή του Α/ΓΕΣ.

δ. Συμβούλιο Μεταθέσεων Ανθυπασπιστών – Υπαξιωματικών (ΣΜΑΥ).

(1) Το εν λόγω συμβούλιο αποτελείται από:

(α) Το Διευθυντή ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ, ως πρόεδρο,

(β) Τους Διευθυντές 1ων Γραφείων /Διευθύνσεων Όπλων-Σωμάτων(Ο-Σ)/ΓΕΣ, ως μέλη.

(γ) Τους αντίστοιχους Τμηματάρχες του ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ/3 και των Διευθύνσεων Ο-Σ/ΓΕΣ, ως εισηγητές και μέλη.

(2) Αρμοδιότητα του ΣΜΑΥ είναι η γνωμοδότηση επί των μεταθέσεων των Ανθυπασπιστών – Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς, που τοποθετούνται σε θέσεις για τις οποίες δεν απαιτείται γνωμοδότηση από το ΣΜΑΝ.

(3) Το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία παρόντων των 2/3 των μελών του.

(4) Γραμματέας, υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών, ορίζεται κατάλληλος Ανώτερος Αξιωματικός, με διαταγή του Α/ΓΕΣ.

Άρθρο 14

Συμβούλια Μεταθέσεων Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ)

Καθορίζονται τα παρακάτω συμβούλια για το ΠΝ:

α. Συμβούλιο Μεταθέσεων Ανώτατων Αξιωματικών (ΣΜΑΝ).

(1) Το εν λόγω συμβούλιο αποτελείται από:

(α) Τον Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ), ως Πρόεδρο.

(β) Τον Αρχηγό Στόλου.

(γ) Τον τρίτο σε αρχαιότητα Ανώτατο μάχιμο Αξιωματικό που υπηρετεί σε οργανική θέση των ΕΔ.

(δ) Τον αρχαιότερο εν ενεργεία Ανώτατο Μηχανικό Αξιωματικό που υπηρετεί στο ΠΝ.

(ε) Τον Υπαρχηγό ΓΕΝ.

(στ) Τον αρχαιότερο ανώτατο Αξιωματικό Οικονομικού ή Υγειονομικού, ο οποίος συμμετέχει στη σύνθεση υποχρεωτικά μόνον για τις μεταθέσεις αξιωματικών αρμοδιότητας ΣΜΑΝ αντιστοίχων ειδικοτήτων.

(ζ) Το Διευθυντή Διεύθυνσης Β΄ Κλάδου (ΔΚΒ) του ΓΕΝ, υποχρεωτικά ως μέλη.

(2) Αρμοδιότητα του ΣΜΑΝ είναι:

(α) η γνωμοδότηση επί των μεταθέσεων των Ανώτατων Αξιωματικών του ΠΝ, οι οποίες δεν αποφασίζονται από το ΚΥΣΕΑ.

(β) η γνωμοδότηση για τις μεταθέσεις των Ανώτερων Αξιωματικών του ΠΝ σε επιχειρησιακές θέσεις υψηλής ευθύνης. Ως τέτοιες νοούνται οι θέσεις των Διοικητών Ομάδων Πλοίων, Διοικητών Ναυτικών Διοικήσεων-Υπηρεσιών, Κυβερνητών Πολεμικών Πλοίων, Διευθυντών Διευθύνσεων του ΓΕΝ και Διευθυντών Κλάδων του Αρχηγείου Στόλου (ΑΣ).

(γ) η γνωμοδότηση για τις μεταθέσεις εξωτερικού, του συνόλου του στρατιωτικού προσωπικού.

(3) Ως εισηγητής στο ΣΜΑΝ ορίζεται:

(α) ο Αρχηγός ΓΕΝ για τις μεταθέσεις των Υποναυάρχων.

(β) ο Υπαρχηγός ΓΕΝ για τις μεταθέσεις των Αρχιπλοιάρχων.

(γ) ο Διευθυντής ΔΚΒ του ΓΕΝ για τις μεταθέσεις των λοιπών στελεχών, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του ΣΜΑΝ.

