Με την νέα Υπουργική Απόφαση (Φ.400/32/82424/Σ.343/2001) που δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθμ. 1139 τ. Β’ ΦΕΚ και τυγχάνει άμεσης εφαρμογής καθορίστηκαν νέα ευεργετικά και διοικητικά μέτρα προς όφελος ειδικών κατηγοριών στελεχών που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα ή οξέα κοινωνικά προβλήματα.

Συνοπτικά και επιγραμματικά προβλέπεται ότι:

  1. Γονείς που ζούν μόνοι τους δηλαδή χωρίς σύντροφο (έτσι ορίζεται η μονογονεϊκή  οικογένεια) και έχουν την επιμέλεια ανήλικου τέκνου εκτελούν υπηρεσίες που δεν απαιτούν διανυκτέρευση στην υπηρεσία και απαλλάσσονται από ασκήσεις εφόσον είναι δυνατόν.
  2. Οι παραπάνω εάν το τέκνο είναι ΑΜΕΑ (αναπηρία 67% και άνω) απαλλάσσονται γενικώς των υπηρεσιών και συμμετέχουν μόνο εφόσον το επιθυμούν στις ασκήσεις.
  3. Όσοι έχουν σύζυγο ΑΜΕΑ απαλλάσσονται υπηρεσιών και ασκήσεων υπό προϋποθέσεις. Εάν εκτελούν κυλιόμενο ωράριο επιλέγουν την βάρδια.
  4. Όσοι έχουν τέκνο ΑΜΕΑ εκτελούν υπηρεσίες που δεν απαιτούν διανυκτέρευση στην υπηρεσία και παράλληλα απαλλάσσονται από ασκήσεις εφόσον είναι δυνατόν. Όταν οι γονείς είναι στρατιωτικοί απαλλάσσεται μόνο ο ένας.
  5. Οι συζευγμένοι πολύτεκνοι Στρατιωτικοί και οι έχοντες ένα τουλάχιστον τέκνο (???) απαλλάσσονται ο ένας εκ των συζύγων από τις ασκήσεις εάν είναι δυνατό.
  6. Οι γονείς που είναι και οι δύο στρατιωτικοί και έχουν έστω και ένα ανήλικο τέκνο εκτελούν μέχρι ενηλικιώσεως του, υπηρεσίες που δεν συμπίπτουν. Το αυτό ισχύει και για όσους εκτελούν κυλιόμενες βάρδιες.
  7. Στο θήλυ προσωπικό που υποβάλλεται σε υποβοηθούμενη αναπαραγωγή χορηγείται απαλλαγή για είκοσι (20) ημέρες από την έναρξη της φαρμακευτικής αγωγής από ασκήσεις και υπηρεσίες. Επίσης της χορηγείται μία (1) ημέρα επιπλέον άδεια κατά την ημέρα ωοληψίας και ειδική άδεια δεκαπέντε(15) ημερών κατά την εμβρυομεταφορά.
  8. Στο άρρεν προσωπικό χορηγείται μία (1) ημέρα επιπλέον άδεια κατά την ημέρα ωοληψίας και ειδική άδεια επιπλέον μίας (1) ημέρας κατά την εμβρυομεταφορά.
  9. Σε όλους τους παραπάνω παρέχεται το δικαίωμα στέγασης στα Στρατιωτικά Οικήματα(Σ.Ο.) εφόσον δεν έχουν στην περιοχή ιδιόκτητη κατοικία.
  10. Σε απορριπτική απόφαση χορηγήσεως των παραπάνω ευεργετημάτων χωρεί ενδικοφανή προσφυγή.
  11. Σε περίπτωση θανάτου ή αναπηρίας ε.ε. στελέχους παρέχεται διοικητική υποστήριξη για διεκπεραίωση διαδικασιών διοικητικής και οικονομικής φύσεως.
  12. Με προτεραιότητα και χωρίς μόρια  δικαιούνται διαμονής στα Σ.Ο. όσοι υπηρετούν σε θέσεις ευθύνης και αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας, όσοι είναι ή έχουν σύζυγο ή τέκνο ΑΜΕΑ, όσοι είναι πολύτεκνοι ή τρίτεκνοι και μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικο τέκνο.
  13. Για τα υπόλοιπα στελέχη προβλέπονται συγκεκριμένα μόρια και διαδικασία για την διαμονή στα Σ.Ο..
  14. Ο παραθερισμός των ε.ε. και ε.α. στρατιωτικών και των αντιστοίχων πολιτικών υπαλλήλων του ΥΠΕΘΑ γίνεται με μόρια.
  15. Με απόλυτη προτεραιότητα παραθερίζουν οι Αρχηγοί ΓΕ και Διοικητές Μείζονων Επιτελικών Σχηματισμών, όσοι έχουν σύζυγο ή τέκνο ΑΜΕΑ, οι οικογένειες των εν υπηρεσία αποβιωσάντων, όσοι είναι πολύτεκνοι και οι μονογονεϊκές οικογένειες.
  16. Παρέχεται απαλλαγή μετά από εκτέλεση 24ωρης υπηρεσίας την επομένη εργάσιμη ή σε ημέρα εντός της επόμενης εβδομάδας.
  17. Στο θήλυ προσωπικό χορηγείται άδεια κύησης – τοκετού πέντε (5) μηνών η οποία παρατείνεται μέχρι των τοκετό. Πριν την άδεια απαλλάσσεται υπηρεσιών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Μετά το τρίτο τέκνο η άδεια προσαυξάνεται κατά δύο(2) μήνες.
  18. Μετά την παραπάνω άδεια χορηγείται άδεια ανατροφής εννέα (9) μηνών στον γονέα με την επιμέλεια του τέκνου ή στον γονέα που θα υποδειχθεί από τους συζύγους και εφόσον ο έτερος δεν κάνει χρήση αντίστοιχων προνομίων είτε στον στρατιωτικό, είτε στον δημόσιο, είτε στον ιδιωτικό τομέα.
  19. Η παραπάνω άδεια αυξάνεται κατά ένα(1) μήνα για κάθε τέκνο σε πολύδυμη κύηση.
  20. Από το τρίτο και άνω τέκνο η άδεια ανατροφής αυξάνεται κατά τρείς μήνες για κάθε τέκνο.
  21. Η παραπάνω άδεια αυξάνεται κατά ένα(1) μήνα για χήρους, διαζευγμένους ή ΑΜΕΑ.
  22. Επίσης η άδεια χορηγείται και σε περίπτωση υιοθεσίας  και μέχρι να συμπληρώσει το τέκνο, τους δεκατέσσερις (14) μήνες ζωής.
  23. Σε όσους έχουν τέκνα που παρακολουθούν μαθήματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  χορηγούνται μία(1) ημέρα άδεια ανά δίμηνο και μέχρι συμπληρώσεως πέντε(5) ημερών ανά έτος, για την επίσκεψη του γονέα στο εκπαιδευτικό ίδρυμα, υπό τον όρο να μην κάνει χρήση αντίστοιχου ευεργετήματος ο έτερος των συζύγων.
  24. Για τις διαδικασίες υιοθεσίας χορηγείται ειδική επιπλέον άδεια πέντε (5) ημερών.
  25. Στα στελέχη που φοιτούν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ για την απόκτηση πτυχίων ή μεταπτυχιακών τίτλων χορηγείται υπό προϋποθέσεις είκοσι (20) ημερών φοιτητική άδεια ανά έτος.

