Το γραφείο μας έγινε αποδέκτης παραπόνων Στελεχών τα οποία παραπονούνται για το νέο πρόγραμμα ωρών υπηρεσίας και εκπαιδεύσεως των Μονάδων του Στρατού Ξηράς που κοινοποιήθηκε στις αρχές Φεβ 2011. Με το πρόγραμμα αυτό υποχρεώνονται οι Μονάδες πέραν του συνήθους ωραρίου, το οποίο εκτελούν τα Στελέχη των επιτελείων και των σχηματισμών να εκτελούν επιπλέον έργο που συνίσταται σε 4 ½ ώρες ανά μήνα για νυχτερινή εκπαίδευση, μέχρι και 10,15 ώρες για μηνιαία καθολική εκπαίδευση και περαιτέρω να επιβαρύνονται με υπηρεσίες αξιωματικού εβδομάδος( 18 ώρες επιπλέον) και λοιπές υπηρεσίες  χωρίς ο χρόνος αυτός να αναπληρούται σύμφωνα με τον Νόμο. Πλέον τούτου τα Στελέχη υποχρεώνονται από το πρόγραμμα των ΤΑΜΣ και των λοιπών διακλαδικών ασκήσεων σε πολυήμερες και πολύωρες ασκήσεις και δραστηριότητες που επίσης κατά το μεγαλύτερο μέρος τους δεν αναπληρώνονται.

Όμως όπως απαντήσαμε και στα ενδιαφερόμενα Στελέχη αυτό δεν είναι πλέον σύννομο διότι από το έτος 2005 η Ελλάδα υποχρεώθηκε στα πλαίσια της εναρμόνισης με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, να επεκτείνει και στο ένστολο προσωπικό ότι ισχύει για όλους τους υπόλοιπους υπαλλήλους τόσο του Δημοσίου όσο και του Ιδιωτικού τομέα. Αυτό έχει ως συνέπεια γενικώς να εγκαθιδρύεται κανόνας στον οποίο κάθε υπέρβαση του νόμιμου ωραρίου να πρέπει να αναπληρούται με αντίστοιχη ανάπαυση σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε την απάντηση που έδωσε στο σχετικό ερώτημα το γραφείο μας (στην απάντηση έχει αποδελτιωθεί κάθε στοιχείο προσδιοριστικό της ταυτότητος του αιτούντος χάριν προστασίας προσωπικών δεδομένων).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΩΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΔΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΞ

Επικοινωνία