(4) Το ΣΜΑΝ συνεδριάζει σε απαρτία, παρόντων των 5/6 ή 6/7 των μελών του, κατά περίπτωση. Η παρουσία του αρχαιότερου ανώτατου Αξιωματικού Οικονομικού ή Υγειονομικού, ο οποίος συμμετέχει στη σύνθεση μόνον για τις μεταθέσεις αξιωματικών αρμοδιότητας ΣΜΑΝ αντιστοίχων ειδικοτήτων και του Διευθυντή ΔΚΒ του ΓΕΝ είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση απουσίας τους, κατά περίπτωση, αναβάλλεται η συνεδρίαση.

(5) Γραμματέας, υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών, ορίζεται ο Γραμματέας του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου (ΑΝΣ).

β. Συμβούλιο Μεταθέσεων Ανώτερων – Κατώτερων Αξιωματικών (ΣΜΑΚ).

(1) Το εν λόγω Συμβούλιο αποτελείται από:

(α) Τον Υπαρχηγό ΓΕΝ, ως Πρόεδρο.

(β) Τον Διευθυντή ΔΚΒ του ΓΕΝ.

(γ) Τους Διευθυντές Υγειονομικού, Δ΄ και Ε΄ Κλάδων ΓΕΝ, υποχρεωτικά,κατά περίπτωση, όταν πρόκειται για τη γνωμοδότηση μεταθέσεων Αξιωματικών Υγειονομικού, Μηχανικών και Οικονομικών, αντίστοιχα.

(δ) Το Διευθυντή Διεύθυνσης Προσωπικού του ΓΕΝ (ΓΕΝ/Β3). υποχρεωτικά

(ε) Έναν (1) εκ των Τμηματαρχών Μεταθέσεων Μαχίμων, Μηχανικών, Οικονομικών, Υγειονομικών και Αξιωματικών Ειδικοτήτων, της Διεύθυνσης ΓΕΝ/Β3, υποχρεωτικά, ως εισηγητή, κατά περίπτωση, όταν πρόκειται για τη γνωμοδότηση μεταθέσεων στελεχών των αντίστοιχων ειδικοτήτων, ως μέλη.

(2) Αρμοδιότητα του ΣΜΑΚ είναι η αιτιολογημένη γνωμοδότηση επί των μεταθέσεων των Ανώτερων και Κατώτερων Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού, πλην εκείνων που αποφασίζονται από το ΣΜΑΝ.

(3) Το ΣΜΑΚ συνεδριάζει σε απαρτία παρόντων των 3/4 ή 4/5 των μελών του, ανάλογα με τη σύνθεσή του. Η παρουσία του Διευθυντή Υγειονομικού, Δ’ και Ε’ Κλάδων, Διεύθυνσης Προσωπικού του ΓΕΝ (ΓΕΝ/Β3), και ενός (1) εκ των Τμηματαρχών Μεταθέσεων Μαχίμων, Μηχανικών, Οικονομικών, Υγειονομικών και Αξιωματικών Ειδικοτήτων, της Διεύθυνσης ΓΕΝ/Β3, κατά περίπτωση, όταν πρόκειται για τη γνωμοδότηση μεταθέσεων στελεχών των αντίστοιχων ειδικοτήτων, είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση απουσίας τους, κατά περίπτωση, αναβάλλεται η συνεδρίαση.

(4) Γραμματέας, υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών, ορίζεται κατάλληλος Ανώτερος Αξιωματικός της Διεύθυνσης Β3 του ΓΕΝ, με διαταγή του Προέδρου του Συμβουλίου.

γ. Συμβούλιο Μεταθέσεων Ανθυπασπιστών-Υπαξιωματικών (ΣΜΑΥ).

(1) Το εν λόγω Συμβούλιο αποτελείται από:

(α) Τον Διευθυντή ΔΚΒ του ΓΕΝ, ως Πρόεδρο.

(β) Το Διευθυντή Διεύθυνσης Προσωπικού του ΓΕΝ (ΓΕΝ/Β3) ως μέλος.