Το πλήρες κείμενο της ΥΑ μπορείτε να  δείτε εδώ

Κατόπιν των ανωτέρω θα θέλαμε να εκφράσουμε τα συγχαρητήρια μας για την εν λόγω νομοθετική πρωτοβουλία καθώς κινείτε από επιστημονικής απόψεως σε σωστή κατεύθυνση και θα αναμένουμε σύντομα αρκετές διευκρινήσεις και διορθώσεις επί των προβλημάτων που θα ανακύψουν από την εφαρμογή της.

Παρακαλούνται τα Στελέχη να αποστείλουν απόψεις και παρατηρήσεις επί της εφαρμογής και του περιεχομένου της ανωτέρω, προκειμένου να εκφράσουμε την επιστημονική άποψη μας επ’ αυτών και να υποβάλλουμε σχετικές προτάσεις.

Θα θέλαμε τέλος να ενημερώσουμε ότι η παραπάνω απόφαση ισχύει από δημοσιεύσεως και δεν απαιτείται η προηγούμενη έκδοση των διευκρινιστικών γενικών διαταγών. Η παράλειψη άμεσης εφαρμογής της ΥΑ (όπως επί της απαλλαγής την επομένη ημέρα από την εκτέλεση 24ωρου υπηρεσίας), συνιστά όχι μόνο παράβαση καθήκοντος(άρθρο 259 του ΠΚ) αλλά και παραβίαση μίας σειράς άλλων διατάξεων του ΣΠΚ και των Κανονισμών Πειθαρχίας (ΣΚ 20-1, ΠΔ 210/93, 69/2009).

Επικοινωνία