Κατόπιν σωρείας περιπτώσεων που έχουν καταγγελθεί στο γραφείο μας, θα θέλαμε να ενημερώσουμε το στρατιωτικό προσωπικό,  ότι η τυχόν μη απάντηση επί αναφορών και αιτημάτων που υποβάλλονται νόμιμα στην Υπηρεσία εντός της τασσομένης προθεσμίας, είτε για τη διενέργεια πράξεων είτε για την χορήγηση στοιχείων πληροφοριών ή εγγράφων, αποτελεί σοβαρή και παράνομη παράληψη του αρμοδίου να απαντήσει ανεξαρτήτως ιδιότητας(Στρατιωτικός ή Πολιτικός Υπάλληλος).

Με βάση τις ισχύουσες πλέον διατάξεις, όταν υποβάλλεται αίτημα από τον διοικούμενο, η Υπηρεσία και ο αρμόδιος να απαντήσει το αίτημα που εν πρώτοις είναι ο προϊστάμενός του, οφείλει άμεσα να συμμορφωθεί εντός της υπό των διαταγών οριζομένης προθεσμίας. Εάν τέτοια προθεσμία δεν τάσσεται, τότε ο νόμος ορίζει ανώτερες προθεσμίες.

Ειδικότερα, από τον συνδυασμό των διατάξεων του Ν.1599/1986, του Ν.1943/1991 και του Ν.2690/1999, όπως τροποποιηθέντες ισχύουν σήμερα, προβλέπεται ότι κάθε αίτημα με το οποίο ζητούνται στοιχεία έγγραφα και δικαιολογητικά, πρέπει να διεκπεραιώνεται εντός δέκα (10) ημερών.  Κάθε άλλο αίτημα με το οποίο ζητείται η έκδοση διοικητικής πράξεως, πρέπει να διεκπεραιώνεται εντός πενήντα (50) ημερών.  Επαναλαμβάνουμε ότι αυτά ισχύουν όταν δεν προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις προθεσμία. Έτσι στην περίπτωση επί παραδείγματι της ενδικοφανούς προσφυγής κατά μεταθέσεως ή αναφοράς παραπόνων, ισχύουν οι συντομότερες προθεσμίες που προβλέπονται στις οικείες διατάξεις.

Όταν το όργανο που παρέλαβε την αίτηση ή την αναφορά δεν απαντήσει εντός των παραπάνω προθεσμιών, τότε ο αρμόδιος υπάλληλος όχι μόνο διώκεται ποινικά αυτεπαγγέλτως για παράβαση καθήκοντος, με σοβαρότατες ποινικές, πειθαρχικές και διοικητικές κυρώσεις, αλλά είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει ευθυνόμενος και με την προσωπική του περιουσία, τον διοικούμενο.

Ο διοικούμενος, στον οποίο η Υπηρεσία παρέλειψε να απαντήσει, έχει το δικαίωμα αμέσως μετά την παρέλευση της προθεσμίας για ν’ απαντηθεί η αίτηση ή αναφορά του, να καταφύγει στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου δεύτερου του Ν. 2690/1999, και στις επιτροπές ή τους ελεγκτές δημόσιας διοίκησης του Ν. 1943/1991, και να διεκδικήσει άμεσα την καταβολή κατ’ αρχήν πλήρους αποζημιώσεως για την θετική και αποθετική ζημία που υπέστη, καθώς και την καταβολή αποζημιώσεως εν είδει κυρώσεως ύψους έως €600 ευρώ, η οποία καταβάλλεται αυτομάτως με πράξη των ελεγκτών, οι οποίοι στην συνέχεια αποκτούν το δικαίωμα, αν όχι την υποχρέωση, αφού καταλογίσουν το σχετικό ποσό εις βάρος του υπαλλήλου, να αποστείλουν τον σχετικό φάκελο στον στρατιωτικό εισαγγελέα και το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο για τα περαιτέρω.

Κατόπιν των ανωτέρω, εφίσταται η προσοχή σε όλους τους εμπλεκομένους, διότι πλέον κάθε σχετική διαδικασία μπορεί να επιφέρει συνέπειες  και μάλιστα και ατομικές σε προσωπικό επίπεδο, χωρίς φυσικά να απαλλάσσεται από την συνευθύνη και η Υπηρεσία.

Οι Διοικητές και λοιποί προϊστάμενοι που λαμβάνουν σχετικά αιτήματα, πρέπει αμελλητί να απαντούν επ’ αυτών, εάν κρίνουν δε ότι δεν έχουν την σχετική εξουσία ή διακριτική ευχέρεια για την εξέταση του αιτήματος, τότε αφού διαβιβάσουν εγκαίρως το σχετικό αίτημα, να το κοινοποιούν στον ενδιαφερόμενο για την αποφυγή από μέρους τους των παραπάνω σοβαρών ευθυνών.

Οι διοικούμενοι σε περίπτωση που υποβάλλουν αίτημα ή αναφορά, στην οποία οφείλεται απάντηση ή ικανοποίηση αιτήματος εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, οφείλουν να αναμένουν την παρέλευση της προθεσμίας, εάν δε η Υπηρεσία δεν απαντήσει, αποκτούν το δικαίωμα να αξιώσουν ανεξάρτητα από το νόμω βάσιμο του αιτήματός τους, αποζημίωση μόνο και μόνο για την καθυστέρηση ύψους έως €600. Τούτο γίνεται καταθέτοντας σχετική αίτηση στο γραφείο του ελεγκτή δημόσιας διοίκησης ή κατά περίπτωση στον Συνήγορο του πολίτη, καθώς και στην αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σημειώνεται ότι τα παραπάνω ισχύουν και για τους στρατιωτικούς και το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης, και δεν έχει θεσπιστεί κάποια εξαίρεση. Αντιθέτως, με τις νεότερες ενσωματωθείσες στο ελληνικό δίκαιο διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι συνέπειες γίνονται ακόμη πιο προσωπικές και αυστηρές, ώστε να εξαλειφθεί το συχνό φαινόμενο της απρόσωπης παράνομης διοικητικής δράσης των οργάνων του δημοσίου.

Για την υποβολή των σχετικών αιτημάτων διατίθενται σχετικά έντυπα από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο μας.

Επικοινωνία