(γ) Τον Τμηματάρχη Μεταθέσεων Μάχιμων Αξιωματικών του ΓΕΝ (ΓΕΝ/Β3-ΙI) τον Τμηματάρχη Μεταθέσεων Μηχανικών Αξιωματικών του ΓΕΝ (ΓΕΝ/Β3-ΙΙ),τον Διευθυντή ΓΕΝ/Ε1, τον Διευθυντή ΓΕΝ/ΔΥΓ-1 κατά περίπτωση υποχρεωτικά ως μέλη, όταν πρόκειται για τη γνωμοδότηση μεταθέσεων Ανθυπασπιστών-Υπαξιωματικών αντιστοίχων ειδικοτήτων. .

(2) Αρμοδιότητα του ΣΜΑΥ είναι η γνωμοδότηση επί των μεταθέσεων των Ανθυπασπιστών- Υπαξιωματικών, που τοποθετούνται σε θέσεις για τις οποίες δεν απαιτείται γνωμοδότηση από το ΣΜΑΝ.

(3) Το ΣΜΑΥ συνεδριάζει σε απαρτία παρόντων των 4/5 των μελών του. Η παρουσία του Τμηματάρχη Μεταθέσεων Μάχιμων Αξιωματικών του ΓΕΝ (ΓΕΝ/Β3-ΙΙ), του Τμηματάρχη Μεταθέσεων Μηχανικών Αξιωματικών του ΓΕΝ (ΓΕΝ/Β3-ΙΙ) και του Τμηματάρχη Μεταθέσεων Ανθυπασπιστών – Υπαξιωματικών του ΓΕΝ (ΓΕΝ/Β3-ΙΝ/), κατά περίπτωση, είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση απουσίας τους, κατά περίπτωση, αναβάλλεται η συνεδρίαση

(4) Γραμματέας, υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών, ορίζεται κατάλληλος Ανώτερος Αξιωματικός της Διεύθυνσης Β3 του ΓΕΝ, με διαταγή του Προέδρου του Συμβουλίου.

δ. Διαταγές συγκροτήσεως των ΣΜΑΚ και ΣΜΑΥ εκδίδονται με μέριμνα ΓΕΝ/ΔΚΒ σε χρόνο που καθορίζεται από τον Υ/ΓΕΝ

Άρθρο 15

Συμβούλια Μεταθέσεων Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ)

Καθορίζονται τα παρακάτω συμβούλια για την ΠΑ:

α. Συμβούλιο Μεταθέσεων Ανωτάτων (ΣΜΑΝ)

(1) Το Συμβούλιο Μεταθέσεων Ανωτάτων (ΣΜΑΝ) αποτελείται από:

(α) τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ) ως Πρόεδρο,

(β) τον Αρχηγό του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ),

(γ) τους δύο (2) επόμενους αρχαιότερους μόνιμους εν ενεργεία Ιπτάμενους Αξιωματικούς που Υπηρετούν σε οργανικές θέσεις των ΕΔ,σε Μονάδες της Αττικής.

(δ) τον Αρχαιότερο μόνιμο εν ενεργεία Ανώτατο Μηχανικό Αξιωματικό που υπηρετεί σε οργανική θέση των ΕΔ. σε Μονάδες της Αττικής

(ε) τον αρχαιότερο Αξιωματικό Αεράμυνας ή Σωμάτων εκάστης ειδικότητας, ο οποίος συμμετέχει στη σύνθεση μόνον για τις μεταθέσεις αξιωματικών αρμοδιότητας ΣΜΑΝ αντιστοίχων ειδικοτήτων υποχρεωτικά, και υπηρετεί σε Μονάδες της Αττικής ως μέλη.

(στ) το Διευθυντή Διεύθυνσης Β΄ Κλάδου (ΔΒΚ) του ΓΕΑ. υποχρεωτικά.

(2) Αρμοδιότητα του ΣΜΑΝ είναι:

(α) η γνωμοδότηση επί των μεταθέσεων των ανωτάτων Αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας εκτός αυτών που είναι αρμοδιότητας ΚΥΣΕΑ.

(β) η γνωμοδότηση επί των μεταθέσεων Ανωτέρων και Κατωτέρων Αξιωματικών της ΠΑ σε θέσεις Υψηλής Ευθύνης.

(γ) η γνωμοδότηση για τις μεταθέσεις εξωτερικού, του συνόλου του στρατιωτικού προσωπικού.

