e73a42f06026cb03ff58ef7945c5107a (1)

Στην προσπάθειά μας να ανταποκριθούμε καλύτερα στα ερωτήματά σας, έχουμε συγκεντρώσει και οργανώσει αντίστοιχα απαντήσεις σε βασικά θέματα που τίθενται.

1. Η παρέμβαση γίνεται με βάση το άρθρο 49 του ΠΔ 18/1989 που χρησιμοποιήθηκε αποτυχημένα σε άλλη υπόθεση από άλλα γραφεία;

Όχι, η παρέμβαση δεν ασκείται με βάση το άρθρο 49 του ΠΔ 18/1989, καθώς αυτό αναφέρεται σε Δίκες των Τμημάτων, που εξετάζουν το κύρος διοικητικών πράξεων. Σ’ αυτές επιτρέπεται παρέμβαση μόνο υπέρ του κύρους της προσβαλλόμενη πράξης.

Η δική μας παρέμβαση ασκείται με βάση το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 2479/1997, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του Ν. 3900/2010, τα οποία σαφώς και χωρίς περιθώρια ερμηνείας περιγράφουν ότι επιτρέπεται όταν τίθεται θέμα συνταγματικότητος διατάξεως νόμου, να μπορεί να παρέμβει ο κάθε ένας που θίγεται, θετικά ή αρνητικά, από την συνταγματικότητα της διάταξης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή σε αυτή τη διάταξη είναι να εκκρεμεί για το ίδιο θέμα αγωγή σε οποιοδήποτε στάδιο.

Το ΣτΕ, όλως ενδεικτικά, με την 2192/2014 Απόφαση της Ολομελείας, που είναι η προηγούμενη απόφαση για το Μνημόνιο, στην 5 σκέψη του αναφέρει συγκεκριμένα:

«…Εξάλλου, η παρέμβαση αυτή δεν ευρίσκει έρεισμα ούτε στην διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2479/1997 (Α` 67). Και τούτο διότι, ναι μεν, κατά την εν λόγω διάταξη, σε δίκη ενώπιον του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, της Ολομελείας του Αρείου Πάγου ή της Ολομελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στην οποία τίθεται ζήτημα αν διάταξη νόμου είναι σύμφωνη προς το Σύνταγμα ή όχι, έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν παρέμβαση φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, τα οποία δικαιολογούν έννομο συμφέρον, σε σχέση με την κρίση του ζητήματος αυτού, υπό την προϋπόθεση, όμως, ότι το αυτό ζήτημα εκκρεμεί σε δίκη ενώπιον άλλου δικαστηρίου ή δικαστικού σχηματισμού του αυτού κλάδου δικαιοσύνης, στην οποία είναι διάδικοι (βλ. Σ.τ.Ε. Ολομ. 1545/2008, 3177/2007, 3670/2006). …».

2. Γιατί πρέπει να συμμετέχω εγώ προσωπικά σε αυτή την παράσταση;

Όσοι δεν έχουν καταθέσει τις κατάλληλες αγωγές για τα αναδρομικά του Μνημονίου, θα έχουν το ίδιο πρόβλημα που είχαν όσοι αποπειράθηκαν να παρέμβουν με το εσφαλμένο σκεπτικό του άρθρου 49 του ΠΔ 18/1989 και η παρέμβαση τους, ως ήταν αναμενόμενο, απερρίφθη, για το λόγο ότι δεν εκκρεμούσε η δίκη γι’ αυτούς ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου.

Είναι γνωστό άλλωστε ότι το Ελληνικό Δημόσιο σπεύδει να προσαρμοστεί στις αποφάσεις του ΣτΕ αλλά μόνο για εκείνους που έχουν κινηθεί ονομαστικά και για τους οποίους έχει αποφανθεί το ΣτΕ και αποφεύγει να διευρύνει τους δικαιούχους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί κάποιος να παρέμβει αποκλειστικά μέσω δικηγόρου.

3. Μπορώ να κάνω αυτή την παρέμβαση μέσω κάποιας ένωσης ή συλλόγου;

Οι Σύλλογοι, τα Σωματεία, ακόμη και οι Συνδικαλιστικές Ενώσεις & Οργανώσεις, όπως η ΑΔΕΔΥ, έχουν μεν το δικαίωμα να προσφύγουν στην δικαιοσύνη για την γενικότερη προάσπιση των συμφερόντων των μελών τους, χωρίς όμως να μπορούν ατομικά να καλύψουν τις ιδιωτικές απαιτήσεις, που έχει ένα έκαστο των μελών αυτών.

Το δεδικασμένο ισχύει μόνον μεταξύ των ιδίων διαδίκων και για την ίδια διαφορά στο Ελληνικό Δίκαιο, και γι’ αυτό το Ελληνικό Δημόσιο, παρ’ ότι πολλές φορές το ΣτΕ έχει ακυρώσει ως αντισυνταγματική μία διάταξη νόμου, δεν την εφαρμόζει για τους υπολοίπους ενδιαφερόμενους, εκτός και εάν αυτοί ονομαστικά αναφέρονται ως διάδικοι στην Δίκη. Εξάλλου προς τούτο υπάρχει τεράστια νομική εμπειρία, καθώς ουδέποτε έχει συμβεί το αντίθετο.

4. Θα πρέπει να πληρώσω προκειμένου να λάβω ενημέρωση από το γραφείο σας για την παράσταση ή πληρώνω μόνο εφόσον συμμετέχω;

Τέλος, προς αποφυγή εσφαλμένης πληροφόρησης, που διακινείται χωρίς έγκυρη νομική τεκμηρίωση, θα θέλαμε να ενημερώσουμε κάθε ενδιαφερόμενο, και κυρίως Ενώσεις Ενστόλων, ότι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο μας, για την παροχή επί τέτοιων θεμάτων συμβουλευτικών υπηρεσιών χωρίς επιβάρυνση. Αυτό κρίνεται σκόπιμο εκ μέρους μας, μιας και αφορούν θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος, και καλό είναι οι ενδιαφερόμενοι να έχουν έγκυρη και τεκμηριωμένη ενημέρωση.

 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας

arrow-down

Επικοινωνία