Για τους Στρατιωτικούς γενικά, οι οποίοι μεταβαίνουν στο εξωτερικό, καταβάλλονται μια σειρά αποζημιώσεων και παροχών, που προβλέπονται για την αντιμετώπιση της διαφοράς κόστους ζωής και των αυξημένων δαπανών. Αυτά σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν αποδοχές, αλλά καταβάλλονται ως αποζημίωση, σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΣτΕ. Οι αποζημιώσεις και παροχές αυτές προβλέπονται γενικά από τα άρθρα 16 και επόμενα του Γ’ Κεφαλαίου του Ν.4336/2015, σε συνδυασμό με τις διατηρούμενες σε ισχύ διατάξεις του Ν.2685/1999 και τις υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί για την εκτέλεση των νόμων αυτών(κατ’εξουσιοδότηση εκτελεστικών διατάξεων).

Όσοι, επομένως, μεταβαίνουν στο εξωτερικό με εντολή Δημοσίου, για οποιονδήποτε λόγο, όπως και οι στρατιωτικοί, δικαιούνται, εάν παραμένουν μέχρι 30 ημέρες, τα παρακάτω:

√ Ημερήσια αποζημίωση.
√ Αντίτιμο του εισιτηρίου των συγκοινωνιακών μέσων ανάλογα με τον βαθμό.
√ Έξοδα διανυκτέρευσης.

Όσοι μεταβαίνουν για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών (μετάθεση, απόσπαση, τοποθέτηση, εκπαίδευση κλπ), δικαιούνται τα παρακάτω:
√ Επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής σε ποσοστό επί του επιδόματος πρέσβεως. Το επίδομα αυτό ποικίλλει ανάλογα με τον βαθμό του στρατιωτικού και μπορεί να φτάσει μέχρι το 95% σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις.
√ Επίδομα οικογενειακών βαρών σε ποσοστό επί του επιδόματος πρέσβεως ανάλογα με την ηλικία των προστατευόμενων τέκνων ( μέχρι 7 ετών 8% , 7-12 ετών 12% , άνω των 13 ετών 16% ).
√ Επίδομα κάλυψης στεγαστικών αναγκών σε ποσοστό επί του επιδόματος πρέσβεως ανάλογα με την ιδιότητα και τα καθήκοντα. Σε όσους εξομοιώνονται με διοικητικούς υπαλλήλους του ΥπΕξ 10%, στους εξομοιούμενους με διπλωματικούς 20% και στους επικεφαλής 30% .
√ Έξοδα μετάβασης στο εξωτερικό που περιλαμβάνουν, εκτός από το αντίτιμο του εισιτηρίου, έξοδα διανυκτέρευσης, που τυχόν θα χρειαστούν κατά τη μετακίνηση, καθώς και ημερήσια αποζημίωση.
√ Δαπάνες μετακίνησης και μετάκλησης της οικογενείας, που περιλαμβάνουν το αντίτιμο των εισιτηρίων και τα τυχόν έξοδα διανυκτέρευσης.
√ Δαπάνες μεταφοράς από και προς το εξωτερικό της οικοσκευής, ο όγκος της οποίας εξαρτάται από τα μέλη της οικογενείας.
√ Έξοδα πρώτης εγκατάστασης και επαναπατρισμού που συνίστανται στην καταβολή, τόσο κατά την τοποθέτηση όσο και κατά τον επαναπατρισμό, ενός επιπλέον επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής.
√ Σε τυχόν μετακίνηση από μία πόλη σε άλλη στο εξωτερικό ή σε άλλο κράτος, δικαιούται επιπλέον ημερήσια αποζημίωση, έξοδα διανυκτέρευσης και δαπάνες μετακίνησης.

Στους αποστελλόμενους στο εξωτερικό για οποιαδήποτε αιτία, καταβάλλεται μειωμένη αποζημίωση, ή δεν καταβάλλεται αποζημίωση, εάν οι αποζημιώσεις αυτές καλύπτονται κατ’ είδος ή χρήμα από άλλους φορείς είτε διεθνείς είτε εθνικούς.

Όλες οι αποζημιώσεις εξωτερικού αποσκοπούν στην κάλυψη εξόδων και δεν φορολογούνται, ούτε υπόκεινται σε τέλη και κρατήσεις υπέρ τρίτων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 23 παράγραφος 4 του Ν.4336/2015.

Τέλος, να σημειωθεί ότι σε όλες τις παραπάνω αποζημιώσεις των αποστελλομένων στο εξωτερικό με εντολή Δημοσίου, έχουν επέλθει γενναίες μειώσεις, με όλες τις μνημονιακές διατάξεις, που είναι αναντίστοιχες με τον σκοπό της καταβολής τους, ο οποίος είναι, όπως προαναφέρθηκε, η κάλυψη των επιπλέον εξόδων, λόγω της διαφοράς κόστους ζωής στη χώρα προορισμού. Γι’ αυτές τις μειώσεις υφίστανται πολλές αντιδράσεις και παράπονα όχι μόνο από τους στρατιωτικούς, αλλά και απ’ όλους ανεξαιρέτως τους μεταβαίνοντες στο εξωτερικό.

[activecampaign]
Επικοινωνία