(3) Το ΣΜΑΝ ευρίσκεται σε απαρτία παρόντων των 5/6 ή 6/7 των μελών του Συμβουλίου, κατά περίπτωση. Η παρουσία του αρχαιοτέρου Αξιωματικού Αεράμυνας ή Σωμάτων εκάστης ειδικότητας, ο οποίος συμμετέχει στη σύνθεση μόνον για τις μεταθέσεις αξιωματικών αρμοδιότητας ΣΜΑΝ αντιστοίχων ειδικοτήτων και του Διευθυντή Διεύθυνσης Β’ Κλάδου (ΔΒΚ) του ΓΕΑ, είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση απουσίας τους, κατά περίπτωση, αναβάλλεται η συνεδρίαση.

(4) Ως εισηγητής ορίζεται ο Διευθυντής ΔΒΚ.

(5) Καθήκοντα Γραμματέα εκτελεί ο Γραμματέας του Ανωτάτου Αεροπορικού Συμβουλίου (ΑΑΣ).

β. Συμβούλιο Μεταθέσεων Ανωτέρων-Κατωτέρων Αξιωματικών (ΣΜΑΚ).

(1) Το Συμβούλιο Μεταθέσεων Ανωτέρων Κατωτέρων (ΣΜΑΚ) αποτελείται από:

(α) Τον Υπαρχηγό ΓΕΑ ως Πρόεδρο,

(β) το Διευθυντή Κλάδου Προσωπικού (ΔΒΚ) του ΓΕΑ,

(γ) το Διευθυντή Διεύθυνσης Στρατιωτικού Προσωπικού του ΓΕΑ, υποχρεωτικά,

(δ) τον αμέσως νεότερο από τους ανωτέρω, υπηρετούντα αξιωματικό της ειδικότητας του αξιωματικού που κρίνεται για μετάθεση, υποχρεωτικά,

(ε) τον Τμηματάρχη Σχεδιασμού Μεταθέσεων Στρατιωτικού Προσωπικού του ΓΕΑ, υποχρεωτικά ο οποίος εκτελεί χρέη εισηγητή, ως μέλη.

(στ) Σε περίπτωση απουσίας του αναγραφόμενου μέλους στο εδάφιο (1) στοιχείο (δ), δύναται η αντικατάστασή του να γίνεται από τον αμέσως νεότερο αυτού, υπηρετούντα Αξιωματικό αντίστοιχης ειδικότητας, που υπηρετεί σε Μονάδες της Αττικής.

(2) Αρμοδιότητα του ΣΜΑΚ είναι η γνωμοδότηση επί των μεταθέσεων των Ανωτέρων και Κατωτέρων Αξιωματικών της ΠΑ, που τοποθετούνται σε θέσεις για τις οποίες δεν απαιτείται γνωμοδότηση από το ΣΜΑΝ.

(3). Το ΣΜΑΚ ευρίσκεται σε απαρτία παρόντων των 4/5 των μελών του Συμβουλίου. Η παρουσία του Διευθυντή Διεύθυνσης Στρατιωτικού Προσωπικού του ΓΕΑ, του αμέσως νεοτέρου από τους ανωτέρω, υπηρετούντα αξιωματικού της ειδικότητας του αξιωματικού που κρίνεται για μετάθεση, και του Τμηματάρχη Σχεδιασμού Μεταθέσεων Στρατιωτικού Προσωπικού του ΓΕΑ, είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση απουσίας τους, κατά περίπτωση, αναβάλλεται η συνεδρίαση.

(4) Γραμματέας ορίζεται με διαταγή του Προέδρου του Συμβουλίου, Ανώτερος ή Κατώτερος Αξιωματικός του αρμόδιου τμήματος της Διεύθυνσης Στρατιωτικού Προσωπικού του ΓΕΑ.

γ. Συμβούλιο Μεταθέσεων Ανθυπασπιστών-Υπαξιωματικών (ΣΜΑΥ).

(1) Το Συμβούλιο Μεταθέσεων Ανθυπασπιστών-Υπαξιωματικών αποτελείται από:

(α) Το Διευθυντή Κλάδου Προσωπικού (ΔΒΚ) του ΓΕΑ ως Πρόεδρο,

(β) Το Διευθυντή Διεύθυνσης Στρατιωτικού Προσωπικού του ΓΕΑ,

(γ) Αξιωματικό βαθμού Σμηνάρχου, που υπηρετεί σε οργανική θέση του ΓΕΑ στον τομέα Υποστήριξης,

(δ) Αξιωματικό βαθμού Σμηνάρχου, που υπηρετεί σε οργανική θέση του ΓΕΑ στον τομέα Αεράμυνας,

(ε) Τον Τμηματάρχη Σχεδιασμού Μεταθέσεων Στρατιωτικού Προσωπικού του ΓΕΑ υποχρεωτικά που εκτελεί χρέη εισηγητή, ως μέλη.

(2) Τα μέλη του ΣΜΑΥ των υποπαραγράφων γ1(γ) και γ1(δ), ορίζονται με διαταγή του Υπαρχηγού ΓΕΑ.

(3) Αρμοδιότητα του ΣΜΑΥ είναι η γνωμοδότηση επί των μεταθέσεων των Ανθυπασπιστών – Υπαξιωματικών της ΠΑ που τοποθετούνται σε θέσεις για τις οποίες δεν απαιτείται γνωμοδότηση από το ΣΜΑΝ.

(4) Το ΣΜΑΥ ευρίσκεται σε απαρτία παρόντων των 4/5 των μελών του Συμβουλίου. Η παρουσία του Τμηματάρχη Σχεδιασμού Μεταθέσεων Στρατιωτικού Προσωπικού του ΓΕΑ, είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση απουσίας τους, κατά περίπτωση, αναβάλλεται η συνεδρίαση.

(5) Γραμματέας ορίζεται με διαταγή του Προέδρου του Συμβουλίου, Ανώτερος ή Κατώτερος Αξιωματικός του αρμόδιου τμήματος της Διεύθυνσης Στρατιωτικού Προσωπικού του ΓΕΑ.

Άρθρο 16

Συμβούλια Μεταθέσεων Αξιωματικών

Κοινού Σώματος Στρατολογικού – Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων

1. Συγκροτείται Συμβούλιο Μεταθέσεων των στελεχών του Κοινού Σώματος Στρατολογικού – Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων, αποτελούμενο από:

α. Τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Στρατολογικού-Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων του ΓΕΕΘΑ (ΓΕΕΘΑ/ΔΣΣΝΣ), ως πρόεδρο.

β. Τους τρεις αρχαιότερους μετά τον Διευθυντή, μόνιμους εν ενεργεία Αξιωματικούς του Σώματος, ως μέλη.

γ. Τον Τμηματάρχη του Τμήματος Προσωπικού του ΓΕΕΘΑ/ΔΣΣΝΣ, υποχρεωτικά,ως μέλος και εισηγητή.

2. Καθήκοντα γραμματέα, ανατίθενται σε μόνιμο αξιωματικό του Τμήματος Προσωπικού του ΓΕΕΘΑ/ΔΣΣΝΣ, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

3. Το Συμβούλιο συνεδριάζει σε χώρο του ΓΕΕΘΑ/ΔΣΣΝΣ, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου, οι δε αποφάσεις του λαμβάνονται με ψήφο υποχρεωτικά όλων των μελών.

Άρθρο 17

Συμβούλια Μεταθέσεων Αξιωματικών

Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων (ΣΔΓ)

1. Το Συμβούλιο Μεταθέσεων του Σώματος Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων αποτελείται από:

α. Τον Διευθυντή του ΓΕΕΘΑ/ΔΣΔΓ ως Πρόεδρο.

β. Τον αρχαιότερο Αξιωματικό ΣΔΓ μετά το Διευθυντή που υπηρετεί στη Διεύθυνση ΣΔΓ του ΓΕΕΘΑ (ΓΕΕΘΑ/ΔΣΔΓ).

γ. Τον Τμηματάρχη Σταδιοδρομίας και Εξέλιξης του ΓΕΕΘΑ/ ΔΣΔΓ βαθμού ανωτέρου Αξιωματικού ως εισηγητή. υποχρεωτικά.

δ. Τους δυο (2) αρχαιότερους Αξιωματικούς του Σώματος μετά το Διευθυντή, ως μέλη.

2. Καθήκοντα Γραμματέα ανατίθενται σε Αξιωματικό ΣΔΓ, βαθμού τουλάχιστον Λοχαγού, ο οποίος ορίζεται από το ΓΕΕΘΑ/ΔΣΔΓ, δίχως δικαίωμα ψήφου.

3. Το Συμβούλιο συνεδριάζει σε απαρτία κατά το νόμο, σε χώρο του ΓΕΕΘΑ/ΔΣΔΓ, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, οι δε αποφάσεις του λαμβάνονται με ψήφο υποχρεωτικά όλων των μελών

.Άρθρο 18

Συμβούλια Μεταθέσεων Στρατιωτικών Ιερέων

1. Συγκροτείται Συμβούλιο Μεταθέσεων του Σώματος Στρατιωτικών Ιερέων (ΣΣΙ) το οποίο αποτελείται από:

α. το Διευθυντή της Διεύθυνσης ΣΣΙ του ΓΕΕΘΑ (ΓΕΕΘΑ/ΔΣΣΙ) ως πρόεδρο.

β. τους Διευθυντές ΓΕΣ/Γραφείο Στρατιωτικών Ιερέων (Γρ.ΣΙ), ΓΕΝ/Γρ.ΣΙ και ΓΕΑ/ Γρ.ΣΙ.

γ. τον Τμηματάρχη Σταδιοδρομίας και Εξέλιξης του ΓΕΕΘΑ/ΔΣΣΙ, ως μέλος υποχρεωτικά.

δ. τον αρχαιότερο Αξιωματικό του ΣΣΙ βαθμού τουλάχιστον Αντισυνταγματάρχη, σε περίπτωση που δεν συμπίπτει με τα μέλη των ανωτέρω υποπαραγράφων β και γ, ως μέλη.

2. Το Συμβούλιο συνεδριάζει σε απαρτία κατά το νόμο, σε χώρο του ΓΕΕΘΑ/ΔΣΣΙ, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, οι δε αποφάσεις του λαμβάνονται με ψήφο υποχρεωτικά όλων των μελών.

Άρθρο 19

Τελικές Διατάξεις

1. Με αποφάσεις των Αρχηγών Γενικών Επιτελείων και λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του Ν.2472/1997 (ΦΕΚ Α΄50), καθορίζονται:

α. Ο τρόπος, η διαδικασία και οι χρονικές λεπτομέρειες συλλογής και παρουσίασης στα αρμόδια Συμβούλια Μεταθέσεων των υπηρεσιακών – κοινωνικών κριτηρίων, των δηλώσεων τόπου προτίμησης των στελεχών και της πλήρωσης των προϋποθέσεων μεταθέσεως που καθορίζονται στο ν.3883/2010 (ΦΕΚ Α΄167) και εξειδικεύονται με την παρούσα Απόφαση.

β. Η συγκρότηση και οι αρμοδιότητες Γραμματειών Συμβουλίων Μεταθέσεων, κατά την κρίση των Γενικών Επιτελείων.

γ. Ο τύπος του εντύπου της δήλωσης τόπου προτίμησης και η τυχόν προσθήκη νέων στοιχείων.

2. Ο υπολογισμός και η μοριοδότηση των κριτηρίων της παρούσας απόφασης αφορά το σύνολο των ετών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας των στελεχών των ΕΔ, εκτός των κοινωνικών κριτηρίων του τόπου προτίμησης και της διάθεσης στέγης, η μοριοδότηση των οποίων υπολογίζεται και λαμβάνεται υπόψη για τις μεταθέσεις του έτους 2011 και εφεξής.

3.Για όσα θέματα δεν περιλαμβάνονται ρητές ρυθμίσεις στην παρούσα απόφαση εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

4.Η παρούσα καταργεί κάθε διαταγή των Γενικών Επιτελείων που ρυθμίζει θέματα με το ίδιο αντικείμενο και η ισχύς της αρχίζει από τη δημοσίευση στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός των παραρτημάτων της, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής και δεν θα δημοσιευτούν επειδή έχουν χαρακτηριστεί «ΑΠΟΡΡΗΤΑ»…».

Επικοινωνία